نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

3 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران

4 دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

10.22068/jstc.2019.109800.1561

چکیده

در این پژوهش، تاثیر چیدمان الیاف و سیکل حرارتی بر رفتار خمشی کامپوزیت های لایه ای الیاف- فلز (FML) حاوی دو نوع الیاف تقویت کننده مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های FML متشکل از ورق آلومینیوم 2024-T3 و کامپوزیت اپوکسی با الیاف شیشه و الیاف کولار در 2 حالت لایه چینی به روش لایه گذاری دستی ساخته شدند. هر سیکل دمایی در مدت زمان 2 دقیقه بین دمای 150- و 100 °C انجام شد. خواص خمشی نمونه ها بعد از 20، 40 و 60 سیکل حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفت و با نمونه های بدون سیکل مقایسه شدند. در نمونه های بدون سیکل، بیشترین استحکام و مدول خمشی و انرژی شکست مربوط به نمونه ای بود که الیاف کولار در لایه زیرین کامپوزیت و متصل به آلومینیوم قرار داشتند. با اعمال سیکل حرارتی برای نمونه مذکور، مقادیر استحکام و مدول خمشی و انرژی شکست در 40 سیکل در مقایسه با نمونه بدون سیکل، به ترتیب 8، 9 و 35 درصد افزایش یافتند در حالی که برای نمونه 60 سیکل، این خواص سیر نزولی داشتند. در حالت مشابه برای نمونه ای که الیاف شیشه در لایه زیرین کامپوزیت قرار داشت، استحکام و مدول خمشی و انرژی شکست در 40 سیکل نسبت به نمونه بدون سیکل به ترتیب 10، 14 و 9 درصد افزایش یافتند، اما مجدداً در 60 سیکل کاهش خواص دیده شد. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که سه مکانیزم پخت ثانویه، تنش فشاری و جدایش بین اجزای FML، عوامل اصلی تغییر خواص خمشی در حین سیکل حرارتی بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the flexural behavior of fiber metal laminates containing glass and Kevlar fibers subjected to thermal cycling

نویسندگان [English]

  • mehdi abdollahi 1
  • Mehrdad Fallahnejad 2
  • Amin Zamani 3

1 Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

2 Faculty of Mechatronics, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran

3 Faculty of Mechanical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, the effects of stacking sequence and thermal cycling on the flexural behavior of fiber metal laminates (FML) including glass and Kevlar fibers were investigated. The FML samples were composed of aluminum 2024-T3 sheet and epoxy composite. The polymer composites consisted of glass fibers and Kevlar fibers. These composites were prepared in 2 different fibers arrangement by hand lay-up method. Each thermal cycle was carried out for 2 min between -150 and 100 °C. The FML samples were cycled for 20, 40 and 60 times and their flexural performance was evaluated before and after thermal cycling. The highest values of flexural strength and modulus, and fracture energy were related to sample that Kevlar fibers were the bottom layer of composites. With applying 40 thermal cycles to the mentioned sample, the flexural strength and modulus and fracture energy values were respectively increased to 8, 9 and 35 percent compared to the samples without cycling. While a decreasing trend was observed for samples with 60 cycles compared to the samples with 40 cycles. When the glass fibers were the bottom layer of composites, flexural strength and modulus and fracture energy values were respectively increased to 10, 14 and 9 percent with applying 40 thermal cycles, compared to sample without thermal cycles. But in 60 cycles, flexural properties were reduced. Results of this research indicated that post curing, compressive stress and deboning between components of FML were three main mechanisms for changing the flexural properties of samples during thermal cycling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber-metal laminate composite
  • Thermal cycling
  • Stacking sequence fibers
  • Flexural properties