نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

2 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

10.22068/jstc.2019.92187.1464

چکیده

در تحقیق حاضر، به بررسی تأثیر درصد وزنی کربنات کلسیم و همچنین اصلاح سطحی آن بر استحکام برشی بین لایه‌ای و خواص خمشی کامپوزیت اپوکسی/الیاف کربن پرداخته شده است. در گام نخست، سطح نانوذرات کربنات کلسیم با استفاده از ترکیب تری گلیسیداکسی پروپیل تری متوکسی سیلان اصلاح شد که در ادامه با استفاده از آنالیز طیف‌سنج مادون قرمز روند اصلاح سطحی مورد تأیید قرار گرفت. نانوذرات کربنات کلسیم اصلاح شده در مقادیر مختلف (0.5، 1، 3 و 5 درصد وزنی زمینه) با استفاده از روش‌های همزدن و آلتراسونیک وارد ساختار کامپوزیت شدند. نتایج آزمون‌های مکانیکی نشان داد که افزودن 3 درصد وزنی نانوذرات کربنات کلسیم اصلاح شده باعث بهبود به ترتیب 25، 36 و 27 درصدی استحکام برشی بین لایه‌ای، استحکام خمشی و مدول خمشی می‌شود. آنالیز سطح شکست نمونه‌ها موید بهبود استحکام فصل‌مشترک الیاف کربن و زمینه در حضور نانوذرات بود. استحکام برشی بین لایه‌ای، استحکام خمشی و مدول خمشی نمونه حاوی نانوذرات کربنات کلسیم اصلاح سطحی شده مقادیر بالاتری را در مقایسه با نمونه حاوی نانوذرات کربنات کلسیم اصلاح نشده از خود نشان دادند. نتایج حاصله نشان داد که اختلاط نانوذرات کربنات کلسیم اصلاح شده سیلانی در زمینه کامپوزیت الیافی نقش کلیدی را در دستیابی به کامپوزیت با کارایی بالا دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improvement in interlaminar shear strength and flexural properties of carbon fiber/epoxy composite using surface-modified carbonate calcium

نویسندگان [English]

  • Soraya Shahbakhsh 1
  • Hamed Khosravi 2
  • Esmaeil Tohidlou 2

1 Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

2 Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

In the presen study, the effect of carbonate calcium (CaCO3) loading and CaCO3 modification on the interlaminar shear strength (ILSS) and flexural properties of carbon fiber/epoxy composite was investigated. Firstly, CaCO3 was functionalized with 3-glycidoxypropyltrimetoxysilane (3-GPTMS), which was confirmed by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. The CaCO3 nanoparticles were infused into carbon fiber/epoxy composite at various contents (0.5, 1, 3, and 5 wt.% with respect to the matrix) using ultrasonication and standard mixing routes. The results of mechanical tests showed that adding 3 wt.% silanized-CaCO3 improved the ILSS, flexural modulus, and flexural strength of the carbon fiber/epoxy composite by 25%, 36%, and 27%, respectively. Micrographs of fracture surface analysis confirmed that the carbon fiber/matrix interfacial bonding can be improved significantly by incorporating the silanized CaCO3 nanoparticles. The ILSS, flexural modulus, and flexural strength of the silanized CaCO3/carbon fiber/epoxy composite were greater than that of unmodified CaCO3/carbon fiber/epoxy composite. These results indicated that the silane-modified CaCO3 dispersion within the matrix of fibrous composites plays a key role to achieve high performance composites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber-reinforced composite
  • Nano-carbonate calcium
  • Surface modification
  • Interlaminar shear strength
  • Flexural properties
[1] Barbero, E.J., “Introduction to Composite Materials Design”, Third Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017.
[2] Gantayat, S. Rout, D. and Swain, S.K. “Carbon Nanomaterial Reinforced Epoxy Composites: a Review”, Polymer Plastics Technology and Engineering, Vol. 57, No. 1, pp. 1-16, 2018.
[3] Jamali, N. Rezvani, A. Khosravi, H. and Tohidlou, E., “On the Mechanical Behavior of Basalt Fiber/Epoxy Composites filled with silanized graphene oxide nanoplatelets”, Polymer Composites, 2018, DOI 10.1002/pc.24766.
[4] Eslami-Farsani, R. Mohabbati, F.  and Khosravi, H.,  “Experimental Study of Tensile Behavior of Self-Healing Fiber-Metal Laminates Composites with Chopped  Hollow Glass Fibers”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 4, No. 4, pp. 399-404, 2018.
[5] Eslami-Farsani, R. Sari, A. and Khosravi, H.,  “Mechanical Properties of Carbon Fibers/Epoxy Composite Containing anhydride self-healing material under  transverse Loading”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 3, pp. 285-290, 2016.
[6] Lee, M.W. Wang, T.Y. and Tsai, J.L., “Mechanical Properties of Nanocomposites with Functionalized Graphene”, Journal of Composite Materials, Vol. 50, No. 27, pp. 3779-3789, 2016.
[7] Shokrieh, M.M. Kefayati, A.R. and Chitsazzadeh M., “Fabrication and Mechanical Properties of Clay/Epoxy Nanocomposite and its Polymer Concrete”, Materials and Design, Vol. 40, pp. 443-452, 2012.
[8] Khosravi, H. and Eslami-Farsani, R., “An Experimental Investigation into the Effect of Surface-Modified Silica Nanoparticles on the Mechanical Behavior of E-Glass/Epoxy Grid Composite Panels under Transverse Loading”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 1, pp. 11-20, 2016.
[9] Khosravi, H.  Eslami-Farsani, R. and Ebrahimnezhad-Khaljiri, H.,  “An Experimental Study on Mechanical Properties of Epoxy/Basalt/Carbon Nanotube Composites under Tensile and Flexural Loadings”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 2, pp. 187-194, 2016.
[10] Palmeri, M.J. Putz, K.W. Ramanathan, T. and Brinson L.C., “Multi-Scale Reinforcement of CFRPs using Carbon Nanofibers”, Composites Science and Technology, Vol. 71, pp. 79-86, 2011.
[11] Mohsenzadeh, R. and Shelesh-Nezhad,  K.,  “Experimental Studies on the Durability of PA6-PP-CaCO3 Nanocomposite Gears”,  In Persian,  Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 2, pp. 147-156, 2016.
[12] Mohanty, A. and Srivastava V. K., “Effect of Alumina Nanoparticles on the Enhancement of Impact and Flexural Properties of the Short Glass/Carbon Fiber Reinforced Epoxy Based Composites”, Fibers and Polymers, Vol. 16, No. 1, pp. 188-195, 2015.
[13] He, H. Zhang, Z. Wang, J. and Li, K., “Compressive Properties of Nano-Calcium Carbonate/Epoxy and its Fibre Composites”, Composites Part B: Engineering, Vol. 45, No. 1, pp. 919-924, 2013.
[14] Abdi, A. Eslami-Farsani, R. and Khosravi, H., “Evaluating the Mechanical Behavior of Basalt Fibers/Epoxy Composites Containing Surface-Modified CaCO3 Nanoparticles”, Fibers and Polymers, Vol.19, No.3, pp. 635-640, 2018.
[15] Baskaran, R. Sarojadevi, M. and Vijayakumar, C.T., “Mechanical and Thermal Properties of Unsaturated Polyester/Calcium Carbonate Nanocomposites,” Journal of Reinforced Plastics and Composites, Vol. 30, No. 18, pp. 1549-1556, 2011.
[16] Shimpi, N.G. Verma, J. and Mishra, S., “Dispersion of  Nano CaCO3 on PVC and its Influence on Mechanical and Thermal Properties” , Journal of Composite Materials, Vol. 44, No. 2, pp. 211-219, 2010.
[17] Li, L. Zou, H. Shao, L. Wang, G. and Chen, J., “Study on Mechanical Property of Epoxy Composite Filled with Nano-Sized Calcium Carbonate Particles”, Journal of Materials Science, Vol. 40, No. 5, pp. 1297-1299, 2005.
 [18] Hossain, M. K. Hossain, M. E. Dewan, M. W. Hosur, M. and  Jeelani, S. “Effects of Carbon Nanofibers (CNFs) on Thermal and Interlaminar Shear Responses of E-Glass/Polyester Composites”, Composites: Part B, Vol. 44, pp. 313-320, 2013.
[19] Liu, Y. Yang, J. P. Xiao, H. M. Qu, C. B. Feng, Q. P. Fu, S. Y. and Shindo, Y., “Role of matrix modification on interlaminar shear strength of glass fibre/epoxy composites”, Composites: Part B Vol. 43, pp. 95-98, 2012.
[20] Park, S. J. Kim, B. J. Seo, D. I. Rhee, K. Y. and Lyu, Y. Y., “Effects of a Silane Treatment on the Mechanical Interfacial Properties of Montmorillonite/Epoxy Nanocomposites”, Materials Science and Engineering A, Vol. 526, pp. 74–78, 2009.
[21] ASTM D2344/D2344M: Standard Test Method for Short-Beam Strength of Polymer Matrix Composite Materials and Their Laminates.
[22] ASTM 790–10: Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials.
 [23] Khosravi, H. and Eslami-Farsani, R., “Enhanced Mechanical Properties of Unidirectional Basalt Fiber/Epoxy Composites using Silane-Modified Na+-Montmorillonite Nanoclay”, Polymer Testing, Vol. 55, 135-142, 2016.
[24] Kathi, J. and Rhee, K.Y., “Surface Modification of Multi-Walled Carbon Nanotubes using 3-Aminopropyltriethoxysilane”, Journal of Materials Science, Vol. 43, pp. 33-37, 2008.
[25] Sanchez, M. Campo, M. and Jimenez-Suarez, A., “Effect of the Carbon Nanotube Functionalization on Flexural Properties of Multiscale Carbon Fiber/Epoxy Composites Manufactured by VARIM”, Composite Part B Engineering, Vol. 45, pp. 1613-1619, 2013.
[26] He, H. and Gao, F., “Resin modification on Interlaminar Shear Property of Carbon Fiber/Epoxy/Nano-CaCO3 Hybrid Composites”, Polymer Composites, Vol. 38, No. 90, pp. 2035-2042, 2017.