نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مهندسی مواد، دانشگاه یزد، یزد

2 دانشیار، مهندسی مواد، دانشگاه یزد، یز د

3 استادیار، مهندسی مواد، دانشگاه یزد، یز د

10.22068/jstc.2020.117435.1608

چکیده

در این پژوهش با استفاده از آزمون‌های آنالیز حرارتی و مطالعات فازشناسی، تاثیر عوامل مختلف تاثیر‌گذار شامل میزان تراکم نمونه، سرعت حرارت-دهی، نوع اتمسفر و افزودنی‌های رقیق‌کننده بر منحنی‌های آنالیز حرارتی و فازهای تشکیل شده در سیستم آلومینوترمیک Al+B2O3+Si+WO3 جهت تولید پودر کامپوزیتی هیبریدی Al2O3-WxBy-WxSiy مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان داد که با تغییر اتمسفر از آرگون به هوا، شکل‌گیری فازهای بورایدی و سیلیسیدی تنگستن با محدودیت روبرو می‌شوند و حداقل دمای لازم برای شکل‌گیری آن‌ها افزایش می‌یابد. این در حالی است که در حضور آرگون قابلیت شکل-گیری فاز مولایت افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش تراکم، شرایط سینتیکی بهتری برای واکنش‌های آلومینوترمیک احتراقی فراهم شد و محدوده‌ی دمایی شکل‌گیری فازهای بورایدی و سیلیسیدی تنگستن کاهش یافت و شکل‌گیری فاز مولایت محدود شد. از سوی دیگر، افزایش سرعت حرارت‌دهی از min-1 °C. 20 به
100 شکل‌گیری بورایدها و سیلیسیدهای تنگستن را به تاخیر انداخت اما تمرکز حرارتی بالاتری را به همراه داشت. افزودن زیرکونیا (ZrO2) نیز به عنوان عامل رقیق کننده کاهش دمای احتراق را به همراه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An investigation on the effect of atmosphere, degree of compacting, heating rate, and presence of diluent on the mechanism of evolutions occurred in the Al+B2O3+Si+WO3 aluminothermic System

نویسندگان [English]

  • Afshin Amiri - Moghaddam 1
  • Mehdi Kalantar 2
  • Saeed Hasani 3

1 Department of Mining and Metallurgical Engineering, Yazd University, Yazd, Iran

2 Department of Mining and Metallurgical Engineering, Yazd University, Yazd, Iran

3 Department of Mining and Metallurgical Engineering, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

In this study, the effect of various parameters including degree of compacting, heating rate, atmosphere, and diluent additive was investigated on the thermal analysis curves and phases formed in the Al+B2O3+Si+WO3 aluminothermic system in order to production of a hybrid composite powder of Al2O3-WxBy-WxSiy. The results showed that the change of atmosphere from argon to air limits the formation of tungsten silicide ‎and boride phases and then increases the temperature of formation of these phases. However, the argon atmosphere facilitates the formation of the mullite phase. Higher degree of compaction can improve the kinetic of for aluminothermic combustion reactions and thereby not only can decrease the temperature range of formation tungsten silicide ‎and borid but also limits the volume fraction of mullite phase. Furthermore, an increase in the heating rate from 20 to 100 °C.min-1 shifts the peaks of formation of tungsten silicide ‎and boride to higher temperatures. Also, the presence of ZrO2 as a diluent agent decreases the temperature of combustion process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aluminothermic combustion synthesize
  • Al+B2O3+Si+WO3 system
  • Phase analysis
  • Thermal analysis
[1]Bora Derin, Sertac Yazici, “Enrichment of W2B5 from WO3 and B2O3 by double SHS method”, Materials science, Vol. 24, No. 1, pp. 35-38, 2018.
[2]Dash,T., Nayak,B.B, “Preparation of multi-Phase composite of tungsten carbide, tungsten boride and carbon by arc plasma melting: Characterization of melt-cast product”, Ceramics international Vol.42, No. 1, pp. 44445–44459, 2016.
[3]Lech,A.T., Turner,C.L., Mohammadi,R., Tolbert,S.H., Kaner,R.B., “Structure of superhard tungsten tetraboride”,Proceedings of the national academy of sciences of the united states of america, Vol.112, No. 11, pp 3223–3228, 2015.
[4]Chrzanowska,J., Kurpaska,L., Giżyński,M., Hoffman,J., Szymański,Z., Mościcki,T., “Fabrication and characterization of superhard tungsten boride layers deposited by radio frequency magnetron sputtering”, Ceramics international, Vol. 42, No. 10, pp. 12221–12230, 2016.
[5]Fang Chen, Jianguang Xub, Yubin Liu, Lei Cai, “In situ reactive spark plasma sintering of WSi2/MoSi2 composites”,Ceramics international, Vol.42, No. 9, pp 11165-11169, 2016.
[6]Jelena Lukovic ́, Dejan Zagorac, J. Christian Schön, Jelena Zagorac, Dragana Jordanov, Tatjana Volkov-Husovic ́, and Branko Matovic ́, “Tungsten Disilicide (WSi2): Synthesis, Characterization, andPrediction of New Crystal Structures”, Journal of Inorganic and General Chemistry,Vol. 643, No. 23,  pp. 2088–2094, 2017.
[7]Yu.S.Pogozhev,I.V.Iatsyuk,A.Yu.Potanin,E.A.Levashov,A.V.Novikov,N.A.Kochetov,D.Yu.Kovalev, “The kinetics and mechanism of combusted Zr–B–Si mixtures and the structural features of ceramics based on zirconium boride and silicide”, Ceramics international, Vol.42, No. 15, pp 16758-16765, 2016.
[8]Didem Ovali, M.Lütfi, “Investigation of mechanochemical synthesized tungsten silicides from WO3, SiO2 and Mg blends”, Solid state phenomena, Vol. 257, No. 1, pp 47-51, 2016.
[9]Alexander M. Stolin, Pavel M. Bazhin, AlexanderS. Konstantinov, Andrey P. Chizhikov, Elena V.Kostitsyna, Marina Ya. Bychkova, “Synthesis and characterization of Al2O3-ZrO2-based eutectic ceramic powder material dispersion-hardened with ZrB2 and WB particles prepared by SHS”, Ceramics international, Vol. 44, No. 12, pp. 13815-13819, 2018.
[10]C.L. Yeh, J.A. Peng, “Fabrication of WSi2-Al2O3 and W5Si3-Al2O3 composites by combustion synthesis involving thermite reduction”, Ceramics International, Vol. 42, No. 12, pp. 14006–14010, 2016.
[11] C.L. Yeh, J.A. Peng, “Effects of oxide precursors on fabrication of Mo5Si3-Al2O3 composites via thermite-based combustion synthesis”,Intermetallics, Vol. 83, No. 1, pp. 87-91, 2017.
[12]S. Niyomwas and T. Chanadee, “Effect of flux ratio on the productsof self-propagating high temperature synthesis-casting in the WO3–Si–Al system”, The minerals, metals & materials society, Vol. 1, No. 1, pp. 365-372, 2017.
[13]Y.M.Z. Ahmed, Z.I. Zaki, R.K. Bordia, D.H.A.Besisa, A.M.M. Amin, “Simultaneous synthesis and sintering of TiC/Al2O3 composite via self-propagating synthesis with direct consolidation technique”, Ceramics international, Vol. 42, No. 15, pp. 16589-16597, 2016.
[14] Saravana kumar.M, Allen Jeffrey.J, Rajendra Boopathy,Sangeetha.D, “Effect of SiC on Al2O3-ZrB2 composite prepared by self-propagating high temperature synthesis (SHS)”, International journal of science Engineering and technology research,Vol. 6, No. 1, pp. 122-130, 2017.
 [15] J. Ghorbantabar Omran, M. Shafiee Afarani, M. Sharifitabar, “Fast synthesis of MgAl2O4‒W and MgAl2O4‒W‒W2B composite powders byself-propagating high-temperature synthesis reactions”, Ceramics international, Vol. 44, No. 6, pp. 6508-6513,2018.
[16]A. Amiri-Moghaddam, M. Kalantar, “In-situ synthesis of WC–X%Co composite in the WO3–Co3O4–C system by carbothermal reduction method.” Journal of the Australian ceramic society, Vol. 53, No. 2, pp. 839-845, 2017.
[17]Tawat Chanadee, Jessada Wannasin, and Sutham Niyomwas, “Investigations of tungsten based intermetallic alloys by self-propagating high temperature synthesis from metal oxide precursors”, Advanced materials research, Vol. 488-489, No. 1, pp. 300-304, 2012.
[18]Tawat Chanadee, Jessada Wannasin, and Sutham Niyomwas, “Influence of Ar pressure on product characteristics of self-propagating high-temperature synthesis from WO3/B2O3/Al reactant system”, Advanced materials research, Vol. 748, No. 1, pp. 32-35, 2013.
[19]S. Hasani, M. Panjepour, M. Shamanian, “Effect of atmosphere and heating rate on mechanism of MoSi2 formation during self-propagating high-temperature synthesis”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 107, No. 3, pp. 1073-1081, 2012.
[20] J. Ghorbantabar Omran, M. Sharifitabar, M.Shafiee Afarani, “On the self-propagating high-temperature synthesisof tungsten boride containing composite powdersfrom WO3‒B2O3‒Mg system”, Ceramics International, Vol. 44, No. 12, pp. 14355-14362, 2018.
[21] C.L. Yeh, C.H. Kang, “Formation of WB2/mullite composites by reduction-based combustionsynthesis with Al and Si as reductants and excess B2O3 addition”, Ceramics international, Vol. 43, No. 13, pp. 9968-9972, 2017.
[22]Outokumpu HSC Chemistry® for windows, version HSC 4.1. Finland, Outokumpu Research Oy, 1999.
[23]Mishra, S.K., Rura, P.K.P., Das, S.K. and Shcherbakov, V., “Effect of alumina diluent on the fabrication of in-situ Al2O3-Ti/ZrB2 composite by self-propagating high temperature synthesis dynamic compaction”, Metallurgical and materials transactions B, Vol. 37, No. 4, pp. 641-647, 2006.