نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مهندسی صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 مربی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

10.22068/jstc.2024.2015893.1868

چکیده

این تحقیق، با هدف بررسی سازگارکننده متیل دی‌فنیل دی‌ایزوسیانات و مالئیک انیدرید پلی‌پروپیلن بر ریخت‌شناسی و خواص فیزیکی-مکانیکی کامپوزیت چوب‌پلاستیک حاوی نانوسیلیکا و نانورس، پلی‌اتیلن پر چگالی، آرد چوب انجام گردید. بدین منظور 3% سازگارکننده به همراه ذرات نانو در 3 سطح 0%، 2%، 4% با دستگاه مخلوط کن داخلی مخلوط و با استفاده از روش قالب‌گیری تزریقی نمونه‌های آزمونی تهیه شدند. سپس خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه‌ها نظیر جذب آب و واکشیدگی ضخامت، مدول و استحکام‌های کششی و خمشی و استحکام ضربه بر نمونه‌ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که افزایش ذرات نانو تأثیر مثبتی بر خواص فیزیکی و مکانیکی به‌استثنای استحکام به‌ضربه داشته و باعث بهبود آن‌ها شده است. هرچند که حضور نانو سیلیکا منجر به افزایش جذب آب کامپوزیت‌ها شده است. بررسی طیف FTIR و الگوی XRD توزیع نانو رس در زمینه پلیمری از نوع بین لایه‌ای بوده و در نانو سیلیکا تجمع و انباشتگی ذرات نانو و افزایش ابعاد بلورها در کامپوزیت می‌باشد. نتایج استحکام خمشی، کششی توسط میکروسکوب الکتریکی روبشی مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of methylene diphenyl diisocyanate and maleic anhydride grafted polypropylene on morphology and physical-mechanical properties of polyethylene based wood-plastic composites containing nanosilica and nanoclay

نویسندگان [English]

  • hadi aliyari 1
  • babak nosrati 2
  • rahim mohebbi 3

1 Ph. D Student in wood industry and cellulose products, University of Zabol , Iran

2 Associate Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran

3 Lecturer, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the compatibilizer of methyl diphenyl diisocyanate and maleic anhydride polypropylene on the morphology and physical-mechanical properties of wood-plastic composite containing nanosilica and nanoclay, high density polyethylene, wood flour. For this purpose, 3% compatibilizer along with nano particles at 3 levels of 0%, 2%, 4% were mixed with an internal mixer and test samples were prepared using the injection molding method. Then, the physical and mechanical properties of the samples such as water absorption and thickness swelling, modulus and tensile and bending resistances and impact resistance were performed on the samples. The results showed that the increase of nano particles had a positive effect on the physical and mechanical properties except impact resistance and improved them. However, the presence of nano-silica has led to an increase in the water absorption of composites. Examining the FTIR spectra and XRD patterns, the distribution of nanoclay in the field of polymer is of interlayer type, and in nanosilica, there is the accumulation of nano particles and the increase in the dimensions of the crystals in the composite. The results of bending and tensile strength were confirmed by scanning electric microscope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methylene diphenyl diisocyanate
  • Maleic anhydride Polypropylene
  • nano silica
  • nano clay
  • High density polyethylene/HDPE High density polyethylene