نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

10.22068/jstc.2022.558009.1795

چکیده

در این پژوهش، به مطالعه وضعیت آسیب چندلایه‌های کامپوزیتی متعامد تحت بارگذاری استاتیکی تک‌محوره کششی پرداخته شده است. آسیب ترک ماتریسی و جدایی بین‌لایه‌ای ناشی از ترک‌های ماتریسی دو نوع از متداول‌ترین انواع آسیب در چندلایه‌های کامپوزیتی می‌باشد. با استفاده از رویکرد میکرومکانیکی و بر پایه روش حساب تغییرات هشین، به تحلیل میدان تنش و افت خواص مکانیکی با دو الگوی محتمل متقارن و پادمتقارن پرداخته می‌شود. در راستای بهبود نتایج حاصل از روش حساب تغییرات روش تقسیم لایه‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از شیوه حساب تغییرات توسعه داده شده، نتایج افت خواص مکانیکی به دو شیوه همگن‌سازی نوبتی لایه‌های ۹۰ درجه ترک‌خورده و روش مدلسازی هم‌زمان لایه‌های ۹۰ درجه ترک‌خورده، مقایسه شده است. سپس از معیار نرخ رهاسازی انرژی جهت پیش‌بینی شروع و رشد ترک‌های ماتریسی و جدایی بین لایه‌ای القایی و همچنین وضعیت اشباع ترک‌های ماتریسی استفاده شده است.. با مقایسه نتایج تحلیلی و نتایج عددی حاصل از روش اجزاء محدود مشاهده شد استفاده از روش تقسیم‌بندی لایه‌ها تأثیر بسزایی در افزایش دقت نتایج دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of damage propagation in cross-ply laminated composites subjected to uniaxial tensile loading

نویسندگان [English]

  • Bijan Mohammadi 1
  • Arezoo Fallah 2
  • Iman Bayat 3

1 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 Department of Mechanical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The damage state of cross-ply composite laminates subjected to uniaxial tensile loading was examined in this study. Matrix cracking and induced delamination have been considered as the most common modes of damage in composite laminates. Using a micromechanical approach and based on Hashin variational principles, analysis of the stress field and reduced mechanical properties of a material with two symmetric and antisymmetric patterns have been examined. In this study, using the variational approach related to the homogenization method in cross-ply composite laminates containing two 90° cracked layers with the results of the simultaneous analysis method of cracks have been compared. After that, an energy-based criterion is proposed to predict damage distribution patterns and initiation, propagation, and saturation of damage based upon energy release rate. Furthermore, in order to improve the accuracy of results, ply-refinement technique has been used. By comparing the analytical results and the numerical results obtained from the finite element software, it was observed that using the ply-refinement technique has a great impact on the final results and is in good agreement with the results obtained from the finite element method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matrix Cracking
  • Induced Delamination
  • Cross-ply Laminated Composites
  • Unit Cell and Variational Approach
[1]  Farrokhabadi, A., Naghdinasab, M., “Micromechanical Study of Fibre/Matrix Debonding and Matrix Cracking Using Cohesive Zone Model and Extended Finite Element Method” In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 1, pp. 21-30, 2016.
[2]  Delbariani-Nejad, A., Farrokhabadi, A., Fotouhi, M., “Reliability Analysis of the Delamination Onset and Growth Due To the Matrix Cracking in General Composite Laminates” Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 8, No. 1, pp. 1397-1410, 2021.
[3]  Nairn, J. A., “The Strain Energy Release Rate of Composite Microcracking: A Variational Approach” Journal of Composite Materials, Vol. 23, No. 11, pp. 1106-1129, 1989.
[4]  Mohammadi, B., Asl Kamkar, S., Farrokhabadi, A., “Matrix Cracking and Induced Delamination in Symmetrically Laminated Composites Subjected to Static Loading by Using Multi Scale Damage Mechanics” In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 4, No. 1, pp. 9-24, 2017.
[5]  Azadi, M., Raeisi, N., Moosavian, S. A., Shakouri, M., “Detection of Different Defects in Carbon Fiber Reinforced Polymer Matrix Laminated Composite Under Tension by Variation Analysis” In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 6, No. 3, pp. 373-384, 2019.
[6]  Isometsa, J., Lahtinen, H., “Criteria for Matrix Failure in Continuous FRP-Composites·A Literature Study. Part I: Matrix Cracking” Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 29, No. 1, pp. 3-28, 1996.
[7]  Hashin, Z., “Analysis of Cracked Laminates: A Variational Approach” Mechanics of Materials, Vol. 4, No. 2, pp. 121-136, 1985.
[8]  Lacaze, S., Anquez, L., “Modelling of Transverse Crack Growth and Saturation in Cross-Ply Laminates” Journal of Materials Science, Vol. 27, No. 22, pp. 5982-5988, 1992.
[9]  Hahn, H., Tsai, S., “On the Behavior of Composite Laminates After Initial Failures” Journal of Composite Materials, Vol. 8, No. 3, pp. 288-305, 1974.
[10] Rahmani, M., Farrokhabadi, A., “Evaluation the Energy Release Rate of Induced Delamination Due to Matrix Cracking in Symmetric Composite Laminates” In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 6, No. 1, pp. 53-68, 2019.
[11] Wang, L., Yang, Q., “3D Geometrically Nonlinear Augmented Finite Element Method for Arbitrary Cracking in Composite Laminates” Computers & Structures, Vol. 239, p. 106327, 2020.
[12] Jalalvand, M., “Modeling the Effects of Delamination Induced by Matrix Cracking using Multiscale Damage Mechanics” PhD thesis, Amirkabir University of Technology, Iran, 2013.
[13] Crossman, F., Wang, A., “The Dependence of Transverse Cracking and Delamination on Ply Thickness in Graphite/Epoxy Laminates” In Damage in Composite Materials: Basic Mechanisms, Accumulation, Tolerance, and Characterization: ASTM International, 1982.
[14] Abdussalam, S. R., “Damage and Fracture Mechanics of Composite Materials” PhD thesis, University of Manitoba, Canada, 1999.
[15] Hashin, Z., “Finite Thermoelastic Fracture Criterion with Application to Laminate Cracking Analysis” Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Vol. 44, No. 7, pp. 1129-1145, 1996.
[16] Cox, H., “The Elasticity and Strength of Paper and Other Fibrous Materials” British Journal of Applied Physics, Vol. 3, No. 3, p. 72, 1952.
[17] Nairn, J. A., “Some New Variational Mechanics Results on Composite Microcracking," In Proceeding 10th International Conference on Composite Materials (ICCM-10), 1995, Vol. I, pp. 423-430.
[18] Talreja, R., Singh, C. V., “Damage and Failure of Composite Materials”. Cambridge University Press, 2012.
[19] McCartney, L., “Model to Predict Effects of Triaxial Loading on Ply Cracking in General Symmetric Laminates” Composites Science and Technology, Vol. 60, No. 12-13, pp. 2255-2279, 2000.
[20] Nairn, J. A., “Matrix Microcracking in Composites” Polymer Matrix Composites, Vol. 2, pp. 403-432, 2000.
[21] Nairn, J., Hu, S., “The Initiation and Growth of Delaminations Induced by Matrix Microcracks in Laminated Composites” International Journal of Fracture, Vol. 57, No. 1, pp. 1-24, 1992.
[22] Hajikazemi, M., Sadr, M. H., “A Variational Model for Stress Analysis in Cracked Laminates With Arbitrary Symmetric Lay-Up Under General In-Plane Loading” International Journal of Solids and Structures, Vol. 51, No. 2, pp. 516-529, 2014.
[23] Mohammadi, B., Pakdel, H., “Experimental and Variational-Based Analytical Investigation of Multiple Cracked Angle-Ply Laminates” Engineering Fracture Mechanics, Vol. 190, pp. 198-212, 2018.