نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‏های ساخت .

2 هیات استادیار، مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‏های ساخت.

3 استادیار، مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‏های ساخت.

4 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‏های ساخت.

چکیده

در تحقیق حاضر روشی بر اساس فرایند تزریق در خلأ برای ساخت پنل‏های ساندویچی مورد استفاده در صنایع دریایی پیشنهاد شده است. خواص مکانیکی محصول ساخته شده با این روش نسبت به روش‏ ساخت سنتی‏‏تر‏ یعنی روش اتصال چسبی بهبود قابل اعتنایی یافته و در عین حال از نقطه نظر اقتصادی نیز به کارگیری این روش مقرون به صرفه است. در این روش ساخت، رویه‏ها و اتصال آن‏ها به هسته در یک مرحله انجام ‏می‏پذیرد که مزایایی همچون کاهش هزینه ساخت، افزایش سرعت تولید و ارتقای کیفیت اتصال رویه به هسته را در پی دارد. با توجه به کاربرد مد نظر یعنی کاربرد در صنایع دریایی، هسته از جنس فوم PVC (پلی‏وینیل‏-کلراید) شیاردار و رویه‏ها از جنس الیاف‏شیشه/وینیل‏استر انتخاب شده‏اند که موادی شناخته شده در صنایع دریایی هستند. خواص مکانیکی پنل ساندویچی ساخته شده با روش پیشنهادی در دو نوع بارگذاری خمشی و فشاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در محصول ساخته شده با روش پیشنهادی، استحکام خمشی 78%، استحکام فشاری 92% و جذب انرژی 101% نسبت به پنل ساندویچی ساخته شده با اتصال چسبی افزایش یافته است. عامل اصلی در بهبود خواص مکانیکی در این محصول، ایجاد شبکه‏ای از رزین در فضای خالی شیارهاست که ساختاری مشابه با هسته لانه‏زنبوری پر شده با فوم را به وجود آورده و باعث تقویت هسته، به ویژه در جهت ضخامت ‏می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fabrication of sandwich panels with glass/vinylester composite face-sheets and polyvinyl chloride (PVC) lattice core using vacuum infusion process for marine applications

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Akbari 1
  • Elham Shahabi 2
  • Seyed Hossein Taghavian 1
  • Moslem Najafi 3
  • Sajad Mahdavi 4

1 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Iran.

2 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Iran.

3 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Iran.

4 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Iran.

چکیده [English]

In this research, a method based on the vacuum infusion process is proposed for making sandwich panels used in the marine industry. The mechanical properties of the product made with this method have been significantly improved compared to the adhesive bonding method, and also from an economic point of view, it’s cost-effective to use this method. In this method, the construction of face-sheets and their adhesion to the core is done in a single step, which results in some benefits such as reducing construction costs, increasing the production speed and improving the quality of the face-sheets adhesion to the core. According to the intended application, i.e. application in the marine industry, the core is made of grooved Polyvinyl Chloride (PVC) foam and the face-sheets are made of glass/vinylester, which are well-known materials in the marine industry. The mechanical properties of the sandwich panel made by the proposed method have been investigated in both bending and compression loading. The results indicate that in the product made with the proposed method, the bending strength has increased by 78%, the compressive strength has increased by 92%, and the energy absorption has increased by 101% compared to the sandwich panel made by adhesive bonding method. The main factor in improving the mechanical properties of this product is the creation of a network of resin in the empty space of the grooves, which creates a structure similar to the foam filled honeycomb cores and strengthens the core, especially in the thickness direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sandwich panel
  • Vacuum infusion process
  • Grooved foam
  • Marine application of composites
[1]  Khodaei, M., Safarabadi-Farahani, M. and Haghighi-Yazdi, M., “Numerical investigation of high velocity impact on foam-filled honeycomb structures including foam fracture model”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 29, No. 4, pp. 748-760, 2022.
[2]  Jayaram, R. S., Nagarajan, V.A. and Kumar, K.V., “Compression and low velocity impact response of sandwich panels with polyester pin-reinforced foam filled honeycomb core”, Journal of Sandwich Structures & Materials, Vol 21, No 6, pp 2014-2030, 2019.
[3]  Jayaram, R. S., Nagarajan, V.A. and Kumar, K.V., “Low velocity impact and compression after impact behaviour of polyester pin-reinforced foam filled honeycomb sandwich panels”, Journal of Sandwich Structures & Materials, Vol 24, No 1, pp157-173, 2022
[4]  Masoumiasl, S. and Rahimi, G.H., “Experimental and numerical investigation of effect of shape of ribs on flexural behavior of curved composite sandwich panels with lattice core”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 6, No. 3, pp. 351-362, 2019.
[5]  Zarei, M. and Rahimi, G.H., “Global buckling load calculation of the of sandwich conical shells with lattice cores subjected to axial compression loading using a novel smeared method”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 7, No. 4, pp. 1217-1226, 2021.
[6]  Zarei. M, Rahimi. G.H. and Hemmatnezhad. M., “A novel smeared method for investigating the free vibrations of sandwich conical shells with lattice cores”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 7, No. 4, pp. 1163-1170, 2021.
[7]  Heidari-shahmaleki, E. and Zeinedini. A., “Application of cotton/epoxy laminated composites to fabricate the uni- and bi-directional cosine corrugated cores sandwich panels”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 2, No.7, pp. 863-872, 2020.
[8]  Maher, R., Khalili, S. M. R. and Eslami-Farsani, R., “The effect of shape memory wire on the ballistic behavior of smart corrugated core sandwich panels”,In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 8, No. 2, pp. 1612-1627, 2021.
[9]  Taghizadeh, S.A., Farrokhabadi, A., Liaghat, G.H., Pedram, E., Malekinejad, H., Mohammadi, S.F. and Ahmadi, H., “Characterization of compressive behavior of PVC foam filled composite sandwich panels with different corrugated core shapes”, Thin-Walled Structures, Vol 135, No 1, pp. 160-172, 2019.
[10] Balıkoglu, F., Demircioglu, T. K. and Arslan, N., “Compressive and flexural behaviour of pin reinforced marine composite sandwich beams”, Proceedings of the IV international EGE composite materials symposium, pp. 454-461, Izmir, Turkey, 2018
[11] Toluei, A. and Etemadi, E., “Mechanical properties of multifunctional composite structures with z-pin core using numerical simulation of Hopkinson pressure bar test device”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 7, No. 1, pp. 683-693, 2020.
[12] Rahmani, M., Mohammadi, Y. and Kakavand, F., “Vibration analysis of truncated conical sandwich shell with porous FG core in different thermal loading ”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 7, No. 1, pp. 694-704, 2020.
[13] Torabizadeh, M.A., “Experimental study of the effect of impact shape and skin layout on the behavior of aluminum foam core sandwich panels at low velocity impact load”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 7, No. 4, pp. 1153-1162, 2021.
[14] Yan, L.L., Yu, B., Han, B., Chen, C.Q., Zhang, Q.C. and Lu, T.J., “Compressive strength and energy absorption of sandwich panels with aluminum foam-filled corrugated cores”, Composites Science and Technology Vol 24, No. 86, pp. 142-148, 2013.
[15] Wu, Z., Liu, W., Wang, L., Fang, H. and Hui, D., “Theoretical and experimental study of foam-filled lattice composite panels under quasi-static compression loading” Composites Part B: Engineering, Vol. 60, No. 1, pp.329-340, 2014.
[16] Shabani, Y. and Khorshidi, K., “Free vibration analysis of rectangular doubly curved auxetic-core sandwich panels integrated with CNT-reinforced composite layers using Galerkin method”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 8, No. 3, pp. 1677-1686, 2022.
[17] Hou, S., Li, T., Jia, Z. and Wang, L., “Mechanical properties of sandwich composites with 3d-printed auxetic and non-auxetic lattice cores under low velocity impact”, Materials & Design, Vol. 160, No. 1, pp. 1305-1321, 2018.
[18] Mazloomi, M.S. and Ranjbar, M., “Hybrid design optimization of sandwich panels with gradient shape anti-tetrachiral auxetic core for vibroacoustic applications”, Transport in Porous Media, Vol 9, No. 1, pp. 1-8, 2021.
[19] Khorshidi, K. and Shabani, Y., “Free vibration analysis of sandwich plates with magnetorheological smart fluid core by using modified shear deformation theory,” In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 8, No. 4, pp. 1826-1835, 2022.
[20] Najafi, M. and Eslami-Farsani, R., “Introducing novel sandwich panels based on of cork/polyurethane foam hybrid core and composite grid structure for marine applications”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 7, No. 3, pp. 1064-1075, 2020.
[21] Karlsson, K.F. and Aström, B.T., “Manufacturing and applications of structural sandwich components”, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 28, No. 2, pp. 97–111, 1997.
[22] Krzyżak, A., Mazur, M., Gajewski, M., Drozd, K., Komorek, A. and Przybyłek P., “Sandwich structured composites for aeronautics: methods of manufacturing affecting some mechanical properties”, International Journal of Aerospace Engineering, Vol 1, No. 1, pp 1-10, 2016.
[23] Yousefi, A.L., Mohammadi, B. and Anbarzadeh, E., “Experimental study of bond strength between core and composite layers under tensile and shear loads in different methods of fabricating nucleate composite structures”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 8, No. 3, pp. 1659-1667, 2022.
[24] Halimi, F., Golzar, M., Asadi, P. and Beheshty, M.H., “Core modifications of sandwich panels fabricated by vacuum-assisted resin transfer molding”, Journal of composite materials, Vol. 47, No. 15, pp. 853-863, 2013.
[25] Standard Test Method for Flexural Properties of Sandwich Constructions, Annual Book of ASTM Standard, C 393-00, 2000.
[26] Standard Test Method for Flatwise Compressive Properties of Composite Cores, Annual Book of ASTM Standard, C 365/365-11a, 2011.
[27] Ziaie, M., Zamani, F., Homayouni, S., Khaledi, H., Qareqani, A., Ziaie, M., “Numerical and experimental study on mechanical properties of glass fiber-reinforced polymer sandwich structure with polyurethane foam-filled M-shaped core”, Polymer Composites, Vol. 44, No. 2, pp. 1054-1070, 2023.