نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهرکرد، شهر کرد، ایران

2 کارشناسی ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

3 استادیار، مزکز تحقیقات مواد پیشرفته، مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، نجف آباد ، اصفهان، ایران

چکیده

در این پژوهش اثر دما و کسر حجمی تقویت‌کننده بر رفتار سایشی نانو کامپوزیت Al/x vol% SiCp (x=0, 1, 3, 5) بررسی شده است. نتایج نشان داد افزودن ذرات تقویت‌کننده موجب بالا رفتن دمای انتقال به سایش شدید نمونه‌ها می‌شود، به‌گونه‌ای که برای آلومینیم تقویت نشده، دمای انتقال به سایش شدید 125 درجه سانتی‌گراد، برای کامپوزیتAl-1%SiC  150 درجه سانتی‌گراد و برای نمونه‌های Al-3%SiC و ,Al-5%SiC 175 درجه سانتی‌گراد بود. بررسی‌ها نشان داد که نمونه‌های کامپوزیتی در مقایسه با آلومینیم تقویت‌ نشده دارای نرخ سایش و ضریب اصطکاک کمتری بوده و با افزایش کسرحجمی نانو‌ذرات SiC، مقاومت به سایش بهبود یافته است. بررسی تصاویر FESEM از سطح نمونه‌های ساییده شده در دماهای مختلف نشان داد نوع سایش در منطقه سایش ملایم برای تمامی نمونه‌ها از نوع خراشان بوده که با افزایش دما و ورود سایش به منطقه سایش شدید، نوع سایش تمامی نمونه‌ها به‌جز نمونه Al-5%SiC چسبان است، ولی نمونه Al-5%SiC هنوز دارای سایش خراشان است که نشان از اثر مثبت فاز تقویت‌کننده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the physical and surface properties at high temperature of the Al/SiC nanocomposite produced by powder metallurgy

نویسندگان [English]

  • Hassan Sharifi 1
  • Danial Davoodi 2
  • Hamid Ghayour 3

1 Department of Engineering University of Shahrekord, Shahrekord, Iran

2 Department of Engineering University of Shahrekord, Shahrekord, Iran

3 - Advanced Materials Research Center, Department of Materials Engineering, Najafabad Islamic Azad University, Najafabad, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In this research the effect of temperature and volume fraction of reinforcement on wear behavior of the Al/x vol% SiCp (x=0, 1, 3, 5) nanocomposite was investigated. Results revealed that addition of reinforcement particles increases transition to severe wear temperature of the samples, so that the temperature of transition to severe wear for the un-reinforced aluminum, Al-1%SiC, and Al-3%SiC and Al-5%SiC samples is 125°C, 150°C, and 175°C, respectively. Also, the composite samples showed lower wear rate and friction coefficient compared to the un-enforced aluminum, and with increase of volume fraction of SiC particles, wear resistance of the samples was improved. FESEM images from the surface of the samples worn at different temperatures revealed that wear mechanism in the mild wear area of all samples is the abrasive mode, but with increase of temperature and transition to severe wear area, wear mechanism of all samples except Al-5%SiC is the adhesive mode. The Al-5%SiC sample still shows the abrasive mode, which indicates the positive effect of the reinforcement phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite
  • Al-SiCp
  • high temperature wear
  • FE SEM
 
[1] Gopalakannan, S. and Senthilvelan, T., "Application of response surface method on machining of Al–SiC Nano-composites", Measurement, Vol. 46, pp. 2705- 2715, 2013.
[2] Raoa, R.N. and Das b, S., "Effect of matrix alloy and influence of SiC particle on the sliding wear characteristics of aluminum alloy composites" Materials and Design, Vol. 31, pp. 1200–1207, 2010.
[3] S-ahin, Y., "Abrasive wear behavior of SiC/ 2014 aluminum composite", Tribology International, Vol. 43, pp. 939– 943, 2010.
[4] Ahlatci, H. Kocer, T. Candan, E. and Cimenoglu, H., "Wear behavior of Al/ (Al2O3p+SiCp) hybrid composites", Tribol. Vol. 39, pp. 213– 220- 2006.
[5] Sahin, Y., "Preparation and some properties of SiC particle reinforced aluminum alloy composites", Materials and Design, Vol. 24, pp. 671– 679, 2003.
[6] Woo, K. D. and Zhang, D. L., "Fabrication of Al– 7wt%Si– 0.4wt%Mg/ SiC Nano composite powders and bulk Nano composites by high energy ball milling and powder metallurgy", Current Applied Physics, Vol. 4, pp. 175- 178, 2004.
[7] Modi, O. P. Prasad, B. K. Vegneswaran, A. H. and Vaidya, M. L., "Dry sliding wear behavior of squeeze cast aluminum alloy-silicon carbide composites", Material Science and Engineering, Vol. 151, pp. 235- 245, 1992.
[8] Bauri, R. and Surappab, M.K., "Sliding wear behavior of Al–Li–SiCp composites", Wear, Vol. 265, pp. 1756- 1766, 2008.
[9] Ramesh, C. S. and Ahamed, A.,"Friction and wear behavior of cast Al 6063 based in sit metal matrix composites", Wear, Vol. 271, pp. 1928- 1939, 2011.
[10] Muratoglu, M. and Aksoy, M., "Abrasive wear of 2124Al– SiC composites in the temperature range 20–200 C˚", J. Mater. Proc. Technol, Vol. 174, pp. 272–276, 2006.
[11] Cantor, B. Dunne, F. and Stone, I., "Metal and ceramic matrix composites", IOP, 2004.
[12] Singh, J. and Alpas, A.T., "High-Temperature Wear and Deformation Processes in Metal Matrix Composites", Metall. Mater.Trans. Vol. 27, pp. 3135- 3148, 1996.
[13] Saka, N. and Karalekas, D. P., "Friction and wear of particle reinforced metal-ceramic composites", Wear of Metals, Vol. 175, pp. 784-793, 1985.