نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ، تهران.

2 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران

10.22068/jstc.2020.125201.1655

چکیده

در دهه‌های اخیر، استفاده از مواد کامپوزیتی در سازه‌های مهندسی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بنابراین درک ساختار و مکانیزم‌های آسیب در این مواد ضروری است. در میان آسیب‌های رایج مواد کامپوزیتی، آسیب تورق یا جدایش بین‌لایه‌ای از مودهای خطرناک آسیب است. مدل ناحیه چسبناک یکی از ابزارهای مناسب برای بررسی و تحلیل پدیده تورق در کامپوزیت‌های لایه‌ای است. مدل ناحیه چسبناک با ردیابی آسیب از شروع تا تکامل آن، به تحلیل تورق می‌پردازد. در مدل ناحیه چسبناک، ناحیه پشت نوک ترک که در آن نیروهای چسبنده فعال هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این ناحیه به طور مستقیم تحت تاثیر مود بارگذاری، انرژی شکست، تنش بیشینه ناحیه چسبناک، مدول الاستیک موثر و هندسه سازه است. مدل‌های بسیاری برای تخمین طول ناحیه چسبناک پیشنهاد شده است. در این پژوهش طول ناحیه چسبناک در مود بارگذاری یک و دو خالص، با استفاده از تحلیل اجزای محدود در نرم‌افزار آباکوس استخراج شد. این نتیجه‌ها با مدل‌های تحلیلی تخمین طول ناحیه چسبناک مقایسه شد. در مدل‌هایی که علاوه بر اثر نوع ماده، اثر هندسه سازه نیز در تخمین طول ناحیه چسبناک در نظر گرفته شد، تخمین دقیق‌تری از طول این ناحیه مشاهده شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of numerical and analytical cohesive zone length models in the delamination of composite laminates

نویسندگان [English]

  • Ali Esmaili 1
  • Fathollah Taheri-Behrooz 2

1 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In recent decades, the use of composite materials in engineering structures has increased dramatically.. Therefore, it is necessary to understand the structure and mechanisms of damage to these materials. Among the most common damages in composite materials, delamination is one of the catastrophic failure modes. Cohesive zone model is one of the appropriate tools for analyzing the phenomenon of delamination in the laminated composites. The cohesive zone model analyzes the delamination by tracking the damage from its onset to its evolution. In the cohesive zone model, the area behind the crack tip, where the cohesive forces are active, is of great importance. This zone is directly affected by loading mode, fracture energy and cohesive strength, active elastic modulus, and structural geometry. Many models have been proposed to estimate the length of the cohesive zone. In this study, the length of the cohesive zone in first and second pure mode was obtained by using finite element analysis in Abaqus software. The results of the simulation were compared with the analytical models for estimating the length of the cohesive zone. It was observed a more accurate estimate of the cohesive zone length in models that consider the material type and effect of structural geometry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cohesive Zone Model
  • Cohesive Zone Length
  • Delamination in Composites
[1] Pagano N. J. and Schoeppner, G. a “Delamination of Polymer Matrix Composites : Problems and Assessment,” Compr. Compos. Mater., 2000, doi: http://dx.doi.org/10.1016/B0-08-042993-9/00073-5.
[2] Dugdale, D. S. “Yielding of steel sheets containing slits,” J. Mech. Phys. Solids, vol. 8, no. 2, pp. 100–104, 1960, doi: 10.1016/0022-5096(60)90013-2.
[3] Barenblatt, G. I. “Self-similarity: Dimensional analysis, and intermediate asymptotics,” J. Appl. Math. Mech., vol. 44, no. 2, pp. 267–272, 1980, doi: 10.1016/0021-8928(80)90161-6.
[4] Needleman, A. “Numerical modeling of crack growth under dynamic loading conditions,” Comput. Mech., vol. 19, no. 6, pp. 463–469, 1997, doi: 10.1007/s004660050194.
[5] Tvergaard, V. and Hutchinson, J. W. “The relation between crack growth resistance and fracture process parameters in elastic-plastic solids,” J. Mech. Phys. Solids, vol. 40, no. 6, pp. 1377–1397, 1992, doi: 10.1016/0022-5096(92)90020-3.
[6] Geubelle, P. H. and Baylor, J. S. “Impact-induced delamination of composites: a 2D simulation,” Compos. Part B Eng., vol. 29, no. 5, pp. 589–602, 1998, doi: 10.1016/S1359-8368(98)00013-4.
[7] Turon Travesa,. A. Costa, J. P. M. P. R. de, Balanzat, C. Camanho, and Girona, d. Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial., Simulation of delamination in composites under quasi-static and fatigue loading using cohesive zone models. Universitat de Girona, 2007.
[8] Ingo, S., “Cohesive model for crack propagation analyses of structures with elastic–plastic material behavior Foundations and implementation,” GKSS research center Geesthach, Dept. WMS, 2001.
[9] Turon,A. Dávila,C. G. Camanho,P. P. and Costa, J. “An engineering solution for mesh size effects in the simulation of delamination using cohesive zone models,” Eng. Fract. Mech., vol. 74, no. 10, pp. 1665–1682, 2007, doi: 10.1016/j.engfracmech.2006.08.025.
[10] Camanho, P. Dávila, P. C. G. and Moura, M. F. De “Numerical simulation of mixed-mode progressive delamination in composite materials,” J. Compos. Mater., vol. 37, no. 16, pp. 1415–1438, 2003, doi: 10.1177/0021998303034505.
[11] Harper, P. W. and Hallett, S. R. “Cohesive zone length in numerical simulations of composite delamination,” Eng. Fract. Mech., vol. 75, no. 16, pp. 4774–4792, 2008, doi: 10.1016/J.ENGFRACMECH.2008.06.004.
[12] Kenane, M. and Benzeggagh, M. L. “Mixed-mode delamination fracture toughness of unidirectional glass/epoxy composites under fatigue loading,” Compos. Sci. Technol., vol. 57, No. 5, pp. 597–605, 1997, doi: 10.1016/S0266-3538(97)00021-3.