فصلنامه پائیز نشریه  علمی و پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت منتشر شد.