نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دان شآموخته کارشناس یارشد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.

2 دانشیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناور یهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.

3 دانشجوی دکتری، مجتمع دانشگاهی مواد و فناور یهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.

4 استاد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناور یهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.

10.22068/jstc.2023.2012589.1862

چکیده

در این تحقیق با هدف بررسی اثر دما بر عملکرد اتصالات چسبی، پرچی و ترکیبی متصل‌شونده‌های کامپوزیتی از جنس شیشه/اپوکسی، اقدام به مطالعه پارامتر‌های تأثیرگذار بر این اتصال شده است. پس از بررسی‌های صورت گرفته پارامترهای، آماده سازی سطح ناحیه اتصال به وسیله کاغذ سنباده در دو سطح بوسیله کاغذ سنباده با شماره‌های دانه 220 و 400 و نیز کنترل ضخامت لایه چسب در دو سطح 13/0 و 26/0 میلی‌متر و نوع مته مورد استفاده جهت اعمال سوراخ در دو سطح مته اره و مته چوب برای اتصال پرچی انتخاب شدند. ادغام پارامترهای منتخب دو اتصال چسبی و پرچی به منظور بررسی اتصال ترکیبی در نظر گرفته شده است. در همین راستا طراحی آزمایشی به روش تاگوچی در نرم‌افزار طراحی آزمایش مینی‌تب انجام پذیرفته است. هدف از انجام بخش تجربی این تحقیق به صورت عنوان شده در سطرهای قبلی، به دست آوردن اتصالات بهینه با توجه به پارامترها و سطوح تعریف شده جهت معیار قرار دادن و مقایسه با مقادیر بدست آمده پس از انجام آزمون برروی اتصالات یاد شده تحت اثر دمای 80 درجه سانتی‌گراد که به مدت چهار ساعت بر نمونه‌ها اعمال شده است، می‌باشد. به منظور نزدیک نمودن نتایج به شرایط صنعتی تعدادی نمونه اتصال چسبی، پرچی و ترکیبی با استفاده از سطوح بهینه پارامترهای تعریف شده برای هر یک از آنها، براساس آرایش زیگزاگ چهار پرچ در راستای پهنای ناحیه اتصال نمودیم که نمونه‌های تعریف شده در این بخش با تکرار پذیری 2 نمونه تحت اثر دو دمای محیط و 80 درجه سانتی‌گراد مورد ارزیابی قرار

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Experimental and Numerical Study of the Effect of Environmental Conditions on the Tensile Strength of Adhesive, Riveted and Hybrid Joints of E-Glass/Epoxy Composites

نویسندگان [English]

  • Jaber Masaeli 1
  • Ali Davar 2
  • Mohsen Heydari Beni 3
  • Jafar Eskandari Jam 4

1 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

2 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

3 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

4 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this research, with the aim of investigating the effect of temperature on the performance of adhesive, riveted and composite glass/epoxy joints, the factors affecting this joint are studied. After checking the parameters, preparing the surface of the connection area using sandpaper on two levels using sandpaper with grain numbers of 220 and 400 and also controlling the thickness of the adhesive layer on two levels of 0.13 and 0.26 mm. The meter and the type of drill used to make holes on both surfaces were selected using a saw drill and a wood drill for rivet connection. The integration of selected parameters of two adhesive and riveted joints is considered in order to investigate the combined joint. In this regard, the experimental design using the Taguchi method has been carried out in the Minitab test design software. The purpose of conducting the experimental part of this research, as mentioned in the previous lines, is to obtain optimal joints according to the defined parameters and levels in order to set a standard and compare with the values obtained after performing the test on the mentioned joints under the effect of 80 It is the degree Celsius applied to the samples for four hours. In order to bring the results closer to the industrial conditions, we connected a number of adhesive, riveted and combined samples using the optimal levels of parameters defined for each of them, based on the zigzag arrangement of four rivets along the width of the area, which

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glass/Epoxy Composite
  • Tensile Strength
  • Hybrid joints
  • Adhesive Joints
  • Riveted Joints
[1]Dadian, R. and Zulfiqari, A. “Improving the strength quality of composite-steel edge joint by grading the joint area using carbon and glass fibers and also creating a possible conflict using the reverse step method,” Composite science and technology, Vol. 6, No. 3, 393-400, 2019.
[2] Morgado, M. A., Carbas, R. J. C., Dos Santos, D. G., & Da Silva, L. F. M. “Strength of CFRP joints reinforced with adhesive layers”. International Journal of Adhesion and Adhesives, 97, 102475, 2020.
[3] Fernández-Cañadas, L. M., Ivañez, I., Sanchez-Saez, S., & Barbero, E. J. “Effect of adhesive thickness and overlap on the behavior of composite single-lap joints”. Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 28, No. 11, 1111-1120, 2021.
[4] Sonat, E., & Özerinç, S. “Failure behavior of scarf-bonded woven fabric CFRP laminates”. Composite Structures, 258, 113205, 2021.
[5] Hage, J. E., Challita, G., Capelle, J., Gilgert, J., & Alhussein, A. “Influence of short-time thermal ageing on the behaviour of double lap composite adhesively bonded joints”. SN Applied Sciences, 2, 1-12, 2020.
[6] Dadian, A., & Rahnama, S. “Experimental and numerical study of optimum functionally graded Aluminum/GFRP adhesive lap shear joints using Epoxy/CTBN”. International Journal of Adhesion and Adhesives, 107, 102854, 2021.
[7] Li, W., Guo, S., Giannopoulos, I. K., He, S., & Liu, Y. “Strength enhancement of bonded composite laminate joints reinforced by composite Pins”. Composite Structures, 236, 111916, 2020.
[8] Li, X., Cheng, X., Guo, X., Liu, S., & Wang, Z. “Tensile properties of a hybrid bonded/bolted joint: parameter study”. Composite Structures, 245, 112329, 2020.
[9] Farahani & Safari. “Studying the effects of sanding process on the strength of adhesive joints”. Amirkabir Mechanical Engineering Journal. Vol. 50, No. 3, 619-626, 2018.
[10] Yang, G., Yang, T., Yuan, W., & Du, Y. “The influence of surface treatment on the tensile properties of carbon fiber-reinforced epoxy composites-bonded joints”. Composites Part B: Engineering, 160, 446-456, 2019.
[11] Khoran, M., Amirabadi, Safari, H., H &,. Habibullah. “Investigating the drilling of composites with a drill”. mechanical engineering. Vol. 24, No. 5, 69-78, 2015.
[12] Ali Arefi Asgoi/Ali Davar. “Optimizing the width, thickness and cell size of carbon/epoxy mesh composite plate in order to increase flexural strength. Master's thesis”, Mechanical Engineering (Composite Materials), Research Institute of Materials and Manufacturing Technologies, Malik Ashtar University of Technology, 1400, 2021.
[13] Bagci, M. “Determination of solid particle erosion with Taguchi optimization approach of hybrid composite systems”. Tribology International, 94, 336-345, 2016.
[14] Ezzine, M. C., Amiri, A., Tarfaoui, M., & Madani, K. “Damage of bonded, riveted and hybrid (bonded/riveted) joints, Experimental and numerical study using CZM and XFEM methods”. Advances in aircraft and spacecraft science, Vol. 5, No. 5, 595, 2016.
[15] ASTM. ASTM D638-14: “Standard test method for tensile properties of plastics”. ASTM, 2014.