علوم و فناوری کامپوزیت (JSTC) - فرایند پذیرش مقالات