نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک ، دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد قزوین، قزوین

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ، قزوین

3 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان

10.22068/jstc.2019.104648.1520

چکیده

به دلیل کاربرد گسترده پوسته‌های مخروطی ساندویچی در صنایع پیشرفته، بررسی رفتار مکانیکی این سازه‌ها امری ضروری است. در این تحقیق، برای اولین بار، با در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری هسته در تئوری مرتبه بالای پوسته‌های ساندویچی، رفتار ارتعاشی پوسته مخروطی ناقص ساندویچی که شامل هسته هدفمند متخلخل و رویه‌های همگن است، در توزیع دماهای مختلف بررسی شده است. خواص مواد رویه ها و هسته وابسته به دما در نظر گرفته شده و تغییرات خواص مواد هدفمند به کمک قانون توانی که با در نظر گرفتن دو مدل توزیع تخلخل اصلاح شده، نشان داده می‌شود. با استفاده از اصل همیلتون و در نظر گرفتن تنش‌های درون صفحه‌ای در هسته و رویه‌ها و کرنش غیرخطی ون کارمن هم برای تنش مکانیکی و هم تنش حرارتی، معادلات حرکت سازه بدست آمده‌اند. برای حل معادلات در شرایط تکیه‌گاهی ساده از روش گلرکین استفاده شده است. برای بررسی اثر تغییر دما در سازه، توزیع دما به صورت یکنواخت، خطی و غیرخطی در نظر گرفته شده است. نتایج تحلیل حاضر به منظور صحت سنجی، در حالات خاص با مقالات دیگر و همچنین با نتایج بدست آمده از نرم افزار آباکوس مقایسه شده و همچنین تغییرات فرکانس ویژه بی‌بعد نسبت به تغییرات هندسی سازه، تغییرات دما، خواص مواد و تخلخل بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Vibration analysis of truncated conical sandwich shell with porous FG core in different thermal loading

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rahmani 1
  • Younes Mohammadi 2
  • Farshad Kakavand 3

1 Faculty of Industrial and Mechanical Engineering,Qazvin Branch,Islamic Azad University,Qazvin,Iran.

2 Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

3 Department of Mechanical Engineering, ,Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran.

چکیده [English]

Due to wide application of conical sandwich shells in the advanced industries, it is nessesary to investigate the mechanical behavior of theses structures. In this paper, for the first time, by considering the flexibility of the core in the high order sandwich shells theory, the the vibration behavior of the truncated conical sandwich shells which include a porous FG core and two homogeneous face sheets are investigated in various thermal conditions. Temperature dependent materials are used in the core and the facesheets. The power law rule which modified by considering the two types of porosity volume fractions are applied to model the gradually variation of FGMs. By applying Hamilton's energy principle, considering the in-plane stresses in the core and the faces, and nonlinear von-karman strains for both mechanical and thermal stresses, the governing equations of motion are obtained. A Galerkin procedure are used to solve the equations in a simply supported boundary condition. Uniform, linear and nonlinear temperature distributions are used to model the effect of the temperature changing in the sandwich shell. To verify the results of these work, they are compared with FEM results obtained by Abaqus software and for special cases with the results in literature. Eigen frequencies variations are surveyed versus the temperature changing, geometrical effects, porosities, and some others in the numerical examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conical sandwich shell
  • Functionally Graded Core
  • High Order Theory
  • Porosity
  • temperature distribution