نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

لوله‌های کامپوزیت فلزی می‌توانند از طریق فرآیند هیدروفرمینگ چندلایه تولید شوند که در صنایع مختلفی از جمله هوافضا و نفت کاربرد دارد. مسیرهای بارگذاری فشار و پیشروی دو پارامتر مهم در فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌های دولایه می‌باشند که روابط تئوری برای بدست آوردن مسیرهای بارگذاری دقیق این پارامترها وجود ندارد. از طرف دیگر مسیر بارگذاری این پارامترها تأثیر زیادی روی کیفیت محصول تولیدی دارد. از این رو در این مقاله به تعیین مسیر بارگذاری این پارامترها با استفاده از روش بهینه‌سازی فراابتکاری پرداخته شده است. برای این کار ابتدا مدل المان محدود فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌‌های دولایه، ایجاد و سپس این مدل با داده‌های تجربی صحت‌سنجی شده است. در نهایت این مدل المان محدود فرآیند با الگوریتم بهینه‌سازی فراابتکاری برای تعیین مسیرهای بارگذاری فشار و پیشروی ترکیب شده است. در این مقاله از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک برای تعیین این مسیرهای بارگذاری استفاده شده است. در این الگوریتم تابع هدف، مطابقت ابعاد محصول تولیدی با مشخصات طراحی محصول نهایی تعریف شده است. همچنین دو قید حداکثر میزان تغییرات ضخامت و تنش ایجاد شده در طول لوله‌ها در نظر گرفته شده است. در این مقاله مسیر بارگذاری فشار داخلی و پیشروی محوری خطی فرض شده است. برنامه‌نویسی پایتون و نرم‌افزار المان محدود آباکوس برای پیاده‌سازی الگوریتم و شبیه‌سازی فرآیند بکار گرفته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of internal Pressure and Axial Feed in Metal composite Al-Cu Tubes Hydroforming Process with Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Javad Shahbazi Karami 1
  • , Mohammad Morad Sheikhi1 Morad Sheikhi 2
  • Davood Manafi 3
  • Orang Chaechi 4

1 Faculty of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Ira

2 Faculty of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Ira

3 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4 Faculty of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Metalic composite tubes, used in special applications such as aerospace and oil industries, can be produced by multi-layered tube hydroforming. Pressure and feed loading paths are two important parameters in two-layered tube hydroforming process. Theoretical formulas don’t exist to obtain correct pressure and feed loading paths. On the other hand, these loading paths have a significant influence on the quality of products. Therefor determining of optimal pressure and feed loading paths with meta-heuristic algorithm was studied in this paper. First, finite element (FE) model of two-layered tube hydroforming process was created and validated with experimental data. Then FE model and meta-heuristic optimization algorithm were combined to determine of the loading paths. In this paper, genetic algorithm was used as a meta-heuristic optimization. Conformation of the geometrical dimension of the product with the design dimension of final product was goal function in this algorithm. Also, the maximum amount of thickness changing and Von-mises stress were considered as constrains of optimization. Both loading paths were assumed linear. Python programming and ABAQUS software are utilized for process simulation and linking the FE model and genetic algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroforming Process
  • Metal Composite Tubes
  • Optimization of Loading Path
  • genetic algorithm
 
[1]  A. Aydemir, J. H. P. de Vree, W. A. M. Brekelmans, M. G. D. Geers, W. H. Sillekens, R. J. Werkhoven, An adaptive simulation approach designed for tube hydroforming processes, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 159, No. 3, pp. 303-310, 2005 .
[2]  A. Alaswad, K. Benyounis, A. Olabi, Finite element comparison of single and bi-layered tube hydroforming processes, Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 19, No. 7, pp. 1584-1593, 2011.
[3]            M. Islam, A. Olabi, M. Hashmi, Feasibility of multi-layered tubular components forming by hydroforming and finite element simulation, Journal of Materials processing technology, Vol. 174, No. 1, pp. 394-398, 2006.
[4]  S. Y. Kim, B. D. Joo, S. Shin, C. J. Van Tyne, Y. H. Moon, Discrete layer hydroforming of three-layered tubes, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 68, pp. 56-62, 2013.
[5]  R. Hashemi, E. Karajibani, Forming limit diagram of Al-Cu two-layer metallic sheets considering the Marciniak and Kuczynski theory, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2016.
[6]  F. Liu, J. Zheng, P. Xu, M. Xu, G. Zhu, Forming mechanism of double-layered tubes by internal hydraulic expansion, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 81, No. 7, pp. 625-633, 2004.
[7]  A. Alaswad, A. Olabi, K. Benyounis, Integration of finite element analysis and design of experiments to analyse the geometrical factors in bi-layered tube hydroforming, Materials & Design, Vol. 32, No. 2, pp. 838-850, 2011.
[8]  S. Seyedkashi, G. H. Liaghat, H. M. Naeini, S. Mahdavian, M. Hoseinpour Gollo, Numerical and experimental study of two-layered tube forming by hydroforming process, in Proceeding of, Trans Tech Publ, pp. 102-107, 2011.
[9]  S. H. Seyedkashi, V. Panahizadeh, H. Xu, S. Kim, Y. H. Moon, Process analysis of two-layered tube hydroforming with analytical and experimental verification, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 27, No. 1, pp. 169-175, 2013.
[10]              A. J. Aghchai, M. Shakeri, B. Mollaei-Dariani, Theoretical and experimental formability study of two-layer metallic sheet (Al1100/St12), Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 222, No. 9, pp. 1131-1138, 2008.
[11]              M. R. Morovvati, B. Mollaei-Dariani, M. H. Asadian-Ardakani, A theoretical, numerical, and experimental investigation of plastic wrinkling of circular two-layer sheet metal in the deep drawing, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 210, No. 13, pp. 1738-1747, 10/1/, 2010.
[12]              E. Karajibani, A. Fazli, R. Hashemi, Numerical and experimental study of formability in deep drawing of two-layer metallic sheets, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 80, No. 1, pp. 113-121, 2015.
[13]              E. Karajibani, R. Hashemi, M. Sedighi, Determination of forming limit curve in two-layer metallic sheets using the finite element simulation, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials Design and Applications, 2015.
[14]              Karajibani, E. Hashemi, R. and Sedighi, M., “Experimental determination of forming limit diagram in Aluminum-Copper two-layer metallic sheets”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 2, No. 4, pp. 45-50, 2016.
[15]               N. Abedrabbo, M. Worswick, R. Mayer, I. van Riemsdijk, Optimization methods for the tube hydroforming process applied to advanced high-strength steels with experimental verification, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 209, No. 1, pp 110-123, 2009 .
[16]              T. Intarakumthornchai, Y. Aue-U-Lan, R. Kesvarakul, S. Jirathearanat, Feasible pressure and axial feed path determination for fuel filler tube hydroforming by genetic algorithm, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 229, No. 4, pp. 623-630, April 1, 2015, 2015.
[17]              B. Teng, K. Li, S. Yuan, Optimization of loading path in hydroforming T-shape using fuzzy control algorithm, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 69, No. 5-8, pp. 1079-1086, 2013.
[18]              M. Mirzaali, S. M. H. Seyedkashi, G. H. Liaghat, H. Moslemi Naeini, K. Shojaee G, Y. H. Moon, Application of simulated annealing method to pressure and force loading optimization in tube hydroforming process, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 55, No. 1, pp. 78-84, 2012.
[19]              M. Mirzaali, G. H. Liaghat, H. M. Naeini, S. M. H. Seyedkashi, K. Shojaee, Optimization of Tube Hydroforming Process Using Simulated Annealing Algorithm, Procedia Engineering, Vol. 10, No. 0, pp. 3012-3019, 2011.
[20]              Z. Yong, L. C. Chan, W. Chunguang, W. Pei, Optimization for Loading Paths of Tube Hydroforming Using a Hybrid Method, Materials and Manufacturing Processes, Vol. 24, No. 6, pp. 700-708, 2009.
[21]              S. S. Rao, S. Rao, Engineering optimization: theory and practice, John Wiley & Sons, 2009.
[22]              K. Y. Lee, M. A. El-Sharkawi, Modern heuristic optimization techniques, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2008.
[23]              Y. Aue-U-Lan, G. Ngaile, T. Altan, Optimizing tube hydroforming using process simulation and experimental verification, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 146, No. 1, pp. 137-143, 2004.
[24]              K. Socha, M. Dorigo, Ant colony optimization for continuous domains, European journal of operational research, Vol. 185, No. 3, pp. 1155-1173, 2008.