سردبیر


دکتر محمود مهرداد شکریه استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • shokriehatiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجیدرضا آیت الهی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • m.ayatiatiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسین بهشتی استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی یران

پلیمر

 • m.beheshtyatippi.ac.ir
 • 02148662425

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین حسینی تودشکی استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 • hosseiniataut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهرخ حسینی هاشمی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • shhatiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمدرضا خلیلی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران

 • khaliliatkntu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا رضایی استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • hrezaieatiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


جلیل رضایی پژند استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • jrezaeepatferdowsi.um.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فتح اله طاهری بهروز دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • taheriatiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد زمان کبیر استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • mzkabirataut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهاد گلستانی فرد استاد(پیش کسوت) ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • golestanifardatiust.ac.ir