نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، بیومواد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، محیط زیست، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

4 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به کمبود منابع آبی، استفاده از فاضلاب تصفیه شده بعنوان یک راهکار پایدار مد نظر صنایع مختلف بویژه واحدهای خنک کننده صنعتی و دیگ های بخار فعال در صنایع قرار گرفته است. لیکن استفاده از فاضلاب تصفیه شده، مشکلات خاص خود نظیر خوردگی قطعات فلزی که اغلب از فولاد کربنی ساخته شده اند را به همراه دارد. لذا روشهای مختلفی نظیر پوشش دهی توسط بهره برداران صنعتی به منظور کاهش خوردگی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش، پوشش سرامیکی نانو‌کامپوزیتی سیلیکا / تیتانیا به روش سل - ژل تولید و به روش غوطه‌ وری به مدت 100 ثانیه بر روی فولاد کربنی نشانده شد و ساختار و خواص خوردگی پوشش‌های ایجاد شده بررسی گردید. نتایج نشان دادند که پوشش مذکور خواص خوردگی فولاد کربنی را بهبود می دهد. سپس به منظور بهبود خواص و عملکرد پوشش، نسبت‌های مولی اجزای سازنده و فاکتورهای موثر بر عملکرد پوشش بررسی شدند تا پوشش بهینه با ساختار نانویی و بیشترین میزان حفاظت از خوردگی تهیه گردد. جهت بررسی عملکرد حفاظت از خوردگی پوشش‌ها، منحنی‌های پلاریزاسیون و جهت بررسی مورفولوژی سطح، تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی به کار گرفته شد. به منظور بررسی نوع پیوندها و گروه‌های عاملی موجود در سل بهینه‌ تهیه شده، از طیف مادون قرمز استفاده گردید. میزان حفاظت از خوردگی پوشش بهینه، در محلول سدیم کلراید 5/3 در‌صد مورد بررسی شد و نتایج حاصل نشان دادند که پوشش بهینه‌ی تهیه شده، حفاظت موثر برای سطح فولاد کربنی در برابر خوردگی در محلول سدیم کلراید 5/3 درصد را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Preparation of SiO2/TiO2 ceramic nano composite coating by sol-gel method on carbon steel and study the properties of it against corrosive ion in treated wastewater

نویسندگان [English]

  • Seyyed Behnam Abdollahi Boraei 1
  • Mehdi Esmaeili-Bidhendi 2
  • Daryoush Afzali 3
  • Ramin Hashemi 4

1 - Department of Life science Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran

2 Faculty of Environment, University of Tehran, Iran

3 Department of Chemistry, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran

4 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays due to water shortage, the use of treated wastewater as sustainable solution has been considered by industrial units; especially in industrial cooling units and boilers. However the use of treated wastewater also has its own problems such as corrosion of metal parts that they are often made of carbon steel. Therefore different methods such as coating have been considered by the industrial user of treated wastewater in order to reduce corrosion. So in this study, SiO2/TiO2 Ceramic Nano composite coatings was put on Carbon Steel plates by Sol-Gel method and by dipping process for 100 seconds and microstructure and properties of produced ceramic coatings were investigated. The results showed that ceramic Nano composite coatings improved corrosion properties of Carbon Steel. In order to improve the properties and performance of the coating, the molar ratio of components and factors affecting performance of coating were evaluated till optimum coating with Nano structure and highest level of corrosion protection is provided. To evaluate the performance of coatings for corrosion protection, polarization curves and to determine the surface morphology, scanning electron microscope was used. In order to study the bonds type and functional groups in the optimal sol, infrared spectrum was used. The optimum corrosion protection coatings were studied in 3.5% sodium chloride solution. The results showed that the ceramic optimal deposited coating provides effective protection for the surface of Carbon Steel against corrosion in 3.5% sodium chloride solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nano composite
  • Coating
  • Corrosion Protection
  • Sol-gel
  • Polarization Curves
[1] Asano, T. Burton, F. Leverenz, H.Tsuchihashi, R. and Tchobanoglous, G., “Water Reuse” McGrawHill, New York, USA, 2007.
 [2] Miller, G. W., “Integrated Concepts in Water Reuse: Managing Global Water Needs” Desalination, Vol. 187, No. 1, pp. 65-75, 2006.  
[3] Wijesinghe, B. Kaye, R. B. and Fell, C. J. D., “Reuse of Treated Sewage Effluent for Cooling Water Make up: A Feasibility Study and a Pilot Plant Study” Water Science and Technology, Vol. 33, No. 10-11, pp. 363-369, 1996.
[4]   Gray, H. J. McGuigan, C. V. and Rowland, H. W., “Treated Sewage Serves as Tower Makeup. Power”, NY, United States, Vol. 117, No. 5, 1973.
[5]  Vidic, R. D. Dzombak, D. A. Hsieh, M. K. Li, H. Chien, S. H. Feng, Y. and Monnell, J. D., “Reuse of Treated Internal or External Wastewaters in the Cooling Systems of Coal-Based Thermoelectric Power Plants” Department of Energy, Grant DEFC26-06NT42722. Pittsburgh, PA: National Energy Technology Laboratory, 2009.
[6] Zhang, Y. Hou, D. and Li, Y. S., “Researches on The Corrosion Factors of The Circulating Cooling Water System for Which Municipal Wastewater is Reused” Industrial Water Treatment-Tianjin, Vol. 21, No. 3, pp. 1-3, 2001.
[7]  Li, H. Hsieh, M. K. Chien, S. H. Monnell, J. D. Dzombak, D. A. and Vidic, R. D., “Control of Mineral Scale Deposition in Cooling Systems Using Secondary-Treated Municipal Wastewater” water research, Vol. 45, No. 2, pp. 748-760, 2011.
[8]  Selby, K. A. Puckorius, P. R. and Helm, K. R., “The Use of Reclaimed Water in Electric Power Stations and other Industrial Facilities” Water, Air, and Soil Pollution, Vol. 90, No. 1-2, pp. 183-193, 1996.
[9] Hsieh, M. K. Li, H. Chien, S. H. Monnell, J. D. Chowdhury, I. Dzombak, D. A. and Vidic, R. D., “Corrosion Control When Using Secondary Treated Municipal Wastewater as Alternative Makeup Water for Cooling Tower Systems” Water Environment Research, Vol. 82, No. 12, pp. 2346-2356, 2010. 
 [10] Bogaerts, W. F. and Van Haute, A. A., “Chloride Pitting and Water Chemistry Control in Cooling or Boiler Circuits” Corrosion science, Vol. 25, No. 12, pp. 1149-1161, 1985. 
 [11] Herbert, H. Uhlig., “Corrosion and Corrosion Control: An Introduction to Corrosion Science and Engineering” 2nd ed., J. Wiley, New York, NY, 1971.
[12] Olad, A. and Naseri, B., “Preparation, Characterization and Anticorrosive Properties of a Novel Polyaniline/Clinoptilolite Nanocomposite” Progress in Organic Coatings, Vol. 67, No. 3, pp. 233-238, 2010.
 [13]  Hosseini, M. G. Jafari, M. and Najjar, R., “Effect of Polyaniline–Montmorillonite Nanocomposite Powders Addition on Corrosion Performance of Epoxy Coatings on Al 5000” Surface and Coatings Technology, Vol. 206, No. 2, pp. 280-286, 2011.
[14]    Radhakrishnan, S. Siju, C. R. Mahanta, D. Patil, S. and Madras, G., “Conducting Polyaniline–nano-TiO 2 Composites for Smart Corrosion Resistant Coatings” Electrochimica Acta, Vol. 54, No. 4, pp. 1249-1254, 2009.
 [15]  Polychronopoulou, K. Baker, M. A. Rebholz, C. Neidhardt, J. O'Sullivan, M. Reiter, A. E. and Mitterer, C., “The Nanostructure, Wear and Corrosion Performance of Arc-Evaporated CrB x N y Nanocomposite Coatings” Surface and Coatings Technology, Vol. 204, No. 3, pp. 246-255, 2009. 
 [16] Shabani-Nooshabadi, M. Ghoreishi, S. M. and Behpour, M., “Direct Electrosynthesis of Polyaniline–Montmorrilonite Nanocomposite Coatings on Aluminum Alloy 3004 and Their Corrosion Protection Performance” Corrosion Science, Vol. 53, No. 9, pp. 3035-3042, 2011.
[17]  Gonzalez, E. J. Pavez, I. Azocar, J. H. Zagal, X. Zhou, F. Melo, G. E. Thompson, and M. A. Páez., "A Silanol-Based Nanocomposite Coating for Protection of AA-2024 Aluminium Alloy." Electrochimica Acta, Vol. 56, No. 22, 7586-7595, 2011.
[18]     Kartsonakis, I. A. Koumoulos, E. P.  Balaskas, A. C. Pappas, G. S. Charitidis, C. A. and Kordas. G. C., "Hybrid Organic–Inorganic Multilayer Coatings Including Nanocontainers for Corrosion Protection of  Metal Alloys." Corrosion Science Vol. 57, 56-66, 2012.
[19]  Ahmed, M.S. Munroe, P. Jiang, Z.T. Zhao, X. Rickard, W. Zhou, Z.F. Li, L.K.Y. and Xie, Z., "Corrosion Behaviour of Nanocomposite TiSiN Coatings on Steel Substrates. " Corrosion Science, Vol. 53, pp.3678-3687, 2011.
[20] Olad, A. Barati, M. and Behboudi, S., "Preparation of PANI/epoxy/Zn Nanocomposite Using Zn Nanoparticles and Epoxy Resin as Additives and Investigation of its Corrosion Protection Behavior on Iron." Progress in Organic Coatings, Vol. 74, No. 1, 221-227, 2012.
[21]  Brook, R., "Sol‐gel Technology for Thin Films, Fibers, Preforms, Electronics and Specialty Shapes. Edited by LC Klein. Noyes Publications, New Jersey, USA 1988. xxi, 407 pp., bound, US $72.–1SBN 0‐8155‐1154‐X." Advanced Materials 1.8‐9 (1989): 309-309.
 [22] Wang, D. and Bierwagen, G.P., "Sol–gel Coatings on Metals for Corrosion Protection." Progress in organic coatings Vol.  64, No. 4, 327-338, 2009.
 [23] Vaghari, H. Sadeghian, Z. and Shahmiri, M., “Investigation on Synthesis, Characterisation and Electrochemical Properties of TiO2–Al2O3 Nanocomposite Thin Film Coated on 316L Stainless Steel”Surface and Coatings Technology, Vol. 205, No. 23, pp. 5414-5421, 2011.
 [24] Collazo, A. Covelo, A. Izquierdo, M. Nóvoa, X. R. and Pérez, C., “Effect of the Experimental Setup in the Behaviour of sol–gel Coatings”Progress in Organic Coatings, Vol. 63, No. 3, pp. 291-298, 2008.
 [25] Zandi-Zand, R. Ershad-Langroudi, A. and Rahimi, A., “Silica Based Organic–Inorganic Hybrid Nanocomposite Coatings for Corrosion Protection”Progress in Organic Coatings, Vol. 53, No. 4, pp. 286-291, 2005.
 [26] Zhong, W. H.,”Nanoscience and Nanomaterials: Synthesis, Manufacturing and Industry Impacts  DEStech Publications, Inc, 2012. 
[27]  Zhong, X. Li, Q. Chen, B. Wang, J. Hu, J. and Hu, W., “Effect of Sintering Temperature on Corrosion Properties of sol–gel Based Al 2 O 3 Coatings on Pre-treated AZ91D Magnesium Alloy”Corrosion Science, Vol. 51, No. 12, pp. 2950-2958, 2009.
 [28] Hu, X. Guery, G. Musgraves, J. D. VanDerveer, D. Boerstler, J. Carlie, N. and Richardson, K., “Processing and Characterization of Transparent TeO2–Bi2 O3–ZnO Glass Ceramics” Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 357, No. 21, pp. 3648-3653, 2011. 
 [29] Ruhi, G. Modi, O. P. Sinha, A. S. K. and Singh, I. B., “Effect of Sintering Temperatures on Corrosion and Wear Properties of sol–gel Alumina Coatings on Surface Pre-treated Mild Steel”Corrosion science, Vol. 50, No. 3, pp. 639-649, 2008.
 [30]  Sobhani, M. Rezaie, H. R. and Naghizadeh, R., “ Sol–gel Synthesis of Aluminum Titanate (Al2 TiO5) Nano-particles”Journal of materials processing technology, Vol. 206, No. 1, pp. 282-285, 2008.
 [31] Varma, P. R. Colreavy, J. Cassidy, J. Oubaha, M. Duffy, B. and McDonagh, C., “Effect of Organic Chelates on the Performance of Hybrid sol–gel Coated AA 2024-T3 Aluminium Alloys”Progress in Organic Coatings, Vol. 66, No. 4, pp. 406-411, 2009. 
 [32] Hoebbel, D. Nacken, M. and Schmidt, H., “A NMR Study on the Hydrolysis, Condensation and Epoxide Ring-opening Reaction in Sols and Gels of the System Glycidoxypropyltrimethoxysilane-water-Titaniumtetraethoxide” Journal of sol-gel science and technology, Vol. 12, No. 3, pp. 169-179, 1998.