نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران.

2 دانشیار، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهرا ن.

3 دانشجوی دکترا، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.

10.22068/jstc.2018.83208.1425

چکیده

در این تحقیق، تاثیر افزودن نانولوله کربنی چند جداره بر رفتار ضربه سرعت بالای کامپوزیت های زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف کولار و الیاف پلی اتیلن با وزن مولکولی بالا با چیدمان لایه لایه بررسی شد. در ابتدا، نمونه های کامپوزیتی هیبریدی در درصدهای وزنی 1/0، 3/0، 5/0 و 9/0 از نانولوله کربنی به روش لایه گذاری دستی در دمای 200 درجه سانتیگراد و زمان 50 دقیقه ساخته شدند. سپس آزمایش ضربه سرعت بالا با پرتابه نوک تیز با سرعت m/s 84 بر روی کامپوزیت های هیبریدی انجام پذیرفت. همچنین برای بررسی مکانیزم شکست نانو کامپوزیت های هیبریدی از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد جذب انرژی برای نمونه حاوی 1/0 درصد وزنی نانولوله کربنی نسبت به نمونه بدون نانو به میزان 56/13 درصد افزایش یافته است. توزیع مناسب نانو لوله کربنی و انتقال تنش بین الیاف و زمینه، باعث افزایش لایه لایه شدگی و جذب انرژی بیشتر شده است. همچنین نتایج میکروسکوپی نشان داد در 1/0 درصد وزنی نانولوله کربنی با ایجاد پدیده پل زنی ترک و بیرون کشیدگی نانولوله، جذب انرژی در کامپوزیت هیبریدی افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of carbon nanotubes on high velocity impact behavior of hybrid Kevlar- ultrahigh molecular weight polyethylene fibers composite with interlayer configuration

نویسندگان [English]

  • Mansour Bavafa Bigdilou 1
  • Reza Eslami-Farsani 2
  • Hossein Ebrahimnezhad-Khaljiri 3

1 Department of Mechanical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.

3 Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this research, the effect of adding multi-wall carbon nanotubes on high velocity impact behavior of epoxy matrix composites with kevlar fibers and ultra-high molecular weight polyethylene fibers layered arrangement was investigated. Initially, hybrid composite specimens were made in 0.1, 0.3, 0.5 and 0.9 wt.% cabon nanotube by hand lay-up method, in temperature of 200 °C and 50 minutes. Therefore, high velocity impact test with a sharp projectile with velocity 84 m/s was performed on hybrid composites. Also, to investigate the failure mechanism of hybrid nanocomposites, a field emission scanning electron microscope (FESEM) was used. The results showed that energy adsorption increased for the specimen containing 0.1 wt.% of carbon nanotubes by 13.56% in comparison with the without nano specimen. Proper distribution of carbon nanotubes and stress transfer between fibers and matrix, increased delamination and has been more energy absorbed. Also, microscopic results showed that in 0.1 wt.% of carbon nanotube, the cracking bridging phenomenon and nanotube pulling out, energy absorption in the hybrid composite was increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-walled carbon nanotubes
  • Kevlar fibers
  • Polyethylene fibers
  • High velocity impact
[1]   Del Rosso, S. Iannucci, L. and Curtis, P. T., “On the Ballistic Impact Response of Microbraid Reinforced Polymer Composites,” Composite Structures, Vol. 137, pp. 70–84, 2016.
[2]   Shokrieh, M. M. and Omidi, J. M., “The Impact Resistance of fiber-Reinforced Polymer Composites,” In Persian , Iranian Journal of Polymer Science and Technology, Vol. 24, No. 4, pp. 255-277, 2014.
[3]   Mehrabani-Yeganeh, E. Liaghat G. H, and Pol, M. H., “Experimental Investigation of Cylindrical Projectiles Nose Shape Effects on High Velocity Perforation of Woven Polymer Composite,” In Persian, Modares Mechanical Engineering, Vol. 99, No. 9, pp. 9-99, 2014.
[4]   Arjangpay, A. Darvizeh, A. Yarmohammad-Tooski, M. and Ansari, R., “Modeling Damage Evolution of Composite Laminates Under Low Velocity off-Center Impact,” In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 3, pp. 243-252, 2016.
[5]   Sathishkumar, T. P. Navaneethakrishnan, P. Shankar, S. Rajasekar, R. and Rajini. N., “Characterization of Natural Fiber and Composites – A Review,” Journal of Reinforced Plastics and Composites, Vol. 32, No. 19, pp. 1446–1465, 2013.
[6]   Ebrahimnezhad Khaljiri, H. Eslami Farsani, R. khorsand, H. and Abbas Banaie, K., “Hybridization Effect of Fibers Reinforcement on Tensile Properties of Epoxy Composites,” In Persian, Journal of Science and Technology of Composite, Vol. 1, No. 2, pp. 21-28, 2015.
[7]   Pereira, J. M. and Revilock, D.M., “Ballistic Impact Response of Kevlar 49 and Zylon under Conditions Representing Jet Engine Fan Containment,” Journal of Aerospace Engineering, Vol. 22, No. 3, pp. 240-248, 2009.
[8]   Tham, C.Y. Tan, V. B. C. and Lee, H.P., “Ballistic Impact of a Kevlar Helmet: Experiment and Simulations,” Journal of Impact Engineering, Vol. 35, No. 5, pp. 304-318, 2008.
[9]   Chen, X., “Advanced Fibrous Composite Materials for Ballistic Protection,” Woodhead Publishing, Cambridge, pp. 71–107, 2016.
[10] Nguyen, L. H. Ryan, R. Cimpoeru, S. J. Mouritz, A. P. and Orifici, A. D., “The Effect of Target Thickness on the Ballisticper-Formance of Ultra High Molecular Weight Polyethylene Composite,” International Journal of Impact Engineering, Vol.75, pp. 174–83, 2015.
[11] Hazzad, M. K. Hallett, S. Curtis, P. T. Iannucci, L. and  Trask, R. S., “Effect of Fibre Orientation on the Low Velocity Impact Response of Thin Dyneema Composite Laminates,” International Journal of Impact Engineering, Vol. 100, pp. 35-45, 2017.
[12] Esbati, A. H. and Irani, S., “Multiscale Modeling of Fracture in Polymer Nanocomposite Reinforced by Intact and Functionalized CNTs,” In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 4, No. 1, pp. 35-46, 2017.
[13] Laurenzi, L. Pastore, R. Giannini, G. and Marchetti, M., “Experimental Study of Impact Resistance in Multi-Walled Carbon Nanotube Reinforced Epoxy,” Composite Structures, Vol. 99, pp. 62–68, 2013.
[14] Micheli, D. Vricella, A. Pastore, R. Delfini, A. Giusti, A.  Albano, M. Marchetti, M. Moglie, F. and Primiani, V. M., “Ballistic and Electromagnetic Shielding Behaviour of Multifunctional Kevlar Fiber Reinforced Epoxy Composites modified by carbon nanotubes,” Carbon, Vol .104, pp. 141-156, 2016.
[15] Khatiwada, S. Armada, C. A. and Barrera, E. V., “Hypervelocity Impact Experiments on Epoxy/Ultra-High Molecular Weight Polyethylene Fiber Composites Reinforced with Single-Walled Carbon Nanotubes,” Procedia Engineering, Vol.58, pp. 4 – 10, 2013.
[16] Khosravi, H. Eslami-Farsani, R. and Ebrahimnezhad-Khaljiri, H., “An Experimental Study on Mechanical Properties of Epoxy/Basalt/Carbon Nanotube Composites under Tensile and Flexural Loadings,” In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 2, pp. 187-194, 2016.
[17] Inam, F. Wong, D. W. Y. Kuwata, M. and Peijs, T., “Multiscale HybridMicro-Nanocomposites Based on Carbon Nanotubes and Carbon Fibers" Journal of Nanomaterials,” Vol. 2010, pp. 1-12, 2010.
[18] Taraghi, I.  Fereidoon, A. and Taheri-Behrooz, F., “Low-Velocity Impact Response of Woven Kevlar/Epoxy Laminated Composites Reinforced with Multi-Walled Carbon Nanotubes at Ambient and low Temperatures,” Materials and Design, Vol. 53, pp. 152–158, 2014.
[19] Chowdhury, S. C. Sockalingam, S. and Gillespie Jr, J. W., “Molecular Dynamics Modeling of the Effect of Axial and Transverse Compression on the Residual Tensile Properties of Ballistic Fiber,” Fibers, Vol. 5, No. 1, 7, 2017.
[20] Butola, B. S. Majumdar, A. Jain, A. and Kaur, G., “Multilayered Flexible Uni-Polymer and Hybrid Composites,” Fibers and Polymers, Vol. 18, No. 4, pp. 786-794, 2017.
[21] Eslami-Farsani, R. and Shahrabi-Farahani, A., “Improvement of High-velocity Impact Properties of Anisogrid Stiffened Composites by Multi-walled Carbon Nanotubes” Fibers and Polymers, Vol. 18, No. 5, pp. 965-970, 2017.
[22] Soliman, M. E. Sheyka M. P. and Taha, M. R., “Low-Velocity Impact of Thin Woven Carbon Fabric Composites Incorporating Multi-walled Carbon Nanotubes” International Journal of Impact Engineering, vol.47, pp. 39–47, 2012.
[23] Ibekwe, S. I. Mensah, P. F. Li, G. Pang, S.-S. and Stubblefield, M. A., “Impact and Post Impact Response of Laminated Beams at Low Temperatures,” Composite Structures, Vol. 79, pp. 12-17, 2007.
[24] Sharma, S. Pathak, A. Singh, V. N. Teotia, S. Dhakate, S. R. and Singh, B. P., “Excellent Mechanical Properties of Long Length Multiwalled Carbon Nanotube Bridged Kevlar Fabric, ” Carbon, Vol. 137, pp. 104-117, 2018.
[25] Xu, P. Yu, Y. Liu, D. He, M. Li, G. and Yang, X., “Enhanced Interfacial and Mechanical Properties of High-Modulus Carbon Fiber Composites: Establishing Modulus Intermediate Layer Between Fiber and Matrix Based on Tailored-Modulus Epoxy” Composites Science and Technology, Vol. 163, pp. 26-33, 2018.
[26] Yue, L. Pircheraghi, G. Monemian, S. A. and Manas-Zloczower, I., “Epoxy Composites with Carbon Nanotubes and Graphene Nanoplatelets – Dispersion and Synergy Effects” Carbon, Vol. 78, pp. 268-278, 2014.