آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثابت، حامد [1] دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

 • ثابت، سید علیرضا [1] دانشیار، مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

 • ثقفیان، حسن [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

ج

چ

 • چایچی، اورنگ [1] کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

 • چپریان، یوسف [1] کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

 • چگنی، مهدیه [1] استادیار، شیمی آلی ، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد

 • چلویان، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 • چوپانی، نقدعلی [1] دانشیار، دانتشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

 • چوداری خامنه، امیرمحمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایراان

ح

خ

 • خاوندی، علیرضا [1] استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • خاوندی، علیرضا [1] استاد دانشگاه، مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران

 • خاوندی، علیرضا [1] استاد، مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • خدائی، میثم [1] کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • خدابخشی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 • خدابخشی، مجید [1] دانشجوی مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 • خدادادی، امین [1] دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

 • خدایی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 • خدایی، میثم [1] کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • خراسانی، رضا [1] دانشجوی دکترا، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران - ایران

 • خرسند، حمید [1] استادیار، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 • خرسند، حمید [1] دانشیار، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • خرمی شاد، هادی [1] استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • خرمی شاد، هادی [1] استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • خرمی شاد، هادی [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • خسروی، حامد [1] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • خسروی، حامد [1] دانشجوی دکترا، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران ، ایران

 • خسروی، حامد [1] دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • خسروی، حامد [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • خسروی، حامد [1] استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

 • خسروی، حامد [1] استادیار، مهندسی مواد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ، ایران

 • خسروی، حامد [1] استادیار، مهندسی مواد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

 • خسروی، حامد [1] گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • خسروی، مرتضی [1] مربی، مهندسی مواد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

 • خطیبی، محممد مهدی [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 • خلفی، حمیدرضا [1] کارشناسی ارشد، مهندسی کامپوزیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

 • خلیلی، سید محمدرضا [1] استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • خلیلی، سید محمدرضا [1] استاد، مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز تحقیقات مواد و سازه های پیشرفته و هوشمند ، تهران

 • خلیلی، سیدمحمدرضا [1] استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • خلیلی، سیدمحمدرضا [1] استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران

 • خلیلی، سیدمحمدرضا [1] استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • خلیلی، سیدمحمدرضا [1] استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران -ایران استاد مدعو، دانشکده مکانیک کاربردی، انستیتو تکنولوژی هند، دهلی نو

 • خلیلی، سیدمحمدرضا [1] استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران استاد معین، مهندسی مکانیک، موسسه تکنولوژی دهلی، دهلی نو، هندوستان

 • خلیلی، سیدمحمدرضا [1] ستاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران - ایران

 • خمری، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

 • خواجه ارزانی، حمید [1] کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

 • خواجه مهریزی، محمد [1] استادیار، مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 • خورشیدی، کوروش [1] استادیار؛ دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران

 • خورشیدی، کوروش [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران

 • خوشروان آذر، محمد رضا [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • خیری خواه، محمدمهدی [1] استادیار، مهندسی مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

د

 • داداشی، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • دادو، امیرحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران -ایران

 • دادیان، علیرضا [1] گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

 • داریوشی، سهیل [1] استادیار، مهندسی مکانیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

 • دانش پایه، سجاد [2] دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

 • دانش پایه، سجاد [1] کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران؛ ایران

 • داودی، دانیال [1] کارشناسی ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

 • داور، علی [1] استادیار، پژوهشکده کامپوزیت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

 • داور، علی [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 • داور، علی [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران -ایران

 • دبیریان، هادی [1] مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • درویزه، ابوالفضل [1] استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، بندرانزلی، ایران

 • درویزه، ابوالفضل [1] استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

 • درویزه، ابوالفضل [1] دانشگاه کیلان - دانشکده فنی مهندسی

 • درویزه، ابوالفضل [1] استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

 • دریادل، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 • دستمرد، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد واحد جنوب، تهران

 • دمیرجی لو، صادق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • دنیوی، علی [1] استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 • دنیوی، علی [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 • دیده‌بان، خدیجه [1] دانشگاه پیام نور، گروه شیمی، تهران

 • دیواندری، مهدی [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران، ایران

 • دیواندری، مهدی [1] دانشیار، دانشکده مهندسی موادو متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • دیواندری، مهدی [1] دانشیار، مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران -آیران

 • دیواندری، مهدی [5] دانشیار، مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

ذ

 • ذوالفقاری، عباس [1] گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

 • ذوالقدر، ناصر [1] کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا– سازه‌های هوایی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 • ذوالقدر، ناصر [1] کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، سازههای هوایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

ر

ز

 • زادعلی محمدکوتیانی، مجتبی [1] گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

 • زارعی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • زارعی، مهدی [1] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • زارعی، مهدی [1] کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ، ایران

 • زبرجد، سید مجتبی [1] استاد، مهندسی مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • زکی زاده، امیرمحمد [1] کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

 • زمانی، امین [1] کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران

 • زمانی، زهرا [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان، گلپایگان، ایران

 • زمانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • زمانی، محمدرضا [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 • زمانی، محمدرضا [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • زمانی اشنی، جمال [1] دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 • زندی باغچه مریم، عباس [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

 • زنگنه اینالو، محمد رضا [1] مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

 • زنگی آبادی، زهره [1] دانشجو، مهندسی مواد-نانومواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • زین الدینی، افشین [1] دانشجوی دکترا، آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • زین الدینی، افشین [1] مربی، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

ژ

 • ژرفی، حدیث [1] دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی، مشهد

س

 • ساری، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • سبکتکین، عباسعلی [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • ستوده، علیرضا [1] استاد، مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز ، ایران

 • سجادی، سماحه [1] استادیار، پژوهشکده تبدیل گاز، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 • سخندانی، نوید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

 • سراج، رجب‌علی [2] شناسایی و انتخاب مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • سرایی، علیرضا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران جنوب،تهران، ایران

 • سروری، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد-ریخته‌گری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • سروری، مرتضی [1] کارشناس ارشد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • سعیدی، علی [1] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • سعیدی، علی [1] دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مرکز تحقیقات مواد و سازه های پیشرفته و هوشمند ، تهران

 • سلامت طلب، مظاهر [2] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • سلامت طلب، مظاهر [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک

 • سلطانی، حسین [1] کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

 • سلطانی، زهرا [1] دانشجوی دکترا، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • سلطانی، معمد [1] دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان

 • سلیمی مجد، داود [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • سیادتی، سید محمد حسین [2] استادیار، مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • سیادتی، سید محمدحسین [1] دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • سیار، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 • سیاه پوش، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران

 • سیاه پوش، علی [1] کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران

ش

ص

 • صابری، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • صابریان، محمد حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

 • صادقی، پریسا [1] گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان

 • صادقی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران

 • صالحی، محمد تقی [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد. دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • صالحی، محمد تقی [1] دانشیار، مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • صالحی، مصطفی [1] دکتری تخصصی، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

 • صالحی، منوچهر [1] دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران

 • صحرائیان، راضی [1] استادیار ، مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

 • صحرائیان، راضی [1] استادیار، مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

 • صدیق، یاسر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • صدیق، یاسر [1] کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران، ایران

 • صدیقی، مجتبی [1] استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • صدیقی، مجتبی [1] دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران

 • صدیقی، مجتبی [1] دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • صدیقی، مجتبی [1] مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • صدیقی، محمد [1] استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران

 • صدیقی، محمد [1] استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • صدیقی، محمد [1] استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران

 • صرفه جو، محمدعلی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشکده علوم و فناوری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

 • صفرآبادی، مجید [1] استادیار، مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران

 • صفرآبادی، مجید [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • صفرآبادی، مجید [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران

 • صفرآبادی، مجید [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

 • صفرآبادی، مجید [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • صفرآبادی، مجید [1] مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

 • صفری، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • صفی زاده، میر سعید [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • صناعی، علی [1] کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

ض

 • ضیائی، حمید [1] شناسایی و انتخاب مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • ضیائی، حمید [1] شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ط

 • طالبی توتی، روح الله [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • طالع زاده لاری، علی [1] کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • طاهای ابدی، محمد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

 • طاهرخانی، مهدی [1] دانشجوی دوره دکترا، مهندسی مخابرات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • طاهریان، زهرا [1] دانشکدهمهندسی مواد و متالورزیف داشگاه سمنان

 • طاهری بهروز، فتح الله [2] استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران، ایران

 • طاهری بهروز، فتح اله [1] 2 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • طاووسی، مجید [1] استادیار، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

 • طباطبایی، محمد [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، تهران،ایران

 • طحانی، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • طلوعی، علیرضا [1] کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

 • طهرانی دهکردی، مجید [1] استادیار، مهندسی نساجی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

 • طورانی، منصور [1] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • طیبی، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

 • طیبی، مسلم [1] کارشناس ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

 • طیبی، مسلم [1] کارشناس ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • طیبی، مسلم [1] کارشناس ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

 • طیبی، مسلم [1] کارشناس ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ایران

ع

غ

 • غفاری، مهدی [1] استادیار، مهندسی پلیمر، دانشگاه گلستان، گرگان – ایران

 • غلامی، حمید [1] کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • غلامی، فرشاد [1] دانشجوی کارشناسی ، گروه مهندسی مکانیک، داتشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

 • غلامی، محمد جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • غلامی، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

 • غلامی، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،ایران

 • غلامی، مرتضی [1] کارشناس ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت - ایران، تهران ، ایران

 • غلامی، مرتضی [1] کارشناس ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • غلامی، مرتضی [1] کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران

 • غلامی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 • غیور، حمید [1] استادیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، مهندسی مواد، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، اصفهان، ایران

 • غیور، حمید [1] استادیار، مزکز تحقیقات مواد پیشرفته، مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، نجف آباد ، اصفهان، ایران

ف

 • فاضل نجف آبادی، محمود [1] استادیار، داتشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

 • فاضلی، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • فدایی نائینی، وحید [1] دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

 • فراهانی، محمدرضا [1] دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی- دانشکده مکانیک

 • فرجی، محیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

 • فرجی شعاع، جواد [1] مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

 • فرخ آبادی، امین [1] استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

 • فرخ آبادی، امین [1] استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 • فرخ آبادی، امین [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

 • فرخ آبادی، امین [1] استادیار، مهندسی هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • فرهی فر، سینا [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • فصیحی، محمد [1] استادیار، مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • فضلعلی، بابک [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران

 • فضلعلی، بابک [1] کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران

 • فضیلتی، جمشید [1] استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، پژوهشگاه هوافضا، تهران، ایران

 • فضیلتی، جمشید [1] استادیار، مهندسی هوافضا، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران - ایران

 • فضیلنی، جمشید [1] استادیار، مهندسی هوافضا، پژوهشگاه فضایی ایران ، پژوهشکده سامانه های فضانوردی، تهران

 • فلاح، ابوالفضل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران

 • فلاح، ابوالفضل [1] کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران

 • فلاح نژاد، مهرداد [1] کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

 • فولادی، علی [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

ق

ک

 • کارگر، فیروز [2] شناسایی و انتخاب مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کاشانی، حسین [1] کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ، ایران

 • کاظمی، شهاب [1] استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

 • کاظمی، شهاب [1] استادیار، مهندسی مواد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 • کاظمی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • کاظمی اسفه، مجید [1] کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا، دانشگاه امام حسین )ع(، تهران، ایران

 • کاظمی خسرق، الهه [1] کارشناسی ارشد، مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

 • کاکاوند، فرشاد [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان

 • کبیر، محمد زمان [1] استاد، مهندسی عمران - سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • کبیر، محمد زمان [1] استاد، مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

 • کبیری عطاآبادی، عبدالرضا [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

 • کبیری عطاآبادی، عبدالرضا [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، شاهین شهر، ایران

 • کرجی بانی، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • کرسوی کاشانی، سید امیرحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 • کریمی، مجید [1] دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • کریمی، هادی [1] کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان

 • کشفی، محمد [1] دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 • کلانتر، مهدی [1] دانشیار، مهندسی مواد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 • کلانتری، شیرین [1] مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • کمالی، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی بایومواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران

 • کمالی دولت آبادی، مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

 • کمانی، روح اله [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

 • کورکانی بروج، عباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه های هوایی، دانشکده مهندسی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 • کوکبی، محمد جواد [1] سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران، ایران

 • کیانی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • کیانی، علی [1] کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

گ

 • گازر، محمد سجاد [1] مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • گرامی، غلامرضا [1] کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

 • گل پرور، منا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران

 • گلزار، محمد [2] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • گلزار، محمد [1] شیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

 • گل گون، ابوذر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • گل گون، احسان [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • گنجیانی، سید مهدی [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران - ایران

 • گودرزی، مسعود [1] دانشیار، مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • گودرزیان، فرشاد [1] کارشناسی ارشد، مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ل

م

ن

 • نادری، علی اصغر [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه امام علی، تهران ، ایران

 • نادری، قاسم [1] استاد ، مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

 • نادری، قاسم [1] استاد، مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

 • نادری، قاسم [1] گروه لاستیک، پژوهشگاه پلیکر و پتروشیمی

 • نثیر، اصغر [1] استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • نجف زاده اصل، امید [2] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش، تفرش ، ایران

 • نجفی، محمد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 • نجفی، مژگان [1] استادیار، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران

 • نجفی، مسلم [1] دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

 • نخعی امرودی، محمد رضا [1] tehran

 • نصراله زاده، کورش [1] کارشناس، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • نصیری، سجاد [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • نظام آبادی، علیرضا [1] گروه مهندسی مکانیک، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

 • نظری، علی [1] دانشجوی دکتری، هوافضا، پژوهشگاه هوافضا، تهران ، ایران

 • نظری، علیرضا [1] دانشجوی دکترا، مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

 • نظری، فرید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مخابرات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • نغمه سنج، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

 • نقدی نسب، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 • نوارچیان، امیرحسین [1] گروه مهندسی شیمی-دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

 • نوپور، حسین [1] دانشجوی دکتری، مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، ایران

 • نورائی فر، وحید [1] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

 • نوریان، محمد [1] طراحی جامدات،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی،تهران،ایران

 • نوری نیارکی، میثم [1] کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

 • نیک بخت، علی [1] استادیار، پژوهشکده فناوری‌های نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • نیک ضمیر، مهدیه [1] کارشناسی ارشد، مهندسی کامپوزیت، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران

 • نیک نام، سید علی [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

و

ه

 • هادی، عباس [1] دانشجوی دکترا، مهندسی هوافضا، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

 • هادی، مرتضی [1] دکتری تخصصی، مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، اصفهان، ایران

 • هادیانفر، محمدجعفر [1] استاد، مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • هادی مشکنانی، محمد [1] کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

 • هاشمی، رامین [1] استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • هاشمی، رامین [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران

 • هاشمی، رامین [2] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • هاشمی، رامین [2] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • هاشمی، رامین [1] دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • هاشمی، سهیل [1] طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • هاشمی سودمند، بهزاد [1] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • هدایتیان، مهدی [1] گروه مهندسی مکانیک، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

ی

َ