فصلنامه پائیز نشریه علوم و فناوری کامپوزیت منتشر شد.