نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

2 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

10.22068/jstc.2019.106782.1541

چکیده

این مقاله، به بررسی تجربی ضربۀ سرعت بالا بر روی چندلایه‌های فلز/ الیاف بازالت با لحاظ نانورس می‌پردازد. چندلایۀ فلز/ الیاف بازالت ساخته شده از دو رویۀ آلومنیومی 2024-T3 و هستۀ نانوکامپوزیتی بازالت/ اپوکسی/ نانورس تشکیل شده است. هستۀ نانوکامپوزیتی شامل چهار لایه الیاف بازالت با وزن واحد 300 گرم بر متر مربع، رزین EPR1080، سخت‌کنندۀ EA1080 و نانوذرات رسی Bentonite B0109 با درصدهای وزنی نسبت به ماتریس 0، 1، 3 و 5 است. فرایند ساخت نمونه‌های آزمایش با روش لایه‌گذاری دستی انجام گرفت. همچنین برای پخش و توزیع بهتر ذرات نانورس در ماتریس اپوکسی از دستگاه آلتراسونیک استفاده شد. آزمایش‌های بالستیک با استفاده از دستگاه تفنگ گازی و یک گلولی ساچمه‌ای فولادی در سرعت‌های 205، 220 و 235 متر بر ثانیه انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش‌های بالستیکی نشان‌دهندۀ این است که افزودن ذرات نانورس به ساختار این دسته از FMLها سرعت حد بالستیک و جذب انرژی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. همچنین میزان بهینۀ افزودن این نانوذرات، 3 درصد جرمی نسبت به رزین استفاده شده است؛ به طوریکه افزودن این مقدار از ذرات نانورس، میانگین سرعت حد بالستیک و انرژی جذب شده را به ترتیب 6.85 و 14.1 درصد افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of FML reinforced nanoclay under high velocity impact of steel spherical projectile

نویسندگان [English]

  • Zanganeh Inaloo Zanganeh Inaloo 1
  • mehdi Yarmohammad Tooski 2

1 Department of Mechanical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Mechanical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This paper experimentally investigated high velocity impact on basalt reinforced aluminum laminate with nanoclay. The FML plate is made of two Aluminum 2024 facing sheets and basalt/epoxy/nanoclay as nano composite core. Nano composite section has been composed of four basalt fibers 300 g/m2, resin EPR1080, hardener EA1080 and nanoclay Bentonite B0109 dispersed into the epoxy system in a 0%, 1%, 3% and 5% ratio in weight with respect to the matrix. All panels are fabricated using Hand Lay-up method. Ultrasonic device was also used for homogenization and better dispersion of nanoclay in epoxy matrix. Ballistic tests were conducted using Gas Gun at the velocity of 205, 220 and 235 m/s. The results of the ballistic impact experiments show that the addition of nanoclay particles to the structure of this type of FMLs significantly increases the ballistic velocity and energy absorption. Also, the optimum addition rate of these nanoparticles has been 3% of mass compared to the resin; so addition of this amount of nanoclay particles increases the average of ballistic limit velocity and absorbed energy by 6.85% and 14.1%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High velocity impact
  • FML
  • Nanoclay
  • Ballistic limit velocity
  • Basalt
[1]Sinmazçelik, T., Avcu, E., Bora, M. Ö. and  Çoban, O., “A Review: Fibre Metal Laminates, Background, Bonding Types and Applied Test Methods” Materials & Design, Vol. 32, No. 7, pp. 3671-3685, 2011.
[2]Alderliesten, R., Rans, C. and  Benedictus, R., “The Applicability of Magnesium Based Fibre Metal Laminates in Aerospace Structures” Composites Science and Technology, Vol. 68, No. 14, pp. 2983-2993, 2008
[3]Chai, G. B. and  Manikandan, P., “Low Velocity Impact Response of Fibre-Metal Laminates–a Review” Composite Structures, Vol. 107, pp. 363-381, 2014.
[4]Subagia, I. A., Tijing, L. D., Kim, Y., Kim, C. S., Vista IV, F. P. and  Shon, H. K., “Mechanical Performance of Multiscale Basalt Fiber–Epoxy Laminates Containing Tourmaline Micro/Nano Particles” Composites Part B: Engineering, Vol. 58, pp. 611-617, 2014.
[5]Singha, K., “A Short Review on Basalt Fiber” International Journal of Textile Science, Vol. 1, No. 4, pp. 19-28, 2012.
[6]Deák, T. and  Czigány, T., “Chemical Composition and Mechanical Properties of Basalt and Glass Fibers: A Comparison” Textile Research Journal, Vol. 79, No. 7, pp. 645-651, 2009.
[7]Fischer, H., “Polymer Nanocomposites: From Fundamental Research to Specific Applications” Materials Science and Engineering: C, Vol. 23, No. 6-8, pp. 763-772, 2003.
[8]Tang, W., Santare, M. H. and  Advani, S. G., “Melt Processing and Mechanical Property Characterization of Multi-Walled Carbon Nanotube/High Density Polyethylene (Mwnt/Hdpe) Composite Films” Carbon, Vol. 41, No. 14, pp. 2779-2785, 2003.
[9]Bartczak, Z., Argon, A., Cohen, R. and  Weinberg, M., “Toughness Mechanism in Semi-Crystalline Polymer Blends: Ii. High-Density Polyethylene Toughened with Calcium Carbonate Filler Particles” Polymer, Vol. 40, No. 9, pp. 2347-2365, 1999.
[10]Soliman, E. M., Sheyka, M. P. and  Taha, M. R., “Low-Velocity Impact of Thin Woven Carbon Fabric Composites Incorporating Multi-Walled Carbon Nanotubes” International Journal of Impact Engineering, Vol. 47, pp. 39-47, 2012.
[11]Zulfli, M., Chow, W., “Mechanical and Thermal Behaviors of Glass Fiber Reinforced Epoxy Hybrid Composites Containing Organ-Montmorilllonite Clay”, Malaysian Polymer Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 8-15, 2012.
[12]Chowdhury, F., Hosur, M. and  Jeelani, S., “Studies on the Flexural and Thermomechanical Properties of Woven Carbon/Nanoclay-Epoxy Laminates” Materials Science and Engineering: A, Vol. 421, No. 1-2, pp. 298-306, 2006.
[13]Masoudi, A., Lighat, G. and  Pol, M. H., “Effects of Nanoclay on the Ballistic Behavior of Glare-Experimental and Numerical Investigation” Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 7, pp. 43-51, 2014. (In Persian)
[14]Khoshgoftar, M. and  Liaghat, G., “Experimental and Numerical Investigation of Perforation Behavior of Composite Laminates Reinforced with Carbon Nanotubes” Tarbiat Modares University, Mechanical Engineering Department, 2010. (In Persian)
[15]Bahari-Sambran, F., Eslami-Farsani, R., Arbab Chirani, Sh., “The Flexural and Impact Behavior of the Laminated Aluminum-Epoxy/Basalt Fibers Composites Containing Nanoclay: An Experimental Investigation” Journal of Sandwich Structures & Materials, 2018.
[16]Ngo, T. D., Ton‐That, M. T., Hoa, S. and  Cole, K., “Reinforcing Effect of Organoclay in Rubbery and Glassy Epoxy Resins, Part 1: Dispersion and Properties” Journal of Applied Polymer Science, Vol. 107, No. 2, pp. 1154-1162, 2008.
[17]Lin, J.-C., Chang, L., Nien, M. and  Ho, H., “Mechanical Behavior of Various Nanoparticle Filled Composites at Low-Velocity Impact” Composite Structures, Vol. 74, No. 1, pp. 30-36, 2006.
[18]Pol, M. H., Liaghat, G. and  Hajiarazi, F., “Effect of Nanoclay on Ballistic Behavior of Woven Fabric Composites: Experimental Investigation” Journal of Composite Materials, Vol. 47, No. 13, pp. 1563-1573, 2013.
[19]Pol, M. H., Liaghat, G.,  Zamani, E. and Oryds, A., “Investigation of the ballistic impact behavior of 2D woven glass/epoxy/nanoclay nanocomposites”, Journal of Composite Materials, Vol. 49, No. 12, pp. 1449-1460, 2015.
[20]Pol, M. H., Liaghat, G., “Studies on the mechanical properties of composites reinforced with nanoparticles”, Journal of Polymer Composites,  38 (1), 205-212.
[21]Taherkhani, A., Sadighi, M., Vanini, A. S. and Mahmoudabadi, M. Z., “An Experimental Study of High-Velocity Impact on Elastic-Plastic Crushable Polyurethane Foams”, Journal of Aerospace Science and Technology, Vol. 50, pp 245-255, 2016.