نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران

2 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین)ع(، تهران

3 استاد، مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین)ع(، تهران

10.22068/jstc.2020.101831.1506

چکیده

چندلایه‌های فلز-کامپوزیت سازه‌های مرکب تشکیل‌شده از لایه‌های سبک کامپوزیتی و لایه‌های فلزی می‌باشند که دارای مقاومت ضربه‌ای و جذب انرژی بالا همراه با وزن پایین می‌باشند. در این مطالعه، با استفاده از روابط حاکم بر رفتار غیرخطی ورق چندلایه‌ی فلز-کامپوزیت، به بررسی اثرات مختلف حاکم بر ورق مانند دما و بارگذاری دینامیکی پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از تئوری تغییر شکل‌های بزرگ وون کارمن اثرات غیرخطی هندسی در نظر گرفته شده است و معادلات حاکم بر جابجایی ورق با استفاده از اصل کار مجازی استخراج گردیده‌اند. شرایط مرزی در تمامی لبه‌های ورق به صورت تکیه‌گاه ساده در نظر گرفته شده است. سپس معادلات مشتقات جزئی غیرخطی حرکت با استفاده از روش گالرکین به حالت معادلات مشتقی ساده تبدیل شده‌اند که به صورت تحلیلی با استفاده از روش مقیاس‌های چندگانه حل شده‌اند و یک رابطه‌ی تحلیلی برای فرکانس‌های غیرخطی ورق بدست آمده است. نتایج تحلیل تئوری انجام شده با نتایج ارائه شده در مطالعات پیشین مقایسه گردیده و تطابق خوبی مشاهده شده است. با استفاده از مدل تحلیلی اعتبارسنجی شده، اثر تغییرات درجه حرارت، بستر الاستیک و مقادیر حداکثر فشار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش دامنه بارگذاری، منجر به افزایش تغییر شکل و کاهش نسبت فرکانسی سیستم خواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که چندلایه‌های فلز کامپوزیت می‌توانند انتخاب مناسبی برای سازه‌های تحت بارگذاری دینامیکی ‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-linear response of Fiber Metal Laminates subjected to temperature and dynamic loadings

نویسندگان [English]

  • Ali Kiani 1
  • Rouhollah Hosseini 2
  • Hossein Khoda-Rahmi 3

1 Department of Solid Mechanics, Faculty of Engineering, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran

2 Department of Solid Mechanics, Faculty of Engineering, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran

3 Department of Solid Mechanics, Faculty of Engineering, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Fiber metal laminates (FMLs) are hybrid structures composed of composite lightweight layers and aluminum layers that have high impact resistance and energy absorption along with low weight. In this study, by using of governing equation of non-linear behavior of FMLs, the effect of various parameter such as temperature and dynamic loading have been investigated. For this purpose, the geometric nonlinearity effects are taken into account with the von Kármán large deflection theory and the governing equations of motion for the plate are derived by the use of the virtual work principle. The simply supported boundary conditions are considered for all edges of the plate. Then, Nonlinear Partial differential Equations (PDEs) of motion by using of the Galerkin method are transformed to a single nonlinear Ordinary Differential Equation (ODE), which is solved analytically by the multiple time scales method, and an analytical relation is found for the nonlinear frequency of these plates. The results of conducted theoretical analyses compared with the presented results in the literature and good agreement is found. By using the validated theoretical model, the influences of changes in temperature change, elastic foundation and peak pressure values are investigated. The results indicated that increasing the peak pressure values would lead to an increase in deformation and a decrease in the frequency ratio of the system. The results also show that FMLs would be a good choice for structures under dynamic loads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber–metal laminates
  • von Kármán
  • geometric nonlinearity
  • Dynamic Loading