نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران.

2 استادیار ، مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران.

3 دانشیار ، مهندسی مکا نیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهرا ن.

10.22068/jstc.2021.536007.1742

چکیده

یکی از روش‌های تقویت استحکام کامپوزیت‌ها به عنوان جایگزینی سبک و بهینه برای مواد متداول نظیر فلزات، استفاده از تقویت کننده‌های نانویی می‌باشد. افزودن نانوذرات می‌تواند با هدف تقویت مقاومت و استحکام در بارگذاری‌های مختلف انجام گیرد. این مطالعه به منظور بررسی اثر افزودن نانو ذرات سیلیکا و رس در میزان تغییرات مقاومت به ضربه صفحات ساندویچی در آزمون ضربه سرعت پایین می‌باشد. رویه‌ها از الیاف شیشه و رزین اپوکسی همراه با ذرات سیلیکا و رس ساخته شده است. فرآیند ساخت به صورت لایه گذاری دستی می‌باشد. به منظور توزیع بهتر نانو ذرات در ماتریس رویه صفحات ساندویچی از دستگاه اولتراسونیک استفاده شده است. آزمون‌های ضربه سرعت پایین توسط دستگاه وزنه افتان انجام شده است. آزمون ضربه سرعت پایین در 2 سطح انرژی 15 و 30 ژول انجام شد. مناطق آسیب دیده صفحات توسط SEM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داده‌اند که میزان مقاومت به ضربه صفحات ساندویچی بعد از استفاده از نانو ذرات، تغییر کرده و بهبود یافته‌اند. بطوریکه میزان مقاومت به ضربه صفحه ساندویچی در حالت دارای 3% نانو سیلیکا و 1% نانو رس 13.65% بالاتر از حالت بدون نانو و حالت 1% نانو سیلیکا و 3% نانو رس 6.6% بیشتر از حالت بدون نانو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An experimental investigation of impact resistance of sandwich panels reinforced by nano-silica and nano-clay

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Emamieh 1
  • Mehdi Yarmohammad Tooski 2
  • Mohsen Jjabbari 3
  • Ahmad Reza Khorshidvand 3

1 Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad university South Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad university South Tehran Branch, Tehran, Iran.

3 Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad university South Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Nano-reinforcers are identified as one of the ways of strengthening composites as an optimal and light alternative for common materials like metals. Adding nano-particles is done in different loadings so as to strengthen the resistance and stability. The aim of the present study was to scrutinize the simultaneous effect of nano- particles of silica and clay in the amount of resistance changes onto the impacts of sandwich panels in the low velocity impact test. The face sheets of the panels were made by glass fibers and resin epoxy with nanoparticles of silica and clay. The type of making process was manual layering. The ultra-sonic device was applied to perfectly distribute nano-particles through the face sheet matrix of the sandwich panels. The low velocity impact tests were done by the drop weight equipment. The low velocity impact test was done in two levels of energy including 15J and 30J. The damaged parts of the panels were inspected by SEM. The experimental results indicated that the amount of resistance to the impact of sandwich panels were changed and improved after using nano-particles. Thus, the amount of resistance to the impact holding cases of 3% of nano-silica and 1% of nano- clay was 13.65% higher than the case without nano and the case of 1% of nano- silica and 3% of nano- clay was actually 6.6% more than the case without nano.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Synchronization Nanoparticles"
  • "Sandwich panel"
  • "Low velocity impact"
[1] Zarei, H.T.”Analyzing the rate of enhancing the resistance against force in multi-layered sandwich compound materials”, In Persian M.Sc thesis,faculty of engineering,Tarbiat Modarres University, Iran, 2010.
[2] Amirashjaee-Asalemi, K., Fakhreddini-Najafabadi, S., Taheri-Behrooz, F. “Numerical and Experimental Study of Carbon / Epoxy Composite Laminate Response to Low Velocity Impact”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 8, Issue 1. 2021.
[3] Moumen, AEL., Tarfaoui, M., Hassoon, O., et al. “Experimental study and numerical modelling of low velocity impact on laminated composite reinforced with thin film made of carbon nanotubes”. Appl Compos Mater; Vol. 25, pp. 309–320, 2018.
[4] Khoshgoftar, M. and Liaghat, G., “Experimental and Numerical Investigation of Perforation Behavior of Composite Laminates Reinforced with Carbon Nanotubes,” in Persian, Tarbiat Modares University, Mechanical Engineering Department, Iran, 2010.
[5] Hafezi, M. and Yarmohammad Tooski, M. “An investigation of impact resistance of sandwich panel with basalt skin and basalt/Kevlar hybrid skin with nano silica’’, In Persian, Journal of Science and Technology of composite, Vol. 7, No. 4, pp. 1145-1152, 2021.
[6] Ahmadi, M., Ansari R and Hassanzadeh-Aghdam MK. “Low velocity impact analysis of beams made of short carbon fiber/carbon nanotube-polymer composite: a hierarchical finite element approach”, Mech Adv Mater Struct; Vol. 26, pp. 1104–1114, 2018.
[7] Ali, M., Joshi, S. C., and Sultan, M. T. H., “Palliatives for Low Velocity Impact Damage in Composite Laminates”, Adv. Mater. Sci. Eng., 2017.
[8] Zheng, Y., Ning, R., Zheng, Y. “Study of SiO2 nanoparticles on the improved performance of epoxy and fiber composites”, Journal of Reinforced Plastics and Composites, Vol. 24, No. 3, pp. 223-33, 2005.
[9] Tsai, J-L., Hsiao, H., Cheng, Y-L., “Investigating mechanical behaviors of silica nanoparticle reinforced composites”, Journal of Composite Materials, Vol. 44, No. 4, pp. 505-24, 2010.
[10] Lingaraju, D,. Ramji, K,. Devi, MP,. Lakshmi, UR. “Mechanical and tribological studies of polymer hybrid nanocomposites with nano reinforcements”, Bulletin of Materials Science, Vol. 34, No. 4, pp. 705-12, 2011.
[11] Rahimi Sharbaf, H., Rahimi, G.H. and Liaghat G.H., "Experimental study of behavior of filament winding composite pipes with liner using glass fibers and silica nanoparticles under impact loading", In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 4, pp. 311-320, 2017.
[12] Mortazavi, B,. Bardon, J,. Bomfim, JAS. and Ahzi, S. “A statistical approach for the evaluation of mechanical properties of silica/epoxy nanocomposite: Verification by experiments”, Computational Materials Science, Vol. 59, pp. 108-13, 2012.
[13] Zamanian, M,. Mortezaei, M,. Salehnia, B. and Jam, J. “Fracture toughness of epoxy polymer modified with nanosilica particles: Particle size effect”, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 97, pp. 193-206, 2013.
[14] Wang, J,. Waas, AM. and Wang, H. “Experimental and numerical study on the low-velocity impact behavior of foam-core sandwich panels”, Composite Structures, Vol. 96, pp. 298-311, 2013.
[15] Liu, H-Y,. Wang, G-T., Mai, Y-W. and Zeng, Y. “On fracture toughness of nano-particle modified epoxy”, Composites Part B: Engineering, Vol. 42, No. 8, pp. 2170-5. 2011.
[16] Sing, T., Gangil, B., Ranakoti, L., Joshi, A., “Effect of silica nanoparticles on physical, mechanical, and wear properties of natural fiber reinforced polymer composites”, Polymer Composites, Vol. 42, pp. 2396– 2407, 2021. 
[17] Avila, F., Carvalho, MG AR., Dias, C., da Cruz, D ETL., “Nano-Structured Sandwich Composites Response to Low-Velocity Impact”, Compos Struct, Vol. 92, No. 3, pp.51-745, 2010.
[18] Pole, M. H., and Liaghat, Gh., “Experimental and Analytical Penetration Analysis in Nano Composites”, In Persian, PhD Thesis Mechanical Engineering, TMU. Tehran, Iran 2012.
 [19] GunaSingh, C., Soundararajanand, S. and Palanivelu, K., “Studies on Mechanical, Thermal properties and Characterization of Nanocomposites of Nylon-6 –Thermoplastics Poly Urethane Rubber [TPUR] blend,” Journal of Applied Chemistry, Vol. 4, pp. 65-75, 2013.
 [20] Bidi, A., Liaghat, Gh., and Rahimi, Gh., “Effect of Nano Clay Addition to Energy Absorption Capacity of Steel-Polyurea Bi-layer”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 2, pp. 157-164, 2016. 
[21] Moftakharian, J.E., Esfandeh, M., Sabet, A., “High -Velocity Impact Behavior of Glass Fiber-Reinforced Polyester Filled with Nanoclay”, Wiley Online Library, pp. 583-591, 2012.
[22] Tirtash, B., Montazeri, A., Eslami-Farsani, A et al. “An investigation on the flexural performance of basalt fibers-epoxy hybrid composites reinforced with nanoclay particles”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 6, Issue 4,2020
[1] Zarei, H.T.”Analyzing the rate of enhancing the resistance against force in multi-layered sandwich compound materials”, In Persian M.Sc thesis,faculty of engineering,Tarbiat Modarres University, Iran, 2010.
[2] Amirashjaee-Asalemi, K., Fakhreddini-Najafabadi, S., Taheri-Behrooz, F. “Numerical and Experimental Study of Carbon / Epoxy Composite Laminate Response to Low Velocity Impact”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 8, Issue 1. 2021.
[3] Moumen, AEL., Tarfaoui, M., Hassoon, O., et al. “Experimental study and numerical modelling of low velocity impact on laminated composite reinforced with thin film made of carbon nanotubes”. Appl Compos Mater; Vol. 25, pp. 309–320, 2018.
[4] Khoshgoftar, M. and Liaghat, G., “Experimental and Numerical Investigation of Perforation Behavior of Composite Laminates Reinforced with Carbon Nanotubes,” in Persian, Tarbiat Modares University, Mechanical Engineering Department, Iran, 2010.
[5] Hafezi, M. and Yarmohammad Tooski, M. “An investigation of impact resistance of sandwich panel with basalt skin and basalt/Kevlar hybrid skin with nano silica’’, In Persian, Journal of Science and Technology of composite, Vol. 7, No. 4, pp. 1145-1152, 2021.
[6] Ahmadi, M., Ansari R and Hassanzadeh-Aghdam MK. “Low velocity impact analysis of beams made of short carbon fiber/carbon nanotube-polymer composite: a hierarchical finite element approach”, Mech Adv Mater Struct; Vol. 26, pp. 1104–1114, 2018.
[7] Ali, M., Joshi, S. C., and Sultan, M. T. H., “Palliatives for Low Velocity Impact Damage in Composite Laminates”, Adv. Mater. Sci. Eng., 2017.
[8] Zheng, Y., Ning, R., Zheng, Y. “Study of SiO2 nanoparticles on the improved performance of epoxy and fiber composites”, Journal of Reinforced Plastics and Composites, Vol. 24, No. 3, pp. 223-33, 2005.
[9] Tsai, J-L., Hsiao, H., Cheng, Y-L., “Investigating mechanical behaviors of silica nanoparticle reinforced composites”, Journal of Composite Materials, Vol. 44, No. 4, pp. 505-24, 2010.
[10] Lingaraju, D,. Ramji, K,. Devi, MP,. Lakshmi, UR. “Mechanical and tribological studies of polymer hybrid nanocomposites with nano reinforcements”, Bulletin of Materials Science, Vol. 34, No. 4, pp. 705-12, 2011.
[11] Rahimi Sharbaf, H., Rahimi, G.H. and Liaghat G.H., "Experimental study of behavior of filament winding composite pipes with liner using glass fibers and silica nanoparticles under impact loading", In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 4, pp. 311-320, 2017.
[12] Mortazavi, B,. Bardon, J,. Bomfim, JAS. and Ahzi, S. “A statistical approach for the evaluation of mechanical properties of silica/epoxy nanocomposite: Verification by experiments”, Computational Materials Science, Vol. 59, pp. 108-13, 2012.
[13] Zamanian, M,. Mortezaei, M,. Salehnia, B. and Jam, J. “Fracture toughness of epoxy polymer modified with nanosilica particles: Particle size effect”, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 97, pp. 193-206, 2013.
[14] Wang, J,. Waas, AM. and Wang, H. “Experimental and numerical study on the low-velocity impact behavior of foam-core sandwich panels”, Composite Structures, Vol. 96, pp. 298-311, 2013.
[15] Liu, H-Y,. Wang, G-T., Mai, Y-W. and Zeng, Y. “On fracture toughness of nano-particle modified epoxy”, Composites Part B: Engineering, Vol. 42, No. 8, pp. 2170-5. 2011.
[16] Sing, T., Gangil, B., Ranakoti, L., Joshi, A., “Effect of silica nanoparticles on physical, mechanical, and wear properties of natural fiber reinforced polymer composites”, Polymer Composites, Vol. 42, pp. 2396– 2407, 2021. 
[17] Avila, F., Carvalho, MG AR., Dias, C., da Cruz, D ETL., “Nano-Structured Sandwich Composites Response to Low-Velocity Impact”, Compos Struct, Vol. 92, No. 3, pp.51-745, 2010.
[18] Pole, M. H., and Liaghat, Gh., “Experimental and Analytical Penetration Analysis in Nano Composites”, In Persian, PhD Thesis Mechanical Engineering, TMU. Tehran, Iran 2012.
 [19] GunaSingh, C., Soundararajanand, S. and Palanivelu, K., “Studies on Mechanical, Thermal properties and Characterization of Nanocomposites of Nylon-6 –Thermoplastics Poly Urethane Rubber [TPUR] blend,” Journal of Applied Chemistry, Vol. 4, pp. 65-75, 2013.
 [20] Bidi, A., Liaghat, Gh., and Rahimi, Gh., “Effect of Nano Clay Addition to Energy Absorption Capacity of Steel-Polyurea Bi-layer”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 2, pp. 157-164, 2016. 
[21] Moftakharian, J.E., Esfandeh, M., Sabet, A., “High -Velocity Impact Behavior of Glass Fiber-Reinforced Polyester Filled with Nanoclay”, Wiley Online Library, pp. 583-591, 2012.
[22] Tirtash, B., Montazeri, A., Eslami-Farsani, A et al. “An investigation on the flexural performance of basalt fibers-epoxy hybrid composites reinforced with nanoclay particles”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 6, Issue 4,2020