نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

2 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران.

3 کارشناس ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز.

4 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران.

5 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

10.22068/jstc.2019.100127.1503

چکیده

در این مقاله، برای اولین بار مدول یانگ، ضریب ناهسانگردی و پارامترهای الاستیک و پلاستیک کامپوزیت‌های سه لایه آلومینیوم-برنج-آلومینیوم تولیدشده با فرآیند اتصال نوردی با استفاده از روش همبستگی تصاویر دیجیتال ارزیابی شده است. همبستگی تصاویر دیجیتال یک روش نسبتا جدید است که برای اندازه‌گیری میدان کرنش و تعیین پارامترهای مختلف مختلف مانند ناهسانگردی و مدول یانگ برای مواد و آلیاژهای زیادی آزموده شده است. ساختار، خواص مکانیکی، پارامترهای الاستیک و پلاستیک، کامپوزیت‌های سه لایه آلومینیوم/برنج/آلومینیوم تولید شده با روش اتصال سرد نوردی با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسختی و آزمون کشش همراه با ستاپ دوبعدی روش همبستگی تصاویر دیجیتال تعیین شد. با استفاده از کرنش طولی و عرضی بدست آمده از روش همبستگی تصاویر دیجیتال و روابط پلاستیسیته، کرنش در راستای ضخامت، ضریب ناهمسانگردی و سایر پارامترهای الاستیک و پلاستیک محاسبه شد. نتایج نشان داد که به دلیل کارسختی ناشی از افزایش چگالی نابه‌جایی در حین نورد خواص مکانیکی نسبت به نمونه‌های اولیه بهبود یافت به طوری که استحکام تسلیم و استحکام کششی نهایی کامپوزیت، نسبت به آلومینیوم اولیه بیش از پنج برابر و میکروسختی هر دولایه آلومیینوم و برنج بیش از دو برابر افزایش یافت. مقدار مدول الاستیسیته محاسبه شده با استفاده از روش همبستگی تصاویر دیجیتال 77.8GPa بدست آمد که نسبت به مقادیر بدست آمده از روابط تئوری بر اساس حجم مواد تشکیل‌دهنده دارای اختلاف اندک است. همچنین مقدار ضریب ناهمسانگردی در حین آزمون کشش، پس از نوسان اولیه تا نقطه گلویی، افزایش و سپس روند کاهشی به خود گرفت و کمی قبل از شکست ثابت شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the elastic and plastic properties of Al/Brass/Al composite fabricated by roll bonding process via digital image correlation method

نویسندگان [English]

  • Davood Rahmatabadi 1
  • Ali Shahmirzalo 2
  • Moslem tayyebi 3
  • mohamad reza farahani 4
  • Ramin Hashemi 5

1 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 School of Mechanical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Department of material engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.

4 School of Mechanical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

5 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In the present study, for the first time the Young's modulus, anisotropy coefficient and elastic and plastic parameters of multi-layered Al/Br/Al composite produced by cold roll bonding process were assessed by digital image correlation method. The digital image correlation (DIC) is a relatively new method used to measure strain fields to determine various parameters such as anisotropy and Young's modulus for many materials and alloys. Structure, mechanical properties, elastic and plastic parameters are determined by optical microscopy (OM), micro-hardness measurements and tensile tests equipped by 2D DIC system. Using longitudinal and transverse strains from DIC and plasticity theory thickness strain, anisotropy coefficient and other elastic and plastic parameters were calculated. The results showed that mechanical properties were improved compared to the primary samples, so that the yield strength and ultimate tensile strength of the composite were more than five times the original aluminum, and microhardness of both layers of aluminum and brass improved more than two times due to cold working caused by increasing the dislocation density during rolling. The value of the calculated elastic modulus was obtained 77.8GPa by digital image correlation method, which are little difference from the values obtained from theoretical relationships based on the volume of the composite materials. Also, the anisotropy coefficient during the tensile test, after the initial oscillation increased to the necking point, then decreased and a little before the failure point fixed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CRB
  • DIC method
  • elastic and plastic parameters
  • anisotropy coefficient
[1]   Rahmatabadi, D., Hashemi, R., Mohammadi, B. and  Shojaee, T., “Experimental Evaluation of the Plane Stress Fracture Toughness for Ultra-Fine Grained Aluminum Specimens Prepared by Accumulative Roll Bonding Process“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 708, pp. 301-310, 2017.
[2]   Rahmatabadi, D. and  Hashemi, R., “Experimental Investigation of Fracture Surfaces and Mechanical Properties of Aa1050 Aluminum Produced by Accumulative Roll Bonding Process“ Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 10, pp. 305-312, 2016.
[3]   Rahmatabadi, D., Mohammadi, B., Hashemi, R. and  Shojaee, T., “Experimental Investigation of Plane Stress Fracture Toughness for Al/Cu/Al Multilayer Produced by Cold Roll Bonding Method“ Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 5, pp. 166-174, 2017.
[4]   Rahmatabadi, D., Mohammadi, B., Hashemi, R. and  Shojaee, T., “An Experimental Study of Fracture Toughness for Nano/Ultrafine Grained Al5052/Cu Multilayered Composite Processed by Accumulative Roll Bonding“ Journal of Manufacturing Science and Engineering, Vol. 140, No. 10, pp. 101001-101001-11, 2018.
[5]   Milner, D. and  VAIDYANATH, L., “Significance of Surface Preparation in Cold Pressure Welding“ MET CONSTR BR WELD J, Vol. 7, pp. 1-6, 1960.
[6]   Rahmatabadi, D., Tayyebi, M. and  Hashemi, R., “Investigation of Mechanical Properties, Fractographyand Microstructure of Layered Al/Cu Composite Produced by Cold Roll Bonding“, 2017.
[7]   Rahmatabadi, D. and  Hashemi, R., “Experimental Investigation of Formability of Aluminum Sheets Produced by Cold Roll Bonding Process Used by Nakazima Test“ Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 3, pp. 451-454, 2017.
[8]   Rahmatabadi, D., Hashemi, R., Mohammadi, B. and  Shojaee, T., “Experiment Investigation of Plane Stress Fracture Toughness for Aluminum Sheets Produced by Cold Roll Bonding Process“ Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 2, pp. 101-108, 2017.
[9]       Zhang, W. and  Bay, N., “Influence of Different Surface Preparation Methods on the Bond Formation in Cold Pressure Welding“ in Proceeding of  379-388.
[10]     Vaidyarath, L., Nicholas, M. and  Milner, D., “Pressure Welding by Rolling Brit“ Welding J, Vol. 6, pp. 13-28, 1959.
[11]     Pan, D., Gao, K. and  Yu, J., “Cold Roll Bonding of Bimetallic Sheets and Strips“ Materials science and technology, Vol. 5, No. 9, pp. 934-939, 1989.
[12]     Danesh Manesh, H. and  Karimi Taheri, A., “Study of Mechanisms of Cold Roll Welding of Aluminium Alloy to Steel Strip“ Materials science and technology, Vol. 20, No. 8, pp. 1064-1068, 2004.
[13]     Mohamed, H. and  Washburn, J., “Mechanism of Solid State Pressure Welding“ Welding J, Vol. 55, pp. 302s-310s, 1975.
[14]     Nguyen, V.-T., Kwon, S.-J., Kwon, O.-H. and  Kim, Y.-S., “Mechanical Properties Identification of Sheet Metals by 2d-Digital Image Correlation Method“ Procedia Engineering, Vol. 184, pp. 381-389, 2017/01/01/, 2017.
[15]     Shahmirzaloo, A. and  Farahani, M., “Determination of Local Constitutive Properties of Aluminum Using Digital Image Correlation: A Comparative Study between Uniform Stress and Virtual Fields“.
[16]     Foehring, D., Chew, H. B. and  Lambros, J., “Characterizing the Tensile Behavior of Additively Manufactured Ti-6al-4v Using Multiscale Digital Image Correlation“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 724, pp. 536-546, 2018/05/02/, 2018.
[17]     Orell, O., Vuorinen, J., Jokinen, J., Kettunen, H., Hytönen, P., Turunen, J. and  Kanerva, M., “Characterization of Elastic Constants of Anisotropic Composites in Compression Using Digital Image Correlation“ Composite Structures, Vol. 185, pp. 176-185, 2018/02/01/, 2018.
[18]     Sánchez-Arévalo, F. M. and  Pulos, G., “Use of Digital Image Correlation to Determine the Mechanical Behavior of Materials“ Materials Characterization, Vol. 59, No. 11, pp. 1572-1579, 2008/11/01/, 2008.
[19]     Claire, D., Hild, F. and  Roux, S., “A Finite Element Formulation to Identify Damage Fields: The Equilibrium Gap Method“ International journal for numerical methods in engineering, Vol. 61, No. 2, pp. 189-208, 2004.
[20]     Hedayati, N., Madoliat, R. and  Hashemi, R., “Strain Measurement and Determining Coefficient of Plastic Anisotropy Using Digital Image Correlation (Dic)“ Mechanics & Industry, Vol. 18, No. 3, pp. 311, 2017.
[21]     Peters, W. and  Ranson, W., “Digital Imaging Techniques in Experimental Stress Analysis“ Optical engineering, Vol. 21, No. 3, pp. 213427, 1982.
[22]     Tong, W., “Formulation of Lucas–Kanade Digital Image Correlation Algorithms for Non‐Contact Deformation Measurements: A Review“ Strain, Vol. 49, No. 4, pp. 313-334, 2013.
[23]     Saranath, K. and  Ramji, M., “Local Zone Wise Elastic and Plastic Properties of Electron Beam Welded Ti–6al–4v Alloy Using Digital Image Correlation Technique: A Comparative Study between Uniform Stress and Virtual Fields Method“ Optics and Lasers in Engineering, Vol. 68, pp. 222-234, 2015.
[24]     Rahmatabadi, D., Tayyebi, M., Hashemi, R. and  Faraji, G., “Microstructure and Mechanical Properties of Al/Cu/Mg Laminated Composite Sheets Produced by the Arb Proces“ International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, Vol. 25, No. 5, pp. 564-572, 2018.
[25]     Rahmatabadi, D. and  Hashemi, R., “Experimental Evaluation of Forming Limit Diagram and Mechanical Properties of Nano/Ultra-Fine Grained Aluminum Strips Fabricated by Accumulative Roll Bonding“ International Journal of Materials Research, 2017.
[26]     Jamaati, R. and  Toroghinejad, M., “Cold Roll Bonding Bond Strengths: Review“ Materials Science and Technology, Vol. 27, No. 7, pp. 1101-1108, 2011.
[27]     Valiev, R. Z., Islamgaliev, R. K. and  Alexandrov, I. V., “Bulk Nanostructured Materials from Severe Plastic Deformation“ Progress in materials science, Vol. 45, No. 2, pp. 103-189, 2000.
[28]     Pasebani, S. and  Toroghinejad, M. R., “Nano-Grained 70/30 Brass Strip Produced by Accumulative Roll-Bonding (Arb) Process“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 527, No. 3, pp. 491-497, 2010.
[29]     Rahmatabadi, D., Tayyebi, M., Hashemi, R. and  Eghbali, B., “Investigation of Mechanical Properties and Microstructure for Al/Cu/Sic Composite Produced by Cross Accumulative Roll Bonding Process“ Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 7, pp. 180-184, 2017.
[30]     Motevalli, P. D. and  Eghbali, B., “Microstructure and Mechanical Properties of Tri-Metal Al/Ti/Mg Laminated Composite Processed by Accumulative Roll Bonding“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 628, pp. 135-142, 3/25/, 2015.
[31]     tayyebi, m., Rahmatabadi, D., rashidi, r. and  Hashemi, R., “Evaluation of Mechanical Properties and Microstructure for Al/Ni %5 Produced by Cross Accumulative Roll Bonding Process“ Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 5, No. 2, pp. 279-288, 2018.
[32]     tayyebi, M., Rahmatabadi, D. and  Hashemi, R., “Review of Mechanical and Microstructural Properties of Aluminum Matrix Composites Reinforced with Ceramic Particles Produced by Spd Processes“ Journal of Science and Technology of Composites, pp. -, 2018.
[33]     Rahmatabadi, D., Shahmirzaloo, A., Farahani, M. and  Hashemi, R., “Characterization of the Plastic and Elastic Properties of Aluminum Sheet Produced by Crb Process Via Dic Method“ Modares Mechanical Engineering, Vol. 19, No. 2, pp. 505-513, 2019.
.