نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز

2 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز

3 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تهران.

4 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه امیرکبیر، تهران

10.22068/jstc.2019.105343.1528

چکیده

در این پژوهش به مطالعه تجربی اثر جهت‌گیری عامل خودترمیم آوندی بر استحکام کششی و بازدهی ترمیم در کامپوزیت‌ اپوکسی-الیاف شیشه پرداخته شده است. ابتدا الیاف شیشه توخالی (با قطر خارجی 450±10 میکرومتر و کسر تهینگی 50%-55%) با استفاده از یک دستگاه اکسترودر تولید شد. سپس، الیاف شیشه توخالی با اجزای خود ترمیم پر شد و به عنوان خودترمیم آوندی در چند لایه کامپوزیتی استفاده شد. جهت‌گیری آوند‌های خودترمیم در سه سطح 0، 45 و 90 درجه نسبت به راستای الیاف شیشه تقویت‌کننده، و فاصله آوندها از یکدیگر 200 میکرومتر در نظر گرفته شد. نمونه‌های شاهد، آسیب دیده و ترمیم شده تحت آزمون کشش قرار گرفتند و بازدهی ترمیم مطالعه شد. نتایج آزمون کشش نشان داد که وجود آوندهای خالی در زوایای 0، 45 و 90 درجه در ساختار کامپوزیت سبب به ترتیب 17%، 14% و 21% کاهش در استحکام کششی می شود. آسیب در نمونه‌های کشش با کرنش 1.2% ایجاد شد و سپس فرایند خودترمیم در دمای ℃ 70 و مدت زمان 48 ساعت انجام شد. در مرحله بعد، بازدهی ترمیم با استفاده از آزمون کشش اندازه‌گیری شد. نتایج آزمون های کشش و بازدهی ترمیم نشان داد که بهترین جهت‌گیری برای چینش آوند‌های حاوی عامل خودترمیم، زاویه 45 درجه نسبت به راستای الیاف شیشه تقویت‌کننده می‌باشد، بطوریکه در این حالت بازدهی ترمیم 42% است. شکل شناسی آوندهای شکسته شده و محل های ترمیم شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Vascular Self-Healing Orientation on Healing Efficiency of Epoxy/Glass Fiber Composite

نویسندگان [English]

  • Alireza Adli 1
  • Karim Shelesh-Nezhad 2
  • Mohammad Reza Khoshravan Azar 3
  • Mohammad Mohammadi-Aghdam 4

1 Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

3 Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran..

4 Faculty of Mechanical Engineering, Amirkabir University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this study, the effect of vascular self-healing orientation on tensile strength and healing efficiency of epoxy-glass composite has been experimentally studied. Hollow glass fiber (HGF) of 450±10 μm diameter and 50%-55% hollowness was produced by using an extruder. Following, the HGFs were filled with healing components, and subsequently employed as vascular healing system in composite laminate. The orientations of HGFs were selected at three levels of 0, 45 and 90°. The distance of HGFs was kept at 200 μm. The virgin, damaged and healed specimens were characterized in term of tensile behavior and subsequently the healing efficiency was studied. The results of tensile tests indicated that the presence of blank HGFs in composite lowered the tensile strength as high as 17, 14 and 21% for HGFs angles of 0, 45 and 90°, respectively. As a damage, a strain of 1.2% was initiated in the tensile specimen and afterward the self-healing process was accomplished at temperature of 70 ˚C for a time period of 48 hours. Subsequently, the healing efficiency was measured by tensile testing. The results indicated that the best orientation of the filled HGFs was 45°, where the healing efficiency was equal to 42%. The morphology of fractured HGFs and healed zones was studied by employing scanning electron microscopy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Self-healing composite
  • " " Vascular self-healing
  • " " Tensile properties
  • " " Epoxy
  • " " Glass fiber"