سردبیر


دکتر محمود مهرداد شکریه استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجیدرضا آیت الهی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسین بهشتی استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی حجتی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک -صنایع و هوافضا، دانشگاه کنکوردیا، مونترال، کانادا.

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین حسینی تودشکی استاد، دانشکده مهندسی هوا-فضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهرخ حسینی هاشمی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد زمان کبیر استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


سید محمدرضا خلیلی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا رضایی استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


جلیل رضایی پژند استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر رهام رفیعی استاد، دانشکده علوم و فنون، دانشگاه تهران،تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر فتح اله طاهری بهروز استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرید طاهری استاد ،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه دالهوسی، اتاوا، کانادا.

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد وروانی فراهانی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع، دانشگاه رایرسون، تورنتو، کانادا.