دکتر مجید جمال امیدی  دکتر مجید رجبی  دکتر رهام رفیعی
دانشیار/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران  استاد/ دانشگاه تهران 
دکتر بهنام داوودی  دکتر داود شاهقلیان  دکتر سعید شبستری 
دانشیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران  دکترا/ دانشگاه تربیت مدرس  استاد/ دانشگاه علم و صنعت ایران 
دکتر علی سعیدی  دکتر محمد فصیحی  دکتر احمدرضا قاسمی خوزانی 
پسا دکتری دانشیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران  استاد/ دانشگاه کاشان
دکتر مجید صفرآبادی  دکتر رضا مسلمانی  دکتر محمد حیدری رارانی 
دانشیار/ دانشگاه تهران  استادیار/ دانشگاه شهید چمران اهواز   دانشیار/ دانشگاه اصفهان 
دکتر سیاوش کاظمی راد  دکتر مجتبی حقیقی یزدی   دکتر رضا اسلامی فارسانی
استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران  استادیار/ دانشگاه تهران  استاد/دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی