نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

10.22068/jstc.2023.1975436.1815

چکیده

استفاده از نانوذرات در روش هایپرترمی به دلیل اندازه کوچک آن‌ها به جهت نفوذ در سلول سرطانی و قابلیت کنترل بهتر و پخش یکنواخت دما خیلی موثر است. نانوذرات کبالت به سبب مومنت اشباع و خواص مغناطیسی عالی خود گزینه مناسبی در درمان هایپرترمی است. از طرفی به‌منظور به‌حداقل رساندن سمیت سلولی نانوذرات کبالت و بهبود عملکرد هایپرترمی ضروری است نانوذرات کبالت به صورت کامپوزیت با مواد دیگر استفاده گردد. بدین منظور در پژوهش حاضر نانوذرات کامپوزیتی گرافن‌اکسید احیا شده- کبالت (rGO-Co) جهت کاربرد در درمان گرمایی به روش هم‌رسوبی سنتز گردید. مشخصه‌یابی پودرهای سنتز شده توسط آزمون‌های FESEM، TEM، XRD ، VSM و DSC-TGA انجام شد و آزمون MTT برای تعیین زیست‌سازگاری و آزمون هایپرترمی برای تعیین نرخ جذب مخصوص مواد استفاده شده است. نتایج آزمون هایپرترمی نشا‌ن‌دهنده نرخ جذب مخصوص بالاتر نانوذرات کامپوزیتیrGO-Co نسبت به گرافن‌اکسید و نانوذرات کبالت بود. بررسی رفتار بیولوژیکی نانوذرات کامپوزیتی rGO-Co در غلظت‌های 30-100 μg/ml ، حاکی از زیست-سازگاری خوب نانوذرات کامپوزیتی rGO-Co در مقایسه با نانوذرات کبالت بود. به‌طوری که سلول‌های فیبروبلاست در نمونه‌های حاوی غلظت‌های 30 و 50 μg/ml به خوبی رشد و تکثیر کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fabrication and characterization of reduced graphene oxide-cobalt (rGO-Co) composite nanoparticlesfor use in hyperthermia

نویسندگان [English]

  • Sayed Khatiboleslam Sadrnezhaad 1
  • Anahita Kakavand 2

1 Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

2 Department of Biomedical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The use of nanoparticles in the hyperthermia method is very effective due to their small size to penetrate the cancer cell and better control and uniform temperature distribution. Cobalt nanoparticles are a good option in hyperthermia due to their saturated momentum and excellent magnetic properties. On the other hand, to minimize the cytotoxicity of cobalt nanoparticles and improve hyperthermia, it is necessary to use cobalt nanoparticles in composite form with other materials. For this purpose, in the present study, reduced cobalt-reduced cobalt (rGO-Co) composite nanoparticles were synthesized for use in heat treatment by the co-precipitation method. The synthesized powders were characterized by FESEM, TEM, XRD, VSM, and DSC-TGA tests, and the MTT test was used to determine biocompatibility, and hyperthermia test was used to determine the specific adsorption rate of the material. The results of the hyperthermia test showed a higher specific adsorption rate of rGO-Co composite nanoparticles than graphene oxide and cobalt nanoparticles. The study of the biological behavior of rGO-Co composite nanoparticles at concentrations of 30-100 μg/ml showed good biocompatibility of rGO-Co composite nanoparticles in comparison with cobalt nanoparticles. Fibroblasts grew and proliferated well at concentrations of 30 and 50 μg/ml.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperthermia
  • cobalt nanoparticles
  • Graphene oxide nanoparticles
  • rGO-Co composite nanoparticles
  • cancer treatment