نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سعید آجلی روشهای عددی - روش اجزا محدود دانشگاه صنعتی اصفهان
سیده سمانه آسمانی دانشگاه تربیت مدرس.
فرامرز آشنای قاسمی ساخت کامپوزیت، سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، کامپوزیت زمینه پلیمری دانشیار، دانشگاه شهید رجایی ، تهران، ایران
فاطمه آهنگران پلیمر- نانو استادیار، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه لرستان
مجیدرضا آیت الهی خزش، خستگی، شکست، مکانیک آسیب استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
حسین ابراهیم نژاد خالجیری کامپوزیت زمینه پلیمری دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
غلامرضا ابراهیمی کامپوزیت- مواد Sabzevar, Iran
سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی ارتعاشات و صوت عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
حامد احمدی پلیمر- نانو، روشهای عددی - روش اجزا محدود، سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک ضربه استادیار دانشگاه تربیت مدرس
حامد احمدی مکانیک ضربه دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سید آرش احمدی استادیاد داشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عیسی احمدی روشهای عددی - روش اجزا محدود دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان
محمد صالح احمدی کامپوزیت زمینه پلیمری دانشگاه یزد - دانشکده نساجی
مهدی احمدی نجف آبادی طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه امیرکبیر
فرشاد اخلاقی کامپوزیت زمینه سرامیکی، کامپوزیت زمینه فلزی، کامپوزیت- سایش و فرسایش، نانو کامپوزیت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
حامد ادیبی ساخت و تولید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
طاهر ازدست گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه
مسعود اسفنده ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه پلیمری استاد،پژوهشکده فرایند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران
جعفر اسکندری‌جم سازه های کامپوزیتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
جعفر اسکندری جم ساخت کامپوزیت، سازه های کامپوزیتی، کامپوزیت زمینه پلیمری، کامپوزیت زمینه سرامیکی عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی - مالک اشتر
جعفر اسکندری جم کامپوزیت زمینه پلیمری، کامپوزیت- مواد دانشگاه مالک اشتر - پژوهشکده مهندسی کامپوزیت
امیرعلی اسکندریون نانو کامپوزیت عضو آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
فرشته اسلامی
رضا اسلامی فارسانی پلیمر- نانو، ساخت کامپوزیت، سازه های کامپوزیتی، کامپوزیت زمینه پلیمری، نانو کامپوزیت، نانو مکانیک- نانو ساختار استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
مجید اسمائیلی پلیمر- نانو، ساخت کامپوزیت پژوهشگاه صنعت نفت
مسعود اسم خانی استادیار،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
علی اشرفی نانو کامپوزیت عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان اعتمادی پلاستیسیته - شکل دهی استادیار، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
عارف افشار فرد ارتعاشات و صوت دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی افشین طراحی جامدات- طراحی سازه، هوا فضا استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند
جواد اکبردوست خزش، خستگی، شکست، مکانیک آسیب عضو هیات علمی/ دانشگاه خوارزمی کرج
ابراهیم اکبرزاده کامپوزیت زمینه فلزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بابک اکبری کامپوزیت زمینه پلیمری، نانو کامپوزیت عضو هیات علمی / دانشگاه تهران
سعید اکبری تنشهای پسماند، خزش، خستگی، شکست، مکانیک آسیب دانشگاه تورانتو
مصطفی امیرجان کامپوزیت- سایش و فرسایش، کامپوزیت- مواد عضو هیات علمی /
سعید امینی کامپوزیت زمینه سرامیکی، کامپوزیت- سایش و فرسایش استادیار، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
رضا انصاری نانو کامپوزیت، نانو مکانیک- نانو ساختار دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت
حمیدرضا اویسی سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، هوا فضا، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک استاد، دانشکده مهندسی هوا-فضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
ابوالحسن ایمانی کامپوزیت- سایش و فرسایش استادیار/ پژوهشگاه مواد و انرژی کرج، پژوهشکده فناوری نانو
هاشم بابایی ورق و پوسته - سازه های جدار نازک استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
حمید باصری مدل سازی تصادفی دانشیا ر گروه مهندسی مکانیک در دانشگاه نوشیروانی بابل
رضا باقری پلیمر- نانو دانشگاه شریف - دانشکده مواد
محسن بت شکنان ارتعاشات و صوت، روشهای عددی - روش اجزا محدود، سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش دانشگاه شهر کرد
امید بختیاری
محمد برمر پلیمر- نانو پژوهشگاه پلیمر
احسان برهانی کامپوزیت- مواد عضو هیات علمی/دانشگاه سمنان
مجید بنی اسدی کامپوزیت- مواد عضو هیات علمی / دانشگاه تهران
نصراله بنی مصطفی عرب پلیمر- نانو دانشگاه شهید رجایی
بشیر بهجت خواجه ترمو الاستیسیته استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز
احمد رضا بهرامیان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه پلیمر
محمد بهروزی مواد تابعی دانشگاه بیرمنگام دانشکده خودرو
امیرحسین بهروش کامپوزیت زمینه پلیمری دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی بهزاد نسب پلیمر- نانو گروه رنگ و روکشهای سطح پژوهشگاه پلیمر
حمید بهشتی جذب انرژی گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه اصفهان
محمدحسین بهشتی کامپوزیت زمینه پلیمری، نانو کامپوزیت، نانو مکانیک- نانو ساختار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سید احمد به گزین جوشکاری استادیار گروه مکانیک، دانشکده فنی مهندسی باهنر - شیراز- دانشگاه فنی وحرفه ای – ایران.
حسین بیسادی جوشکاری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگته علم و صنعت ایران
حسن بیگلری سازه های کامپوزیتی دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه تبریز
حامد پاکدل خزش، خستگی، شکست
غلامحسن پایگانه پلیمر- نانو دانشگاه شهید رجایی
نادر پروین نانو کامپوزیت دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
محمد حسین پل سازه های کامپوزیتی، کامپوزیت زمینه پلیمری، کامپوزیت- مواد استادیار، دانشگاه تفرش- گروه مهندسی مکانیک، تفرش، ایران
ولی اله پناهی زاده پلاستیسیته - شکل دهی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید رجایی
اسماعیل پورسعیدی
بهزاد پورعباس پلیمر- نانو، نانو کامپوزیت استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز
مهدی پورعبدالله قهفرخی پلیمر- نانو هیات علمی
فتح اله پورفیاض نانو کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
غلامرضا پیرچراغی کامپوزیت زمینه پلیمری دانشگاه شریف
پویا پیرعلی مکانیک ضربه دانشگاه صنعتی مالک اشتر-پژوهشکده مکانیک و فناوری های ساخت
سجاد پیرمحمد خزش، خستگی، شکست استادیار، گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی
رضا پیل افکن مکانیک جامدات - تحلیل تنش هیئت علمی/ دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا ترابی خزش، خستگی، شکست، مکانیک آسیب دانشیار، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
کیوان ترابی ارتعاشات و صوت هیات علمی
محمد امین ترابی زاده مکانیک جامدات - تحلیل تنش استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع علمی کاربردی
حسین توزنده جانی روشهای عددی - روش اجزا محدود، سازه های کامپوزیتی استادیار گروه هوافضا- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس
سید علیرضا ثابت پلیمر- نانو، ساخت کامپوزیت پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران
حامد ثقفی خزش، خستگی، شکست دانشگاه امیرکبیر
حسن ثقفیان ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه سرامیکی، کامپوزیت- سایش و فرسایش، کامپوزیت- مواد دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
فرهاد جاویدراد کمانش- پایداری دانشیار
حسن جعفری
علی اصغر جعفری ارتعاشات و صوت دانشکده مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
حمیدرضا جعفریان کامپوزیت زمینه فلزی عضو هیات علمی / دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا جعفری ندوشن مکانیک آسیب هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید جمال امیدی طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک ضربه مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
یوسف جهانی پلیمر- نانو هیات علمی
عزیزه جوادی
جلال جودکی تنشهای پسماند دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران
نقدعلی چوپانی خزش، خستگی، شکست دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز
مجید چیت ساز زاده نانو کامپوزیت
حسین حاتمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه لرستان
علی حاج نایب ارتعاشات و صوت گروه مهندسی مکانیک، گروه مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
فرهاد حاجی ابوطالبی خزش، خستگی، شکست دانشگاه اصفهان
علی حبیب اله زاده ریخته گری، ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه فلزی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان
سعید حراستی مکانیک جامدات - تحلیل تنش هیئت علمی/ دانشگاه یاسوج
محمد نبی حسابی پژوهشگاه پلیمر
حسین حسن نژاد کامپوزیت- سایش و فرسایش عضو هیات علمی / دانشگاه اراک
رضا حسن نژاد قدیم ارتعاشات و صوت، مکانیک جامدات - تحلیل تنش عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
سوران حسنی فرد ترمو الاستیسیته، خزش، خستگی، شکست، روشهای عددی - روش اجزا محدود، سازه های کامپوزیتی دانشکده مهئدسی مکانیک، دانشگاه تبریز
شهرام حسینی مکانیک جامدات - تحلیل تنش دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیدعلی حسینی کردخیلی سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک آسیب دانشگاه صنعتی شریف
سید روح الله حسینی واعظ سازه های کامپوزیتی دانشگاه قم
محتبی حقیقی یزدی ویسکوالاستیسیته دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران
مهران حیاتی پلیمر- نانو دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اکبر حیدرپور کامپوزیت زمینه فلزی هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی همدان
اکبر حیدرپور کامپوزیت زمینه سرامیکی، کامپوزیت- سایش و فرسایش، کامپوزیت- مواد استادیار، گروه مواد، دانشگاه صنعتی همدان، همدان
محمد حیدری رارانی خزش، خستگی، شکست، مکانیک آسیب، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
جعفر خادم زاده استادیار گروه پلیمر دانشگاه صنعتی قم
علیرضا خاوندی ریخته گری، ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه پلیمری، کامپوزیت- مواد استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
حسین خدارحمی طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، مکانیک ضربه، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
مهدی خدایی نانو کامپوزیت عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهسا خرازی کمانش- پایداری دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
محمد تقی خراسانی مواد تابعی هیات علمی پژوهشگاه پلیمر
هادی خرمی شاد خزش، خستگی، شکست، سازه های کامپوزیتی، مکانیک آسیب استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
حامد خسروی کامپوزیت زمینه پلیمری گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدمحمدرضا خلیلی ارتعاشات و صوت، سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران
کوروش خورشیدی ارتعاشات و صوت، کنترل دانشیار، دانشگاه اراک، اراک
محمدمهدی خیری خواه مکانیک جامدات - تحلیل تنش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
فاطمه داداشیان
سهیل داریوشی سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش استادیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمد دامغانی نوری جذب انرژی، سازه های کامپوزیتی، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، مکانیک ضربه، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان
زهرا دانشجو خزش، خستگی، شکست دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی
بهنام داودی ساخت و تولید، کامپوزیت زمینه فلزی عضو هیات علمی / دانشگاه علم و صنعت ایران
علی داور خزش، خستگی، شکست، روشهای عددی - روش اجزا محدود، سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، کامپوزیت زمینه پلیمری، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک دانشیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.
علی دلبریانی نژاد مدل سازی تصادفی، مکانیک آسیب، مکانیک جامدات - تحلیل تنش دانشکده مهندسی مکانیک- گروه هوافضا (سازه)- دانشگاه تربیت مدرس
محمد دلشاد غلامی پلاستیسیته - شکل دهی، کامپوزیت زمینه فلزی School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology, Narmak, Tehran, Iran
روح الله دهقانی فیروزآبادی نانو کامپوزیت دانشکده هوا-فضا، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی دیواندری ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه پلیمری، کامپوزیت- مواد دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی مواد
مهناز ذاکری روشهای عددی - روش اجزا محدود، ساخت کامپوزیت، سازه های کامپوزیتی، نانو کامپوزیت، نانو مکانیک- نانو ساختار دانشگاه خواجه نصیر- دانشکده هوا فضا
ابوالقاسم ذبیح الله پلیمر- نانو، ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه پلیمری، نانو کامپوزیت استادیار دانشگاه شریف پردیس کیش
عباس ذوالفقاری پلیمر- نانو، ساخت کامپوزیت، نانو کامپوزیت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجتبی ذوالفقاری مکانیک ضربه عضو هیات علمی مهندسی مکانیک دانشگاه اراک
حسین راشدی کامپوزیت زمینه پلیمری دانشگاه تهران
حسین راشدی
شهرام رایگان جذب انرژی، کامپوزیت- مواد عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه تهران
سید محمود ربیعی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی رجب پور کامپوزیت زمینه پلیمری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امام خمینی قزوین
مجید رجبی ارتعاشات و صوت، مواد هوشمند دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد رجبی کامپوزیت- مواد عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی بابل
امید رحمانی ارتعاشات و صوت، سازه های کامپوزیتی، نانو کامپوزیت عضو هیئت علمی/ دانشگاه زنجان
امید رحمانی ارتعاشات و صوت، سازه های کامپوزیتی، نانو کامپوزیت عضو هیات علمی/دانشگاه زنجان
بهروز رحمانی ارتعاشات و صوت، کنترل یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده مهندسی مکانیک
حسین رحمانی مکانیک ضربه دانشگاه سیستان و بلوچستان
داود رحمت آبادی پلاستیسیته - شکل دهی، کامپوزیت زمینه فلزی دانشجوی دکترای تخصصی / دانشگاه تهران
غلامحسین رحیمی سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، کامپوزیت زمینه پلیمری، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
هادی رزقی ملکی کامپوزیت زمینه پلیمری استادیار، دانشگاه بناب
امیرمسعود رضادوست ساخت کامپوزیت عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر
قادر رضازاده ارتعاشات و صوت، طراحی جامدات- طراحی سازه Professor
سید مهدی رضاعی کامپوزیت- مواد استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه امیر کبیر تهران
جلیل رضایی پژند طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
الهام رضوان پناه پلیمر- نانو دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی رضوانی شریف
امیر رفاهی اسکوئی خزش، خستگی، شکست، مکانیک آسیب عضو هئیت عملی دانشگاه شهید رجائی
امیرعباس رفعتی نانو کامپوزیت دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشکده شیمی
مهدی رفیع زاده پلیمر- نانو دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه امیرکبیر
رهام رفیعی سازه های کامپوزیتی استاد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین
بهرام رمضان زاده کامپوزیت زمینه پلیمری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود رهایی فرد مواد تابعی گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه اردکان
سعید رهنما کامپوزیت زمینه پلیمری دانشگاه بیرجند
عباس رهی دانشکده مهندسی‌ مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی‌
قدرت اله رودینی ساخت کامپوزیت گروه مهندسی مواد دانشگاه سیستان و بلوچستان
یاسر زارع No. 28, 424 Hafez Ave., Tehran, Iran.
مجید زارع زاده کامپوزیت زمینه فلزی دانشگاه اراک
پیام زاهدی دانشگاه تهران
زهرا زمانی طراحی جامدات- طراحی سازه، هوا فضا دانشکده فنی مهندسی دانشگاه گلپایگان
جمال زمانی اشنی دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
مژگان زندی هیات علمی پژوهشگاه پلیمر
سید محمد زهرایی کامپوزیت زمینه پلیمری عضو هیات علمی/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
افشین زین الدینی کامپوزیت زمینه پلیمری استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سینا ستوده روشهای عددی - روش اجزا محدود، کامپوزیت زمینه پلیمری دانشگاه تهران
رضا سرخوش جذب انرژی، ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه پلیمری، مکانیک ضربه، هوا فضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - دانشگاه تربیت مدرس
علی سعیدی مواد هوشمند دانشگاه علم و صنعت ایران
حامد سعیدی گوگرچین مکانیک جامدات - تحلیل تنش هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده خودرو
مظاهر سلامت طلب خزش، خستگی، شکست، کامپوزیت زمینه پلیمری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
علی سلیمی پلیمر- نانو
سینا سوداگر ارتعاشات و صوت، روشهای عددی - روش اجزا محدود عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعت نفت
سید محمد حسین سیادتی کامپوزیت- مواد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمد سیلانی طراحی جامدات- طراحی سازه، مدل سازی تصادفی، نانو کامپوزیت استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
شاهین شادلو خزش، خستگی، شکست، مکانیک آسیب دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ساسکاچوان، کانادا
علیرضا شاطرزاده روشهای عددی - روش اجزا محدود دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا شاکری پلیمر- نانو، کامپوزیت زمینه پلیمری، نانو مکانیک- نانو ساختار تهران. دانشگاه تهران. دانشکده شیمی
علی شانقی کامپوزیت- سایش و فرسایش، نانو کامپوزیت عضو هیات علمی / دانشگاه ملایر
امیررضا شاهانی خزش، خستگی، شکست، طراحی جامدات- طراحی سازه، کمانش- پایداری، مکانیک جامدات - تحلیل تنش دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
داود شاهقلیان قهفرخی روشهای عددی - روش اجزا محدود، ساخت کامپوزیت، سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، کامپوزیت زمینه پلیمری، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد شاهمیری ریخته گری دانشگاه علم وصنعت ایران
سعید شبستری کامپوزیت زمینه فلزی، کامپوزیت- سایش و فرسایش، کامپوزیت- مواد، نانو کامپوزیت استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
علیرضا شجری خزش، خستگی، شکست، نانو کامپوزیت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد شرعیات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود شریعتی خزش، خستگی، شکست، سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک استاد، دانشکده مهندسی مکاینک، دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی شریعتی نیا ارتعاشات و صوت شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، اصفهان
علیرضا شریف پلیمر- نانو عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه پلیمر
حسن شریفی کامپوزیت زمینه فلزی، کامپوزیت- سایش و فرسایش، کامپوزیت- مواد، نانو کامپوزیت دانشگاه شهرکرد
حسن شریفی دانشار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد
پروین شکرالهی نانو کامپوزیت هیات علمی پژوهشگاه پلیمر
زهرا شکریه روشهای عددی - روش اجزا محدود، سازه های کامپوزیتی، کامپوزیت- مواد، نانو مکانیک- نانو ساختار، ویسکوالاستیسیته دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود مهرداد شکریه ترمو الاستیسیته، تنشهای پسماند، سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، کامپوزیت زمینه پلیمری، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، مکانیک ضربه، نانو کامپوزیت، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک سردبیر نشریه علمی-پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت، دانشگاه علم و صنعت ایران.
شیرین شکوهی کامپوزیت زمینه پلیمری پژوهشگاه صنعت نفت
کریم شلش نژاد پلیمر- نانو، ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه پلیمری دانشگاه تبریز
مجید شهروی مکانیک ضربه
عباس شیخ
محمد شیخ شاب بافقی ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه پلیمری، کامپوزیت- مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد شیشه ساز دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا صائب موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
علیرضا صادقی کامپوزیت زمینه فلزی دانشگاه تهران
منوچهر صالحی ترمو الاستیسیته، سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، مکانیک ضربه، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک استاد, مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هادی صبوری کامپوزیت زمینه پلیمری دانشگاه خوارزمی
مصطفی صحرائی سازه های کامپوزیتی، کامپوزیت زمینه سرامیکی دانشگاه تهران
آرمان صدقی دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد صدیقی تنشهای پسماند استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ایران
مجید صفرآبادی تنشهای پسماند، روشهای عددی - روش اجزا محدود مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
عرفان صلاحی نژاد دانشکده مهندسی علم مواد/ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
هادی صلواتی خزش، خستگی، شکست عضو هیات علمی بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
یعقوب طادی بنی ترمو الاستیسیته، خزش، خستگی، شکست، روشهای عددی - روش اجزا محدود، سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، مواد تابعی، نانو مکانیک- نانو ساختار، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک دانشگاه شهرکرد
روح اله طالبی
اعظم طالبیان پلیمر- نانو دگروه نساجی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری - تهران - ایران
حسین طالبی قادیکلایی پلاستیسیته - شکل دهی عضو هیات علمی، ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
معین طاهری ارتعاشات و صوت عضو هیئت علمی / دانشگاه اراک
فتح الله طاهری بهروز پلیمر- نانو، ترمو الاستیسیته، تنشهای پسماند، خزش، خستگی، شکست، سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک آسیب، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران، ایران
مجید طهرانی دهکردی ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه سرامیکی، کامپوزیت- سایش و فرسایش، کامپوزیت- مواد هیات علمی
رضوان عابدینی ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد عارفی دانشگاه کاشان
خلیل عالی بور هوا فضا مهندسی مکانیک.دانشگاه مکانیک.دانشگاه تهران .ایران
فرود عباسی کامپوزیت زمینه پلیمری هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مجید عباسی فیروزجاه ریخته گری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
هادی عبداللهی ساخت و تولید، کامپوزیت زمینه فلزی School of Mechanical Engineering, Urmia University of Technology, Urmia, Iran
علی عبداللهی فر روشهای عددی - روش اجزا محدود، طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش استادیار - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - شیراز
حسن عبداله پور کامپوزیت زمینه فلزی، کامپوزیت- مواد دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
حسن عبدوس ریخته گری، نانو کامپوزیت دانشگاه سمنان
وحید عرب ملکی طراحی جامدات- طراحی سازه دانشگاه تبریز
حسین عربی استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
حامد عزیزی پلیمر- نانو پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مسعود عسگری ارتعاشات و صوت، ترمو الاستیسیته، مکانیک جامدات - تحلیل تنش استادیار، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران، ایران
سید حسن عصایی سازه های کامپوزیتی
حسن علم خواه نانو کامپوزیت عضو هیات علمی دانشگاه همدان
سید رضا علمی حسینی جوشکاری، کامپوزیت زمینه فلزی School of Metallurgy & Materials Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Narmak, Tehran, Iran
محمد علی پور کامپوزیت زمینه فلزی دانشگاه تبریز
حسین عموشاهی ورق و پوسته - سازه های جدار نازک مهندسی عمران-دانشگاه اصفهان
شیرکو فاروقی ارتعاشات و صوت دانشگاه ارومیه
محمد فتوحی University of Bristol
محمد فدایی ارتعاشات و صوت عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم
قادر فرجی پلاستیسیته - شکل دهی، روشهای عددی - روش اجزا محدود، طراحی جامدات- طراحی سازه استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
امین فرخ آبادی مکانیک آسیب دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
عبدالحسین فریدون نانو کامپوزیت عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
محمد فصیحی پلیمر- نانو دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده شیمی
جمشید فضیلتی ارتعاشات و صوت، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک پژوهشگاه هوافضا
مهدی فکور گروه هوافضا- دانشکده علوم و فنون نوین- دانشگاه تهرات- تهران- ایران
رحمت‌الله قاجار پلاستیسیته - شکل دهی استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمدرضا قاسمی تنشهای پسماند، مواد تابعی، مواد هوشمند مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان
اسماعیل قاسمی پلیمر- نانو، کامپوزیت- مواد هیات علمی پژوهشگاه پلیمر
احمد قاسمی قلعه بهمنی ارتعاشات و صوت
لاله قاسمی مبارکه مواد هوشمند هیات علمی
مهرناز قراگزلو نانو مکانیک- نانو ساختار پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ و پوشش
علی قربانپور آرانی مواد تابعی، مواد هوشمند، نانو کامپوزیت، نانو مکانیک- نانو ساختار
امین قربان حسینی نانو کامپوزیت دانشگاه تهران
محید قریشی مدل سازی تصادفی استاد در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
امیرمهدی قنادپور روشهای عددی - روش اجزا محدود، سازه های کامپوزیتی، کمانش- پایداری دانشکده فناوریهای نوین ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مهدی کاروان پلیمر- نانو دانشگاه صنعتی اصفهان
شهاب کاظمی ریخته گری، ساخت کامپوزیت هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا
سیاوش کاظمی راد ارتعاشات و صوت دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالرضا کبیری عطاآبادی کامپوزیت زمینه پلیمری هیات علمی، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد کرابی پلیمر- نانو، کامپوزیت- مواد هیات علمی پژوهشگاه پلیمر
حسین کریم پور ارتعاشات و صوت گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
فتح ا... کریم زاده کامپوزیت- مواد، نانو کامپوزیت استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کسائیان نائینی کامپوزیت زمینه فلزی پژوهشگر/ دانشکده مهندسی مکانیک/ دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک کفاشی پلیمر- نانو، کامپوزیت- مواد استاد، دانشگاه تهران، دانشکده پلیمر، تهران، ایران
مهدی کیاست ویسکوالاستیسیته استادیار،دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
محمد گلزار ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه پلیمری، کامپوزیت زمینه سرامیکی، کامپوزیت زمینه فلزی، کامپوزیت- مواد تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک
سید مهدی گنجیانی عضو هیات علمی
مسعود گودرزی ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه پلیمری، کامپوزیت- مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامحسین لیاقت پلاستیسیته - شکل دهی، طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، مکانیک ضربه، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ستار مالکی طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش دانشگاه مهندسی فنآوریهای نوین قوچان- دانشکده مهندسی گروه مکانیک
غلامحسین مجذوبی مکانیک جامدات - تحلیل تنش عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا
باقر محمد صادقی استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محمدرضا محمد علیها طراحی جامدات- طراحی سازه دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
بیژن محمدی خزش، خستگی، شکست، کمانش- پایداری، مکانیک آسیب دانشیار،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
محمد محمدی اقدم تنشهای پسماند، خزش، خستگی، شکست، سازه های کامپوزیتی، طراحی جامدات- طراحی سازه، کامپوزیت زمینه پلیمری، مکانیک آسیب، مکانیک جامدات - تحلیل تنش دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
سمیه محمدیان پلیمر- نانو دانشگاه پیام نور - واحد تهران شمال
امیرحسین محمودی تنشهای پسماند دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا
محمد جواد محمودی کامپوزیت زمینه فلزی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور،
محمد جواد محمودی طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک ضربه دانشگاه شهید بهشتی
مسعود محمودی پلاستیسیته - شکل دهی
علیرضا مدرسی عالم پلیمر- نانو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهرزاد مرتضایی پلیمر- نانو، کامپوزیت زمینه پلیمری، کامپوزیت- سایش و فرسایش، کامپوزیت- مواد، نانو کامپوزیت دانشگاه صنعتی مالک اشتر- دانشکده مهندسی کامپوزیت
رضا مسلمانی طراحی جامدات- طراحی سازه، مکانیک جامدات - تحلیل تنش دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد مشایخی خزش، خستگی، شکست عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی مشرف زاده ثانی نانو کامپوزیت دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشکده شهید مهاجر، دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان
امیر مصطفی پور اصل دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
نسترن مصلح پلیمر- نانو پژوهشگاه پلیمر
سیامک مطهری پلیمر- نانو، کامپوزیت- مواد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
یوسف مظاهری رودبالی کامپوزیت- مواد، نانو کامپوزیت دانشگاه بوعلی سینا-گروه مهندسی مواد
سید مرتضی مظفری کامپوزیت زمینه پلیمری هیات علمی مهندسی شیمی. دانشگاه مازندران.بابلسر.
علی مظفری سازه های کامپوزیتی عصو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
امید معینی جزنی پلیمر- نانو گروه مهندسی شیمی-دانشگاه اصفهان
محمدرضا مقبلی پلیمر- نانو، کامپوزیت- مواد دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
مهدی مقری کامپوزیت زمینه پلیمری گروه مهندسی پلیمر ، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان
کرامت ملک زاده ارتعاشات و صوت دانشکده مهندسی هوافصا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- معاون پژوهش سازمان توسعه منابع انرژی
مهدی ملکی
عباس منتظری هدش نانو کامپوزیت عضو هیات علمی
مهدی مندعلی مهندسی هوا فضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران
مسعود مهندس ارتعاشات و صوت
امیر مومنی پلاستیسیته - شکل دهی، کامپوزیت زمینه فلزی هیئت علمی دانشگاه صنعتی همدان
محسن میرخلف پلیمر- نانو Department of Physics, University of Gothenburg
بابک میرزاوند کمانش- پایداری
رضا نادری پلیمر- نانو، ساخت کامپوزیت، کامپوزیت زمینه پلیمری، نانو کامپوزیت دانشگاه تهران - دانشکده مواد
قاسم نادری پلیمر- نانو، کامپوزیت- مواد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
بهرام نامی کامپوزیت زمینه فلزی دانشگاه شهید رجایی
سید مهدی نبوی خزش، خستگی، شکست دانشگاه صنعتی مالک اشتر
غلامرضا نبیونی نانو کامپوزیت دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
وحید نصیر پلیمر- نانو، کامپوزیت زمینه پلیمری
محمد امین نعمت الهی مکانیک جامدات - تحلیل تنش دانشگاه شیراز
زهره نوری کامپوزیت زمینه فلزی
سید علی نیک نام کامپوزیت زمینه فلزی عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
رامین هاشمی پلاستیسیته - شکل دهی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرخنده همتی کامپوزیت زمینه پلیمری دانشگاه تهران
محمد هنرپیشه پلاستیسیته - شکل دهی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
فرهنگ هنرور خواجه نصیر الدین طوسی
مهدی وحدتی کامپوزیت زمینه فلزی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا وزیری ساخت کامپوزیت، سازه های کامپوزیتی، کامپوزیت زمینه پلیمری، کامپوزیت زمینه فلزی، کامپوزیت- مواد دانشگاه تهران
مهدی یارمحمد توسکی مکانیک جامدات - تحلیل تنش هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد جنوب نهران
مجتبی یزدانی ساخت کامپوزیت، طراحی جامدات- طراحی سازه، کامپوزیت زمینه پلیمری، کامپوزیت- مواد، مکانیک جامدات - تحلیل تنش، ورق و پوسته - سازه های جدار نازک عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند
مردعلی یوسف پور کامپوزیت- مواد عضو هیات علمی/دانشگاه سمنان