نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران .

2 دانشجوی دکتری تخصصی ، دانشکده مهند سی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهرا ن.

3 دانشج وی دکت ری تخصصی ، دانشکده مهند سی مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت، تهران.

4 دانشیار ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت، تهران.

10.22068/jstc.2021.118997.1617

چکیده

در چند سال اخیر، ساخت ورق های کامپوزیتی لایه‌ای به روش پیوند نوردی مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این تحقیق، به بررسی خواص مکانیکی و چقرمگی شکست ورق کامپوزیتی سه لایه آلومینیوم-منیزیم-آلومینیوم تولید شده به روش پیوند سرد نوردی پرداخته شد. خواص مکانیکی و سطح مقطع شکست نمونه‌ها به ترتیب به‌وسیله آزمایش کشش تک-محوره، آزمایش سختی و میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه شد. همچنین چقرمگی شکست تنش صفحه‌ای به صو‌رت تجربی اندازه گیری شد. مشاهده شد استحکام کششی برای نمونه کامپوزیتی نسبت به آلومینیوم و مقادیر میکروسختی و چقرمگی شکست نسبت به نمونه‌های اولیه افزایش یافته است. اعمال کارسرد را می‌توان دلیل اصلی افزایش سختی و چقرمگی دانست و علت افت استحکام کامپوزیت نسبت به منیزیم، ایجاد ناپایداری پلاستیکی در تقویت‌کننده منیزیم به دلیل اعمال کرنش بالاست. همچنین نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترون روبشی نشان می‌دهد که مکانیزم شکست برای لایه آلومینیوم نرم و برای منیزیم ترد است و سطح مقطع شکست در لایه آلومینیوم نسبت به آلومینیوم اولیه، دارای میکروحفرات کم‌عمق‌تر و کوچک‌تر می‌باشد، که نشان‌دهنده شکست نرم برشی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of mechanical properties and fracture toughness of aluminum-magnesium-aluminum composite produced by cold roll bonding process

نویسندگان [English]

  • Mohammad Delshad Gholami 1
  • Davood Rahmatabadi 2
  • Taghi Shojaee 3
  • Ramin Hashemi 4
  • Bijan Mohammadi 4

1 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 School of Mechanical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

4 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In the last few years, researchers have been interested in the fabrication of laminated composite sheets. In this research, mechanical properties and fracture toughness of three-layer aluminum-magnesium-aluminum composite sheet produced by cold-rolling bonding method were investigated. Mechanical properties and fracture cross-sections of the specimens were studied by uniaxial tensile test, hardness test and scanning electron microscopy, respectively. It was observed that the tensile strength of composite specimens was higher than that of aluminum and the microhardness and fracture toughness values were increased compared to the initial specimens. High applied cold work can be the main reason for the increase in hardness and fracture toughness, and the reason for the decrease in composite strength over magnesium is the creation of plastic instability in the magnesium reinforcer due to the high strain.The results of scanning electron microscopy also show that the fracture mechanism is for the soft aluminum layer and for the crisp magnesium and the surface of the fracture cross section in the aluminum layer has a shallower and smaller micropores, indicating shear ductile fracture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold Roll Bonding
  • Fracture Toughness
  • Mechanical Properties
  • Layered Composite
[1] Jamaati, R. and Toroghinejad, M. R., “Effect of Friction, Annealing Conditions and Hardness on the Bond Strength of Al/Al Strips Produced by Cold Roll Bonding Process“ Materials & Design, 31, No. 9, pp. 4508-4513, 2010.
[2] Pahlavani, M., Marzbanrad, J., Rahmatabadi, D., Hashemi, R. and Bayati, A., “A Comprehensive Study on the Effect of Heat Treatment on the Fracture Behaviors and Structural Properties of Mg-Li Alloys Using Rsm“ Materials Research Express, 6, No. 7, 2019.
[3] Rahmatabadi, , Hashemi, R., Mohammadi, B. and Shojaee, T., “Experimental Evaluation of the Plane Stress Fracture Toughness for Ultra-Fine Grained Aluminum Specimens Prepared by Accumulative Roll Bonding Process“ Materials Science and Engineering A, Vol. 708, pp. 301-310, 2017.
[4] Li, L., Nagai, K. and Yin, F., “Progress in Cold Roll Bonding of Metals“ Science and Technology of Advanced Materials, 9, No. 2, pp. 023001, 2008.
[5] Jamaati, R. and Toroghinejad, M., “Cold Roll Bonding Bond Strengths: Review“ Materials science and technology, 27, No. 7, pp. 1101-1108, 2011.
[6] Rahmatabadi, D., Tayyebi, M., Hashemi, R. and Faraji, G., “Microstructure and Mechanical Properties of Al/Cu/Mg Laminated Composite Sheets Produced by the Arb Proces“ International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 25, No. 5, pp. 564-572, 2018.
[7] Rahmatabadi, D., Tayyebi, M., Sheikhi, A. and Hashemi, R., “Fracture Toughness Investigation of Al1050/Cu/Mgaz31zb Multi-Layered Composite Produced by Accumulative Roll Bonding Process“ Materials Science and Engineering A, 734, pp. 427-436, 2018.
[8] Rahmatabadi, D., Mohammadi, B., Hashemi, R. and Shojaee, T., “An Experimental Study of Fracture Toughness for Nano/Ultrafine Grained Al5052/Cu Multilayered Composite Processed by Accumulative Roll Bonding“ Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME, 140, No. 10, 2018.
[9] Habibi, M., Hashemi, R., Fallah Tafti, M. and Assempour, A., “Experimental Investigation of Mechanical Properties, Formability and Forming Limit Diagrams for Tailor-Welded Blanks Produced by Friction Stir Welding“ Journal of Manufacturing Processes, 31, pp. 310-323, 2018.
[10] Eizadjou, M., Manesh, H. D. and Janghorban, K., “Investigation of Roll Bonding between Aluminum Alloy Strips“ Materials & Design, 29, No. 4, pp. 909-913, 2008.
[11] Raei, M., Toroghinejad, M. R., Jamaati, R. and Szpunar, J. A., “Effect of Arb Process on Textural Evolution of Aa1100 Aluminum Alloy“ Materials Science and Engineering: A, 527, No. 26, pp. 7068-7073, 2010.
[12] Alizadeh, M., “Comparison of Nanostructured Al/B 4 C Composite Produced by Arb and Al/B 4 C Composite Produced by Rrb Process“ Materials Science and Engineering: A, 528, No. 2, pp. 578-582, 2010.
[13] Su, L., Lu, C., Tieu, A. K., Deng, G. and Sun, X., “Ultrafine Grained Aa1050/Aa6061 Composite Produced by Accumulative Roll Bonding“ Materials Science and Engineering: A, 559, pp. 345-351, 2013.
[14] Alizadeh, M. and Paydar, M., “Study on the Effect of Presence of Tih 2 Particles on the Roll Bonding Behavior of Aluminum Alloy Strips“ Materials & Design, 30, No. 1, pp. 82-86, 2009.
[15] Manesh, H. D. and Shahabi, H. S., “Effective Parameters on Bonding Strength of Roll Bonded Al/St/Al Multilayer Strips“ Journal of Alloys and Compounds, 476, No. 1-2, pp. 292-299, 2009.
[16] Jamaati, R. and Toroghinejad, M. R., “Investigation of the Parameters of the Cold Roll Bonding (Crb) Process“ Materials Science and Engineering: A, 527, No. 9, pp. 2320-2326, 2010.
[17] Wu, K., Chang, H., Maawad, E., Gan, W., Brokmeier, H. and Zheng, M., “Microstructure and Mechanical Properties of the Mg/Al Laminated Composite Fabricated by Accumulative Roll Bonding (Arb)“ Materials Science and Engineering: A, 527, No. 13-14, pp. 3073-3078, 2010.
[18] Rahmatabadi, D., Pahlavani, M., Bayati, A., Hashemi, R. and Marzbanrad, J., “Evaluation of Fracture Toughness and Rupture Energy Absorption Capacity of as-Rolled Lz71 and Lz91 Mg Alloy Sheet“ Materials Research Express, 6, No. 3, 2019.
[19] Liu, C., Wang, Q., Jia, Y., Zhang, B., Jing, R., Ma, M., Jing, Q. and Liu, R., “Evaluation of Mechanical Properties of 1060-Al Reinforced with Wc Particles Via Warm Accumulative Roll Bonding Process“ Materials & Design, 43, pp. 367-372, 2013.
[20] Tayyebi, M. and Eghbali, B., “Study on the Microstructure and Mechanical Properties of Multilayer Cu/Ni Composite Processed by Accumulative Roll Bonding“ Materials Science and Engineering: A, 559, pp. 759-764, 2013.
[21] Rahmatabadi, D., Shahmirzaloo, A., Farahani, M., Tayyebi, M. and Hashemi, R., “Characterizing the Elastic and Plastic Properties of the Multilayered Al/Brass Composite Produced by Arb Using Dic“ Materials Science and Engineering: A, 753, pp. 70-78, 2019.
[22] Rahmatabadi, D., Hashemi, R., Tayyebi, M. and Bayati, A., “Investigation of Mechanical Properties, Formability, and Anisotropy of Dual Phase Mg-7li-1zn“ Materials Research Express, 2019.
[23] Tayyebi, M., Rahmatabadi, D., Adhami, M. and Hashemi, R., “Influence of Arb Technique on the Microstructural, Mechanical and Fracture Properties of the Multilayered Al1050/Al5052 Composite Reinforced by Sic Particles“ Journal of Materials Research and Technology, 2019.
[24] Rahmatabadi, D. and Hashemi, R., “Experimental Evaluation of Forming Limit Diagram and Mechanical Properties of Nano/Ultra-Fine Grained Aluminum Strips Fabricated by Accumulative Roll Bonding“ International Journal of Materials Research, 108, No. 12, pp. 1036-1044, 2017.
[25] Rahmatabadi, D. and Hashemi, R., “Experimental Investigation of Fracture Surfaces and Mechanical Properties of Aa1050 Aluminum Produced by Accumulative Roll Bonding Process“ Modares Mechanical Engineering, 16, No. 10, pp. 305-312, 2016.