نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد ین طوسی، تهران.

2 دانشجوی دکترا، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالد ین طوسی، تهران.

3 دانشیار، مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت، تهران.

10.22068/jstc.2019.104911.1523

چکیده

علیرغم تحقیقات پیشین درزمینه رفتار خوردگی کامپوزیت پلیمری تقویت‌شده با الیاف شیشه، هنوز بررسی ارتباط مابین میزان تخریب فصل مشترک رزین/الیاف و خواص مکانیکی آن‌ها امری ضروری است. در این پژوهش، تحقیقاتی تجربی به‌منظور ارزیابی این موضوع انجام می‌شود. بدین منظور، نمونه‌های پلی‌استر/شیشه در هیدروکلریک اسید 10 درصد وزنی با سه دمای مختلف 25 °C، 50 °C و 70 °C غوطه‌ور می‌شوند و تغییرات در خواص مکانیکی نمونه‌ها و تغییرات ظاهری محلول در بازه‌های زمانی یک تا چهار هفته‌ای موردبررسی قرار می‌گیرند. نتایج نشان داد که استحکام کششی نهایی و مدول یانگ نمونه‌های کامپوزیتی، زمانی که در محلول با دمای بالاتر و یا زمان غوطه‌وری بیشتر قرار می‌گیرد کاهش می‌یابد. بعلاوه، ایجاد ترک ناشی از خوردگی در فصل مشترک رزین/الیاف به کمک عکس‌های میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان داده شد و تخریب رزین پلی‌استر با مشاهده‌ی افزایش ترک‌های سطحی و تغییر در رنگ محلول مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، بازرسی چشمی سطوح شکست نمونه بعد از آزمون کشش نشان داد که شکست رخ داده از نوع DGM می‌باشد. درنهایت آنالیز طیف‌سنجی جذب اتمی (AAS) به‌منظور اثبات وقوع سازوکار تبادل یونی انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از رخداد سازوکار‌های خوردگی در ناحیه فصل مشترک نمونه‌های کامپوزیتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of tensile failure mode and the mechanism dominated over polymer composite degradation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • Shirin Kalantari 2
  • Alireza Khavandi 3

1 Department of Material Science and Engineering, Khajeh Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran.

2 Department of Material Science and Engineering, Khajeh Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran.

3 School of Material Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Despite previous research on the corrosion behavior of glass fiber reinforced polymer composites, the relationship between the degree of weakening of the resin/fiber interface bond and their mechanical properties is still necessary. In this research, empirical research is conducted to evaluate this issue. For this purpose, the polyester/glass samples were immersed in 10% HCl with three different temperatures of 25 °C, 50 °C and 70 °C, and changes in the mechanical properties of the samples and the apparent variations of the solution at time intervals of one up to four weeks are examined. The results showed that the ultimate tensile strength and Young modulus of composite specimens were reduced when placed in a solution with higher temperature or immersion time. Cracking caused by corrosion was shown in the resin/fiber interface using SEM photographs, and the degradation of the polyester resin was confirmed by observing the increase in surface cracks and changes in the solution color. Furthermore, visual inspection of sample failure surfaces after a tensile test showed that the failure occurred as DGM type. Finally, atomic absorption spectroscopy (AAS) analysis was performed to prove the occurrence of ion exchange mechanism. The results of this study indicate the occurrence of corrosion mechanisms in the interface area of composite specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymer composites
  • Corrosion mechanisms
  • Interface
  • Mechanical properties
 [1]   Lila, M. K., Saini, G. K., Kannan, M., and Singh, I., “Effect of fiber type on thermal and mechanical behavior of epoxy based composites,” Fibers and Polymers, Vol. 18, No. 4, pp. 806-810, 2017.
[2] Movhed, H.R., Arefazar, A., Eskandarnejad, S., Beheshty, M.H., “Study of the Effect of Core-Twist Hybrid Yarn Glass/PET on Mechanical Properties of Unsaturated Polyester Resin,” In Persian, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, Vol. 16, Issue 1, 2003.
[3]   Mouritz, A. P., Gallagher, J., and Goodwin, A. A., “Flexural strength and interlaminar shear strength of stitched GRP laminates following repeated impacts,” Composites Science and Technology, Vol. 57, No. 5, pp. 509-522, 1997.
[4]   Groysman, A., “Corrosion problems and solutions in oil refining and petrochemical industry,” Cham: Springer, 2017.
[5]   Kajorncheappunngam, S., Gupta, R. K., and GangaRao, H. V., “Effect of aging environment on degradation of glass-reinforced epoxy,” Journal of composites for construction, Vol. 6, No. 1, pp. 61-69, 2002.
[6] Selvan, M. G. A., and Athijayamani, A., “Mechanical properties of fragrant screwpine fiber reinforced unsaturated polyester composite: Effect of fiber length, fiber treatment and water absorption,” Fibers and Polymers, Vol. 17, No. 1, pp. 104-116, 2016.
[7]   Amini M., and Khavandi, A., “Evaluation of the electrical properties and mechanical behavior of insulator’s composite core in harsh environments,” Material Research Express., Vol. 5, 2018.
[8] Solis-Ramos, E., and Kumosa, M., “Synergistic effects in stress corrosion cracking of glass reinforced polymer composites,” Polymer Degradation and Stability, Vol. 136, pp. 146-157, 2017.
[9] Sapalidis, S. N., Hogg, P. J., and Youd, S. J., “High temperature acidic stress corrosion of glass fibre composites: Part I Effect of fibre type,” Journal of Materials Science, Vol. 32, No. 2, pp. 309-316, 1997.
[10] Ely, T., and Kumosa, M., “The stress corrosion experiments on an E-glass/epoxy unidirectional composite,” Journal of composite materials, Vol. 34, No. 10, pp. 841-878, 2000.
[11] Hogg, P. J., Hull, D., and Spencer, B., “Stress and strain corrosion of glass-reinforced plastics” Composites, Vol. 12, No. 3, pp. 166-172, 1981.
[12] Qiu, Q., & Kumosa, M., ”Corrosion of E-glass fibers in acidic environments. Composites Science and Technology, Vol. 57, No. 5, pp. 497-507, 1997.
[13] Jones, F. R., “Durability of reinforced plastics in liquid environments,” Reinforced plastics durability, pp. 70-110, 1999.
[14] Wei, B., Cao, H., and Song, S., “Degradation of basalt fibre and glass fibre/epoxy resin composites in seawater,” Corrosion Science, Vol. 53, No. 1, pp. 426-431, 2011.
[15] Shokrieh, M. M., Omidi, M. J., “The Impact Resistance of Fiber-Reinforced Polymer Composites: A Review,” In Persian, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, Vol. 24, Issue 4, pp. 255-277, 2011.
[16] Alsayed, S., Al-Salloum, Y., Almusallam, T., El-Gamal, S., and Aqel, M., “Performance of glass fiber reinforced polymer bars under elevated temperatures,” Composites Part B: Engineering, Vol. 43, No. 5, pp. 2265-2271, 2012.
[17]  Marru, P., Latane, V., Puja, C., Vikas, K., Kumar, P., and Neogi, S., “Lifetime estimation of glass reinforced epoxy pipes in acidic and alkaline environment using accelerated test methodology,” Fibers and Polymers, Vol. 15, No. 9, pp. 1935-1940, 2014.
[18] Amini, M., & Khavandi, A., “Degradation of polymer-based composites in corrosive media: experimental attempts towards underlying mechanisms,” Mechanics of Time-Dependent Materials, pp. 1-20, 2019.
[19] Pour-Ghaz, M., Miller, B. L., Alla, O. K., and Rizkalla, S., “Do mechanical and environmental loading have a synergistic effect on the degradation of pultruded glass fiber reinforced polymers?,” Composites Part B: Engineering, Vol. 106, pp. 344-355. 2016.
[20] Visakh, P. M., and Nazarenko, O. B., “Thermal degradation of polymer blends, composites and nanocomposites. In Thermal Degradation of Polymer Blends,” Composites and Nanocomposites, pp. 1-16, 2015.
[21] Bagherpour, S., Bagheri, R., and Saatchi, A., “Effects of concentrated HCl on the mechanical properties of storage aged fiber glass polyester composite,” Materials & Design, Vol. 30, No. 2, pp. 271-274, 2009.
[22]    Fereidoon, A., Sabet, A.R., Dolati, S.H., and Esmaeeli, M.R., “The influence of stacking sequence on mode I interlaminar fracture toughness of glass fiber/epoxy composite panels,” In Persian,  Journal of Solid and Fluid Mechanics, Vol. 4, No. 2, pp. 183-187, 2014.
[23]    Li, H., Yan, M., Qi, D., Zhang, S., Ding, N., Cai, X., ... and Deng, J., “Corrosion of E-glass fiber in simulated oilfield environments,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 78, No. 2, pp. 371-375, 2011.