نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتر ی، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

2 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

10.22068/jstc.2021.526726.1711

چکیده

استفاده از نانوذرات به‌منظور بهبود خواص مکانیکی مواد کامپوزیتی به‌صورت روزافزون در صنعت افزایش می‌یابد. تحقیق حاضر با استفاده از انجام آزمایش‌های گسترده تاثیر افزودن نانوالیاف کربن به اتصال تک‌لبه کامپوزیتی پیچی از جنس شیشه/اپوکسی بر روی خواص مکانیکی اتصال را بررسی می‌کند. مود خرابی تمامی نمونه ها براساس استاندارد ASTM D5961 از نوع لهیدگی است. در این تحقیق، از طراحی آزمایش فاکتوریل عمومی استفاده شد. لایه‌چینی و نانوالیاف کربن به‌عنوان فاکتورهای کنترلی درنظر گرفته شد و تاثیر آنها روی پارامترهای مکانیکی سفتی اتصال، استحکام و جذب انرژی آن بررسی شد. همچنین با استفاده از مدل المان محدود سه‌بعدی تاثیر افزودن نانوالیاف کربن روی سفتی اتصال مکانیکی تک‌لبه کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور چهار لایه‌چینی‌ مختلف با تعداد لایه 45 درجه متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است مدل‌ فوق با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و مدل تئوری موجود راستی‌آزمایی شده است. تطابق مناسبی بین نتایج آزمایشگاهی و نتایج مدل ملاحظه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of adding carbon nanofibers on the improvement of the mechanical properties of single-lap composite bolted joints

نویسندگان [English]

  • Alireza Shamaei-Kashani 1
  • Mahmood M. Shokrieh 2

1 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The use of carbon nanofibers in industries is increased due to the improvement of the mechanical properties of composites. In the present research, by an extensive experimental program, the effect of adding carbon nanofibers to the single-lap composite bolted joint made of glass/epoxy on the mechanical properties of the joint was investigated. The failure mode of all joints was the bearing failure mode based on the ASTM D5961 standard. In this research, the factorial design was employed for the design of experiments. The stacking sequence and the volume fraction of carbon nanofibers were considered as the control factors and their effect on the stiffness, strength, and energy absorption of the joint were investigated. Also, a 3D finite element method was presented to investigate the effect of adding carbon nanofibers on the stiffness of single-lap composite bolted joints. To achieve this aim, four layups with different 45-degree layers were investigated. The present FEM model was validated by the experimental results and available theoretical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experiment
  • Single-lap composite joint
  • Carbon nanofibers
  • Finite element method
[1] Smith, P. A., Pascoe K. J., Polak C., Stroud D. O., "The Behaviour of Single-Lap Bolted Joints in CFRP Laminates," Composite Structures, Vol. 6, pp.41–55, 1986.
[2] Camanho, P. P., Bowron, S., Matthews, F. L., "Failure Mechanisms in Bolted CFRP". Journal of Reinforced Plastics and Composites," Vol. 17, pp. 205–33, 1998.
[3] McCarthy, M.A., Lawlor, V. P., Stanley, W. F., Mccarthy, C.T., "Bolt-Hole Clearance Effects and Strength Criteria in Single-Bolt, Single-Lap, Composite Bolted Joints," Composite Science and Technology, Vol. 62, pp.1415–31, 2002.
[4] McCarthy, M. A., Lawlor V. P., Stanley, W. F., "An Experimental Study of Bolt–Hole Clearance Effects in Single-lap, Multibolt Composite Joints," Journal of Composite Materials, Vol. 39, pp. 799–825, 2005.
[5] Lawlor, V. P., McCarthy, M. A., Stanley, W. F., "An Experimental Study of Bolt-Hole Clearance Effects in Double-Lap, Multi-Bolt Composite Joints," Composite Structures, Vol. 71, pp. 176–90, 2005.
[6] Shamaei-Kashani, A., Shokrieh, M. M., "A Novel Model to Predict the Mechanical Behavior of Single-Lap Composite Joints," In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 6, pp. 89–98, 2019.
[7] Taheri-Behrooz, F., Hefzabad, R. N., Shamaei Kashani, A. R., "Determining Nonlinear Behavior Effects of Material on Load Distribution in Single-Column Multi-Bolt Composite Joints" In Persian, Modares Mechanical Engineering, Vol. 25, pp. 67–74, 2015.
[8] Iremanatb, T., "Three-Dimensional Stress Analysis of Bolted Single-Lap Composite Joints," Composite Structures, Vol. 43, pp. 195–216, 1998.
[9] McCarthy, M. A., McCarthy,  C. T., Lawlor, V. P., Stanley, W. F., "Three-Dimensional Finite Element Analysis of Single-Bolt, Single-Lap Composite Bolted Joints: Part I—Model Development and Validation," Composite Structures, Vol. 71, pp. 140–58, 2005.
[10] Ebadi, J., Mokhtari, M., "Comparison of Numerical Analysis Methods for Progressive Damage Analysis in Composite Bolted Joints and Suggestion of New Method for Bolted Joints Analysis," In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 2, pp.63–70, 2015.
[11] Shokrieh, M. M., Shamaei-Kashani, A. R., Mosalmani, R., "A Dynamic Constitutive-Micromechanical Model to Predict the Strain Rate-Dependent Mechanical Behavior of Carbon Nanofiber/Epoxy Nanocomposites," Iranian Polym Journal, Vol. 25, pp. 487–501, 2016.
[12] Zhang, G., Karger-Kocsis, J., Zou, J., "Synergetic Effect of Carbon Nanofibers and Short Carbon Fibers on the Mechanical and Fracture Properties of Epoxy Resin," Carbon, Vol.  48, pp. 4289–300, 2010.
[13] Iwahori, Y., Ishiwata, S., Sumizawa, T., Ishikawa, T., "Mechanical Properties Improvements in Two-Phase and Three-Phase Composites Using Carbon Nano-Fiber Dispersed Resin," Composite Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 36, pp. 1430–9, 2005.
[14] Shokrieh, M., Mosalmani, R., Shamaei, A., "A Combined Micromechanical–Numerical Model to Simulate Shear Behavior of Carbon Nanofiber/Epoxy Nanocomposites," Materials and Design, Vol. 67, pp. 531–7, 2015.
[15] Shokrieh, M. M., Shamaei-Kashani, A., Mosalmani, R., "A Dynamic-Micromechanical Constitutive Model to Predict the Strain Rate Dependent Shear Behavior of Neat and Reinforced Polymers with Carbon Nanofibers," In Persian, Modares Mechanical Engineering, Vol.15, pp. 13–21, 2015.
[16] D5961/D5961M-05e1 Standard Test Method for Bearing Response of Polymer–Matrix Composite Laminates. Compos Mater ASTM Int West Conshohocken, PA 15.03, 2005.
[17] Gray, P. J., McCarthy, C. T., "A Highly Efficient User-Defined Finite Element for Load Distribution Analysis of Large-Scale Bolted Composite Structures," Composite Science and Technology, Vol. 71, pp. 1517–27, 2011.
[18] Heimbs, S., Schmeer, S., Blaurock, J., Steeger, S., "Static and Dynamic Failure Behaviour of Bolted Joints in Carbon Fibre Composites," Composite Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 47, pp. 91–101, 2013.
[19] Cao, Y., Cao, Z., Zhao, Y., Zuo, D., Tay, T. E., "Damage Progression and Failure of Single-Lap Thin-Ply Laminated Composite Bolted Joints under Quasi-Static Loading," International Journal of Mechanical Science, Vol. 170, 2020.
[20] Egan, B., McCarthy, M. A., and McCarthy, C.T., "Design, Testing and Analysis of Bolted Joints and Connections," Elsevier, pp. 178–205, 2018.
[21] Ireman, T., Ranvik, T., Eriksson, I., "On Damage Development in Mechanically Fastened Composite Laminates," Composite Structures, Vol. 49, pp. 151–71, 2000.
[22] Chamis, C. C., Abdi, F., Garg, M., Minnetyan, L., Baid, H., Huang, D., et al. “Micromechanics-Based Progressive Failure Analysis Prediction for WWFE-III Composite Coupon Test Cases.” Journal of Composite Materials. Vol. 47, pp. 2695–712, 2013.
[23] Hahn, H., Tsai, S., "Introduction to Composite Materials," CRC Press, 1980.
[24] Ekhtiyari, A., Shokrieh, M. M., Alderliesten, R., "Loading Rate Effects on Mode-I Delamination in Glass/Epoxy and Glass/CNF/Epoxy Laminated Composites," Engineering Fracture Mechanics. Vol. 228, 2020.
[25] Hsaio, K. T., Scruggs, A. M., Brewer, Jr. JS., Hickman, G. J. S., McDonald, E. E., Henderson, K., "Effect of Carbon Nanofiber z-Threads on Mode-I Delamination Toughness of Carbon Fiber Reinforced Plastic Laminates," Composite Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 91, pp. 24–35, 2016.
[26] Koisson, V., Warnet, L. L., Akkerman, R., "Delamination in Carbon-Fibre Composites Improved with in Situ Grown Nanofibers," Engineering Fracture Mechanics, Vol. 101, pp. 140–8, 2013.