نشریه  علمی پژوهشی " علوم و فناوری کامپوزیت"

صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران 

نوبت انتشار:  فصلنامه

محل انتشار: تهران

سردبیر: دکتر  محمود مهرداد شکریه

کارشناس نشریه: حقیقت فر