سردبیر


دکتر محمود مهرداد شکریه استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • shokriehiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجیدرضا آیت الهی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • m.ayatiiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسین بهشتی استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی یران

 • m.beheshtyippi.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی حجتی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک ، صنایع و هوافضا، دانشگاه کنکوردیا، کانادا

 • mehdi.hojjaticoncordia.ca

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین حسینی تودشکی استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 • hosseiniaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهرخ حسینی هاشمی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • shhiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد زمان کبیر استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • mzkabiraut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمدرضا خلیلی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران

 • khalilikntu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا رضایی استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • hrezaieiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


جلیل رضایی پژند استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • jrezaeepferdowsi.um.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رهام رفیعی استاد، دانشکده علوم و فنون، دانشگاه تهران

 • roham.rafieeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فتح اله طاهری بهروز استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • taheriiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرید طاهری استاد ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه دالهوسی .کانادا

 • farid.taheridal.ca

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد وروانی فراهانی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع ،دانشگاه رایرسون، کانادا

 • avarvaniryerson.ca