نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

2 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدا ن.

10.22068/jstc.2019.110781.1566

چکیده

در این پژوهش به توسعه یک مدل سلول واحد جهت تعیین خواص مکانیکی و بررسی آسیب پیشرونده درکامپوزیت‌های تاری و پودی به روش اجزاء محدود پرداخته شده است. همچنین بمنظور تعریف هندسه مدل از اندازه‌گیری‌های واقعی و دقیق الیاف پارچه و سطح مقطع آن به کمک عکسبرداری میکروسکوپی استفاده گردیده ‌است. در مرحله اول سلول واحد با نرم افزار کتیا در مقیاس مزو ایجاد شده و به نرم افزار آباکوس فراخوانی می-گردد. در این مدل خواص مکانیکی الیاف از نوع رفتار همسانگرد عرضی و برای رزین رفتار همسانگرد در نظر گرفته شده و جهت محاسبه ضرایب مکانیکی کلی کامپوزیت، از روش همگن‌سازی بر اساس کرنش یکنواخت استفاده شده است. در ادامه برای اعمال رفتار آسیب و پیش بینی استحکام کششی کامپوزیت تاری و پودی، از یک زیربرنامه (USDFLD) برای کدنویسی استفاده گردید. در این مدل برای پیش‌بینی شروع آسیب معیار تخریب هاشین سه بعدی و برای پیشروی آسیب، تئوری کاهش آنی خواص ماده به کاربرده شد. تطابق مناسب نتایج تئوری مورد استفاده در این تحقیق با داده های آزمایشگاهی، توانمندی مدل و سابروتین ارائه شده در این تحقیق را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

PROGRESSIVE DAMAGE ANALYSIS OF PLAIN WOVEN COMPOSITES UNDER TENSILE LOADING

نویسندگان [English]

  • Mehran Shahrooz 1
  • Abbasali Saboktakin 2

1 Department of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan , Zahedan, Iran.

2 Department of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan , Zahedan,Iran.

چکیده [English]

In this study, develop accurate finite element models of plain woven fabrics to determine their mechanical properties and progressive damage analysis. In addition, in order to describe the internal geometry from actual measurements of tow geometry made on photomicrographs of sectioned laminates. In the first step, a unit-cell of composite was created in CATIA software in meso scale. After that, unit-cell was imported in ABAQUS software to finite element (FE) analysis. For each architecture, the yarns are assumed to be transversely isotropic and the resin assumed isotropic. After that a stress averaging technique based on an iso-strain assumption is used to determine the effective moduli of the unit cells. Afterwards, The damage model is implemented in the FE code by a user-defined (USDFLD). In this damage model, in order to predict damage initiation of composite plates, 3D Hashin’s failure criterion is chosen. And in order to evolution damage instantaneous Material Property Degradation Method is applied. The good agreement between the theoretical results and experimental data, introduces the ability of the applied model and provided subroutine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Plain woven composite
  • Finite element analysis
  • Progressive damage
  • Tensile test"
[1]  Tanov, R., Tabiei A., “Computationally efficient micromechanical models for woven fabric composite elastic moduli,” Journal of Applied Mechanics, Vol. 68, No. 4, pp. 553-560, 2001.
[2] Naik, N., Shembekar P., “Elastic behavior of woven fabric composites: I—Lamina analysis”, Journal of Composite Materials, Vol. 26, No. 15, pp. 2196-2225, 1992.
[3]   Crookston, J., Long, A., Jones, I., “A summary review of mechanical properties prediction methods for textile reinforced polymer composites,” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials Design and Applications, Vol. 219, No. 2, pp. 91-109, 2005.
[4] Angioni, S., Meo, M., Foreman, A., “A comparison of homogenization methods for 2-D woven composites,” Composites Part B: Engineering, Vol. 42, No. 2, pp. 181-189, 2011.
[5]  Adumitroaie, A., Barbero, E. J., “Stiffness and strength prediction      for plain weave textile reinforced composites,” Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 19, No. 1-3, pp. 169-183, 2012.
[6]  Ishikawa, T., Chou, T.-W., “Stiffness and strength behaviour of woven fabric composites,” Journal of Materials Science, Vol. 17, No. 11, pp. 3211-3220, 1982.
[7]   Paumelle, P., Hassim A., & Lone, F., “Microstress analysis in woven composite structures”, La Recherche Aerospatiale, Vol. 6, pp. 47–62, 1991.
[8] Whitcomb, J., “Three-dimensional stress analysis of plain weave composites,” Composite Materials: Fatigue and Fracture,ASTM STP1110, pp. 417–438, 1991.
[9]  Whitcomb, J., Woo, K. & Gundapaneni, S., “Macro finite element for analysis of textile composites,” Journal of Composite Materials, Vol.28, pp. 607–618, 1994.
[10] Woo, K., & Whitcomb, J., “Three-dimensional failure analysis of plain weave textile composites using a global/local finite element method,” Journal of Composite Materials, Vol.30, pp. 984– 1003, 1996.
[11] Blackketter, D., Walrath, D., & Hansen, A., “Modeling damage in a plain weave fabricreinforced composite material” Journal of Composites Technology and Research, Vol.15, pp. 136–142, 1993.
[12] Whitcomb, J., & Srirengan, K. “Effect of various approximations on predicted progressive failure in plan weave composites” Composite Structures, Vol.34, pp. 13–20, 1996.
[13] Gasser, A, Boisse, P, & Hanklar, S “Mechanical behaviour of dry fabric reinforcements 3D simulations versus biaxial tests”, Computational Materials Science, Vol.17, pp.7–20, 2000.
[14] Boisse, P, Buet, K, Gasser, A., & Launay, J Meso/macro-mechanical behaviour of textile reinforcements for thin composites”, Composites Science and Technology, Vol. 61, pp. 395–401, 2001.
[15] Hivet, G., Launay, J., Gasser, A., Daniel, J.L., & Boisse, P.,     “Mechanical Behavior of Woven Composite Reinforcements While   Forming”, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol.15, pp. 545-555, 2002.
 [16] Lomov, S., Huysmans, G., Luo, Y., Parnas, R., Prodromou, A., Verpoest, I, & Phelan, F., “Textile composites: modelling strategies”, Composites part A, Vol.32, pp.1379–1394, 2001.
[17] Torabizadeh, M. A. Shokrieh, M. M. and Fereidoon A., “Progressive Damage Modeling of Glass/Epoxy Laminated Composites under Static Load at Low Temperature,” In Persian, Journal of Modeling in Engineering, Vol. 8, No. 21, pp. 33-43, 2010.
[18] Hassanifard, S. and Feyzi, M., “Progressive Damage Investigation of Glass-Epoxy Composite Laminates under Fatigue Loading ” In Persian, Modares Mechanical Engineering,, Vol. 15, No. 4, pp. 339-347, 2015.
[19] Shokrieh, M. M. Ghajar, M. Salamattalab, M. and Madoliat, R.,
      “Progressive Damage Modeling of Laminated Composites by
      Considering Simultaneous Effects of Interlaminar and Intralaminar
      Damage Mechanisms,” In Persian, Journal of Science and        Technology of Composites, Vol. 2, No. 2, pp. 1-8, 2015.
[20] Scida, D., Aboura, Z., Benzeggagh, M. L., and Bocherens, E., “A Micromechanics Model for 3D Elasticity and Failure of Woven- fibre Composit Materials”,Composites Science and Technology,Vol. 59, No. 4, pp. 505-517, 1999.
 [21] Ansar, M., Xinwei, W. and Chouwei, Z., “Modeling Strategies of   3d Woven Composites: A Review“ Composite structures, Vol. 93, No. 8, pp. 1947-1963, 2011.
[22] Hashin, Z., “Failure Criteria for Unidirectional Fiber Composites”, Journal of Applied Mechanics, Vol.47, No. 2, pp. 329-334, 1980.
[23] Shokrieh, M. M., “Progressive Fatigue Damage Modeling of Composite Materials”, Ph.D Thesis,McGill University, 1996.
[24] Gorbatikh, L. Ivanov, D. Lomov, S.V and Verpoest, I. “On  Modelling of damage evolution in textile composites on meso-level via property degradation approach.” Composites Part A: applied science and manufacturing, Vol. 38, pp 2433-2442, 2007.
[25] Saboktakin, A., “Integrity assessment of preforms and thick textile reinforced composites for aerospace applications” PhD Thesis École de technologie supérieure Universitédu Québec, 2013.