فصلنامه پاییز نشریه علمی- پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت منتشر شد.