نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

2 دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

3 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

10.22068/jstc.2023.2010600.1855

چکیده

بیوکامپوزیت‌های منیزیمی به دلیل خواص زیست‌سازگاری و زیست‌تجزیه‌پذیری به یکی ازگزینه‌های بسیار مناسب در کاربرد‌های ایمپلنت‌های ارتوپدیک تبدیل شده‌اند. اما، نرخ خوردگی بالای منیزیم باعث تخریب سریع‌تر آن در محیط‌های خورنده می‌شود که این امر منجر به شکست زود هنگام ایمپلنت پیش از بهبود کافی استخوان می‌گردد. در همین راستا، نیاز است تا فرآیند‌های اصلاح سطحی بر روی آن صورت گیرد تا مقاومت به خوردگی را بهبود بخشد. در این تحقیق، به بررسی تاثیر دو فرآیند اصلاح سطحی ساچمه‌زنی و الکتروریسی بر خواص خوردگی کامپوزیت منیزیم/هیدروکسی‌آپاتیت پرداخته شده است. فرآیند ساچمه‌زنی با استفاده از ساچمه‌های شیشه‌ای در شدت آلمنmmN 0.3 و با میزان پوشش 100 درصد بر روی کامپوزیت انجام شده است. فرآیند الکتروریسی نیز با استفاده از نانوالیاف از جنس پلی‌کاپرولاکتون (PCL) در ولتاژ kV 18 به مدت 30 دقیقه صورت گرفته است. آزمون‌های کشش- فشار روی نمونه‌ کامپوزیت، پایش pH و کاهش وزن به روش غوطه‌وری روی نمونه‌های ساچمه‌زنی شده و پوشش‌دهی شده انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد الکتروریسی نرخ خوردگی منیزیم را در مدت زمان 1 روز و 7 روز به ترتیب به مقدار 75% و 40% کاهش داده است. ساچمه‌زنی نیز به همین ترتیب توانسته است نرخ خوردگی را به مقدار 35% و 20% کاهش دهد. الکتروریسی به دلیل سطح ویژه بالا جهت جذب کلسیم فسفات منجر به کاهش سطح تماس محلول خورنده شده و نرخ خوردگی را کاهش می‌دهد. ساچمه‌زنی نیز به دلیل تسریع در ایجاد لایه غیرفعال می‌تواند خوردگی را به تاخیر بیاندازد و در کوتاه مدت منجر به افزایش مقاومت خوردگی ‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of shot peening and Polycaprolactone (PCL) electrospinning surface treatments on the corrosion properties of Mg-2.5٪HA biocomposite

نویسندگان [English]

  • Ali Negahban 1
  • Milad Shamsi 2
  • Mohammad Sedighi 3

1 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Due to its biocompatibility and biodegradability, magnesium has become a very suitable candidate for orthopedic implant applications. However, its high corrosion rate leads to rapid deterioration in corrosive environments, resulting in premature failure of the implant before sufficient bone healing. In this regard, surface modifications are required to improve corrosion resistance. This research investigates the effect of two surface modifications, shot peening and electrospinning, on the corrosion properties of magnesium/hydroxyapatite composite. Shot peening was performed using glass beads at an Almen intensity of 0.3 mmN and with 100٪ coverage on the surface of the composite. Electrospinning was carried out using Polycaprolactone (PCL) nanofibers at 18 kV for 30 minutes. Tensile-compressive tests were performed on the composite specimens. Also, pH monitoring and weight loss tests were conducted on the shot peened and electrospun samples. The results show that electrospinning decreased the corrosion rate of magnesium by 75٪ and 40٪ after 1 day and 7 days of immersion, respectively. Shot peening also reduced the corrosion rate by 35٪ and 20٪, respectively. Electrospinning reduced the corrosion rate by limiting the contact surface area between the corrosive solution and magnesium due to its high specific surface area for calcium-phosphate absorption. Shot peening, on the other hand, delayed the corrosion by accelerating the formation of a passive layer, leading to increased corrosion resistance in short periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mg-based biocomposite
  • Surface treatment
  • Coating
  • Shot peening
  • Electrospinning
[1] Lu, Y., Deshmukh, S., Jones, I. and Chiu, Y.-L., "Biodegradable Magnesium Alloys for Orthopaedic Applications," Biomaterials Translational, Vol. 2, p. 214, 2021.
[2] Staiger, M.P., Pietak, A.M., Huadmai, J. and Dias, G., "Magnesium and Its Alloys as Orthopedic Biomaterials: A Review," Biomaterials, Vol. 27, pp. 1728–1734, 2006.
[3] Song, G.L. and Atrens, A., "Corrosion Mechanisms of Magnesium Alloys," Advanced Engineering Materials, Vol. 1, pp. 11–33, 1999.
[4] Singh Raman, R.K., Jafari, S. and Harandi, S.E., "Corrosion Fatigue Fracture of Magnesium Alloys in Bioimplant Applications: A Review," Engineering Fracture Mechanics, Vol.137, pp. 97–108, 2015.
[5] Witte, F., Feyerabend, F., Maier, P., Fischer, J., Störmer, M., Blawert, C., Dietzel, W. and Hort, N., "Biodegradable Magnesium-Hydroxyapatite Metal Matrix Composites.," Biomaterials,Vol. 28, pp. 2163–2174, 2007.
[6] Fathi, M.H., Hanifi, A. and Roohani Esfahani, S.I., "Synthesis, Characterization, and Comparative Bioactivity Evaluation of Nano Structured Hydroxyapatite," in Persian, Journal of Advanced Materials Engineering, Vol. 30, pp. 1–12, 2011.
[7] Kuśnierczyk, K. and Basista, M., "Recent Advances in Research on Magnesium Alloys and Magnesium-Calcium Phosphate Composites as Biodegradable Implant Materials," Journal of Biomaterials Applications, Vol. 31, pp. 878–900, 2017 .
[8] Joodaki, A. and Ashrafi, M.J., "Investigating the Effect of the Shot Peening Process on the Properties and Quality of Al-Al2O3 Composite Coating Created by Cold Spraying," in Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 9, pp. 2006–2010, 2023.
[9] Liu, C., Zheng, H., Gu, X., Jiang, B. and Liang, J., "Effect of Severe Shot Peening on Corrosion Behavior of AZ31 and AZ91 Magnesium Alloys," Journal of Alloys and Compounds, Vol. 770, pp. 500–506, 2019.
[10] Wu, S.X., Wang, S.R., Wang, G.Q., Yu, X.C, Liu, W.T., Chang, Z.Q.; Wen, D.S., "Microstructure, Mechanical and Corrosion Properties of Magnesium Alloy Bone Plate Treated by High-Energy Shot Peening," Translational Nonferrous Metals Society of China, Vol. 29, pp. 1641–1652, 2019.
[11] Bagherifard, S., Hickey, D.J., Fintová, S., Pastorek, F., Fernandez-Pariente, I., Bandini, M., Webster, T.J. and Guagliano, M., "Effects of Nanofeatures Induced by Severe Shot Peening (SSP) on Mechanical, Corrosion and Cytocompatibility Properties of Magnesium Alloy AZ31," Acta Biomaterialia, Vol. 66, pp. 93–108, 2018.
[12] Asadi Nasab, A., Najafi, M. and Zamani, F., "Application of Electrospun Nanofibers in Regenerative Dentistry," in Persian, Basparesh 2022.
[13] Voicu, M.E., Demetrescu, I., Dorobantu, A., Enachescu, M., Buica, G.-O. and Ionita, D., "Interaction of Mg Alloy with PLA Electrospun Nanofibers Coating in Understanding Changes of Corrosion, Wettability, and PH," Nanomaterials, Vol. 12, p.1369, 2022.
[14] Rezk, A.I., Mousa, H.M., Lee, J., Park, C.H. and Kim, C.S., "Composite PCL/HA/Simvastatin Electrospun Nanofiber Coating on Biodegradable Mg Alloy for Orthopedic Implant Application," Journal of Coatings Technology and Research, Vol. 16, pp. 477–489, 2019.
[15] Bakhsheshi-Rad, H.R., Ismail, A.F., Aziz, M., Hadisi, Z., Omidi, M. and Chen, X., "Antibacterial Activity and Corrosion Resistance of Ta 2 O 5 Thin Film and Electrospun PCL/MgO-Ag Nanofiber Coatings on Biodegradable Mg Alloy Implants," Ceramics International, Vol. 45, pp. 11883–11892, 2019.
[16] Suwantong, O., "Biomedical Applications of Electrospun Polycaprolactone Fiber Mats," Polymers Advanced Technology, Vol. 27, pp. 1264–1273, 2016.
[17] Ghazizadeh, E., Jabbari, A.H. and Sedighi, M., "In Vitro Corrosion-Fatigue Behavior of Biodegradable Mg/HA Composite in Simulated Body Fluid," Journal of Magnesium and Alloys, Vol. 9, pp. 2169–2184, 2021.
[18] Sabet, A.S., Jabbari, A.H. and Sedighi, M., "Microstructural Properties and Mechanical Behavior of Magnesium/ Hydroxyapatite Biocomposite under Static and High Cycle Fatigue Loading," Journal of Composite Materials, Vol. 52, pp. 1711–1722, 2018.
[19] Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic materials at room temperature, Annual book of ASTM standard, 2001.
[20] Standard Test Methods of Compression Testing of Metallic Materials at Room Temperature, Annual book of ASTM standards, 2001.
[21] Kokubo, T. and Takadama, H., "Simulated Body Fluid (SBF) as a Standard Tool to Test the Bioactivity of Implants," Handbook of Biomineralization, John Wiley & Sons, Ltd, pp. 97–109, 2007.
[22] Haghshenas, M., "Mechanical Characteristics of Biodegradable Magnesium Matrix Composites: A Review," Journal of Magnesium and Alloys, Vol. 5, pp. 189–201, 2017.
[23] Deng, K., Shi, J., Wang, C., Wang, X., Wu, Y., Nie, K. and Wu, K., "Microstructure and Strengthening Mechanism of Bimodal Size Particle Reinforced Magnesium Matrix Composite," Composits Part A: Applied Science Manufacturing, 43, 1280–1284, 2012.
[24] Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special Purpose Materials, ASM Metals Handbook, 1990.
[25] Yari, A., Heidari, F., Moarrefzadeh, A. and Sarveazad, A., "Fabrication and Evaluation of Electrospun Polycaprolactone Nanoscaffold for Compatibility with Human Adipose Stem Cells for Tissue Engineering," In Persian, Journal of Cell Tissue, Vol. 13, pp. 167–176, 2022.
[26] Hanas, T., Sampath Kumar, T.S., Perumal, G. and Doble, M., "Tailoring Degradation of AZ31 Alloy by Surface Pre-Treatment and Electrospun PCL Fibrous Coating," Materials Science and Engineering: C, Vol. 65, pp. 43–50, 2016.
[27] Rivero, P.J., Redin, D.M. and Rodríguez, R.J., "Electrospinning: A Powerful Tool to Improve the Corrosion Resistance of Metallic Surfaces Using Nanofibrous Coatings," Metals (Basel), Vol. 10, 2020.
[28] Maleki, E., Bagherifard, S., Heydari Astaraee, A., Sgarbazzini, S., Bandini, M. and Guagliano, M., "Application of Gradient Severe Shot Peening as a Novel Mechanical Surface Treatment on Fatigue Behavior of Additively Manufactured AlSi10Mg," Materials Science and Engineering A, Vol. 881, p. 145397, 2023.
[29] Barnett, M.R., Stanford, N., Cizek, P., Beer, A., Xuebin, Z. and Keshavarz, Z., "Deformation Mechanisms in Mg Alloys and the Challenge of Extending Room-Temperature Plasticity," JOM, Vol. 61, pp. 19–24, 2009.
[30] Callister, W.D. and Rethwisch, D.G, "Materials Science and Engineering: An Introduction," 10th ed., Wiley, Vol. 14, 2018.