نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در این مقاله رفتار الکترومکانیکی کامپوزیت‌های هیبریدی تقویت‌شده با فیبر فازی حاوی نانولوله‌ی کربنی بررسی می‌شود. از یک مدل میکرومکانیکی سلول واحد و روابط ساختاری کوپل الکترومکانیکی برای به دست آوردن ثابت‌های الاستیک و الکتریکی کامپوزیت هیبریدی استفاده می‌شوند. این کامپوزیت‌های هیبریدی از فیبر پیزوالکتریک و نانولوله‌ی کربنی یه عنوان فاز تقویت و زمینه پلیمری ساخته شده است. فیبرهای پیزوالکتریکی با نانولوله‌های کربنی که در جهت شعاعی هم‌راستا شده‌اند پوشانده می‌شوند. یک ناحیه فاز میانی بین نانولوله‌ی کربنی و پلیمر به علت فعل و انفعالات بین نانولوله و زمینه پلیمری در نظر گرفته می‌شود. تاثیرات درصد حجمی و اندازه نانولوله‌ی کربنی بر خواص نهایی کامپوزیت هیبریدی بررسی شده است. این تاثیرات در جهت عرضی به علت هم‌راستا شدن نانولوله‌های کربنی در جهت شعاعی فیبر کربن قابل توجه است. با در نظر گرفتن PZT-7A به عنوان فیبر پیزوالکتریکی تقویت‌کننده، مطالعه‌ای بر روی خواص استحکام‌بخشی آن در مقایسه با PZT-5A انجام شده است تا یک کامپوزیت بهتری ساخته شود. با مقایسه مدل حاضر با یک مدل میکرومکانیکی دیگر، اعتبارسنجی مدل بررسی شده است. تطابق خوبی بین نتایج دو مدل میکرومکانیکی وجود دارد. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهند که برای خواص الکترومکانیکی عرضی بهتر، استفاده کردن از نانولوله‌ی کربنی با قطر کمتر پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Micromechanical analysis of electro-elastic response of polymer composites reinforced with fuzzy fiber containing CNTs

نویسندگان [English]

  • mojtaba haghgoo 1
  • Reza Ansari Khalkhali 2
  • mohammad kazem Hassanzadeh-Aghdam 3

1 Department of Mechanical Engineering, Guilan University, rasht, Iran

2 Department of Mechanical Engineering, Guilan University, rasht, Iran

3 Department of Mechanical Engineering, Guilan University, rasht, Iran

چکیده [English]

In this paper the electromechanical behavior of fuzzy fiber reinforcement hybrid composites containing carbon nanotubes (CNTs) is investigated. A unit cell micromechanical model and electromechanical coupled constitutive equations are used to obtain the elastic and electrical coefficients of the hybrid composites. This hybrid composite is made up of piezoelectric fiber and CNT as reinforcement and polymer matrix. The piezoelectric fibers are coated with radially aligned CNTs. An interphase region is considered due to the interaction between CNT and matrix. The effect of volume fraction and size of CNT on the overall hybrid composite properties is investigated. These effects are remarkable in the transverse direction due to the aligned CNTs in the fiber radial direction. Considering PZT-7A as reinforcement piezoelectric fiber, study of its mechanical strength compared to PZT-5A was implemented in order to make a better composite. By comparing the proposed model with another micromechanical model, the validation of the proposed model is studied. Generally, a good agreement is observed between the results of these two models. The results also reveal that for the improved transverse electromechanical properties, using a CNT with a lower diameter is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micromechanics
  • Carbon Nanotube
  • Electro-elastic
  • Fuzzy fiber
  • Piezoelectric
[1]     Thostenson, E.T. and Chou, T.W., “On The Elastic Properties Of Carbon Nanotube-Based Composites: Modelling And Characterization” Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 36, No. 5, pp. 573, 2003.
[2]     Han, Y. and Elliott, J., “Molecular Dynamics Simulations Of The Elastic Properties Of Polymer/Carbon Nanotube Composites” Computational Materials Science, Vol. 39, No 2, pp. 315-323, 2007.
[3]     Shokrieh, M.M., and Rafiee, R., “On the tensile behavior of an embedded carbon nanotube in polymer matrix with non-bonded interphase region” Composite Structures, Vol. 92, No. 3, pp. 647-652, 2010.
[4]     Griebel, M. and Hamaekers, J., “Molecular dynamics simulations of the elastic moduli of polymer–carbon nanotube composites” Computer methods in applied mechanics and engineering, Vol. 193, No. 17, pp. 1773-1788, 2004.
[5]     Gou, J. Minaie, B. Wang, B. Liang, Z. and Zhang, C., “Computational and experimental study of interfacial bonding of single-walled nanotube reinforced composites” Computational Materials Science, Vol. 31, No. 3, pp. 225-236, 2004.
[6]    Zakeri, M., “Interface Modeling of Nanotube Reinforced Nanocomposites by Using Multi-Scale Modeling Method” Modares Mechanical Engineering, Vol. 12, No. 5, pp. 1-11, 2012. (in persianفارسی )
[7]     Spanos, P. and Esteva, M., “Effect of stochastic nanotube waviness on the elastic and thermal properties of nanocomposites by fiber embedment in finite elements” Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, Vol. 6, No. 10, pp. 2317-2333, 2009.
[8]     Hammerand, D. C. Seidel, G. D. and Lagoudas, D. C., “Computational micromechanics of clustering and interphase effects in carbon nanotube composites” Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 14, No. 4, pp. 277-294, 2007.
[9]     Ayatollahi, M. Shadlou, S. and Shokrieh, M., “Multiscale modeling for mechanical properties of carbon nanotube reinforced nanocomposites subjected to different types of loading” Composite Structures, Vol. 93, No. 9, pp. 2250-2259, 2011.
[10]   Frankland, S. J. V. Harik, V. M. Odegard, G. M. Brenner, D. W. and Gates, T. S., “The stress–strain behavior of polymer–nanotube composites from molecular dynamics simulation. Composites” Science and Technology, Vol. 63, No. 11, pp. 1655-1661, 2003.
[11]   Bower, C. Zhu, W. Jin, S. and Zhou, O., “Plasma-induced alignment of carbon nanotubes” Applied Physics Letters, Vol. 77, No. 6, pp. 830-832, 2000.
[12]   Garcia, E. J. Wardle, B. L. Hart, A. J. and Yamamoto, N., “Fabrication and multifunctional properties of a hybrid laminate with aligned carbon nanotubes grown in situ” Composites Science and Technology, Vol. 68, No. 9, pp. 2034-2041, 2008.
[13]   Ray, M. and Pradhan, A., “The performance of vertically reinforced 1–3 piezoelectric composites in active damping of smart structures” Smart materials and structures, Vol. 15, No. 2, pp. 631, 2006.
[14]   Kundalwal, S. and Ray, M. “Effective properties of a novel continuous fuzzy-fiber reinforced composite using the method of cells and the finite element method” European Journal of Mechanics-A/Solids, Vol. 36, pp. 191-20, 2012.
[15]   Kundalwal, S. and Ray, M., “Micromechanical analysis of fuzzy fiber reinforced composite” International Journal of Mechanics and Materials in Design, Vol. 7, No. 2, pp. 149-166, 2011.
[16]   Kundalwal, S. and Ray, M., “Effect of carbon nanotube waviness on the elastic properties of the fuzzy fiber reinforced composites” Journal of Applied Mechanics, Vol. 80, No. 2, pp. 021010, 2013.
[17]   Chatzigeorgiou, G. Seidel, G. D. and Lagoudas, D. C., “Effective mechanical properties of “fuzzy fiber” composites” Composites Part B: Engineering, Vol. 43, No. 6, pp. 2577-2593, 2012.
[18]   Lin, Y. and Sodano, H.A., “Electromechanical characterization of a active structural fiber lamina for multifunctional composites” Composites Science and Technology, Vol. 69, No. 11, pp. 1825-1830, 2009.
[19]   Odegard, G.M., “Constitutive modeling of piezoelectric polymer composites” Acta Materialia, Vol. 52, No.18, pp. 5315-5330, 2004.
[20]   Dai, Q. and Ng, K., “Investigation of electromechanical properties of piezoelectric structural fiber composites with micromechanics analysis and finite element modeling” Mechanics of Materials, Vol. 53, pp. 29-4, 2012.
[21]   Jiang, C. and Cheung, Y., “An exact solution for the three-phase piezoelectric cylinder model under antiplane shear and its applications to piezoelectric composites” International journal of solids and structures, Vol. 38, No. 28, pp. 4777-4796, 2001.
[22]   Berger, H. Kari, S. Gabbert, U. Rodriguez-Ramos, R. Guinovart, R. Otero, J. A. and Bravo-Castillero, J., “An analytical and numerical approach for calculating effective material coefficients of piezoelectric fiber composites” International Journal of Solids and Structures, Vol. 42, No. 21, pp. 5692-5714, 2005.
[23]   Li, J.Y. and Dunn, M.L., “Micromechanics of magnetoelectroelastic composite materials: average fields and effective behavior” Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 9, No. 6, pp. 404-416, 1998.
[24]   Kar-Gupta, R. and Venkatesh, T. A., Electromechanical response of 1–3 piezoelectric composites: An analytical model. Acta Materialia, Vol. 55, No.3, pp. 1093-1108, 2007.
[25]   Fakri, N. Azrar, L. and El Bakkali, L., “Electroelastic behavior modeling of piezoelectric composite materials containing spatially oriented reinforcements” International Journal of Solids and Structures, Vol. 40, No. 2, pp. 361-384, 2003.
[26]   Hashemi, R. Weng, G. J. Kargarnovin, M. H. and Shodja, H. M., “Piezoelectric composites with periodic multi-coated inhomogeneities. International Journal of Solids and Structures, Vol. 47, No. 21, pp. 2893-2904, 2010.
[27]   Koutsawa, Y. Biscani, F. Belouettar, S. Nasser, H. and Carrera, E., Multi-coating inhomogeneities approach for the effective thermo-electro-elastic properties of piezoelectric composite materials” Composite Structures, Vol. 92, No. 4, pp. 964-972, 2010.
[28]   Dhala, S. and Ray, M., “Micromechanics of piezoelectric fuzzy fiber-reinforced composite” Mechanics of Materials, Vol. 81, pp.1-17, 2015.
[29]   Aghdam, M. and Dezhsetan, A., “Micromechanics based analysis of randomly distributed fiber reinforced composites using simplified unit cell model” Composite structures, Vol. 71, No. 3, pp. 327-332, 2005.
[30]   Kundalwal, S. and Ray, M., “Effect of carbon nanotube waviness on the effective thermoelastic properties of a novel continuous fuzzy fiber reinforced composite” Composites Part B: Engineering, Vol. 57, pp. 199-209, 2014.
[31]   Mahmoodi, M. and Vakilifard, M., “Electro-thermo-mechanical behavior modeling of short CNT reinforced piezo-polymeric composite” Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 4, pp. 67-76, 2016. (in persianفارسی )
[32]   Hassanzadeh-Aghdam, M.K. Mahmoodi, M.J. and Ansari, R., “Interphase effects on the thermo-mechanical properties of three-phase composites” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 230, No. 19, pp. 3361-3371, 2016.
[33]   Ansari Khalkhali, R. Hassanzadeh Aghdam, M. K. and Mashkor, A., “Study on the percolation behavior of the mechanical properties of nanoparticle reinforced polymer nanocomposites using three-dimensional micromechanical modeling” Modares Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 6, pp. 376-382, 2015. (in persianفارسی )
[34]   Hassanzadeh-Aghdam, M.K. Mahmoodi, M. and Barkhordari, H., “Micromechanical modeling of effective elastic properties of hybrid nanocomposites reinforced by fuzzy fiber containing carbon nanotubes” Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 9, pp. 261-272, 2017. (in persianفارسی )
[35] Shen, L. and Li, J., “Transversely isotropic elastic properties of single-walled carbon nanotubes” Physical Review B, Vol. 69, No. 4, pp. 045414, 2004.
[36] Malakooti, M. H. and Sodano, H. A., “Multi-inclusion modeling of multiphase piezoelectric composites” Composites Part B: Engineering, Vol. 47, No.1, pp. 181-189, 2013.
[37] Kulkarni, M. Carnahan, D. Kulkarni, K. Qian, D. and Abot, J., “Elastic response of a carbon nanotube fiber reinforced polymeric composite: a numerical and experimental study” Composites Part B: Engineering, Vol. 41, No.5, pp. 414-421, 2010.
[38] Tsai, J.-L. Tzeng, S.-H. and Chiu, Y.-T., “Characterizing elastic properties of carbon nanotubes/polyimide nanocomposites using multi-scale simulation” Composites Part B: Engineering, Vol. 41, No. 1, pp. 106-115, 2010.