نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بناب، بناب، ایران

10.22068/jstc.2019.100091.1502

چکیده

در این مقاله عکس‌العمل ضربه با سرعت کم کامپوزیت‌های بافتی تقویت‌شده با الیاف کربن و ماتریس اپوکسی به‌صورت تجربی بررسی‌شده است. صفحات کامپوزیت پس از ساخت تحت تست ضربه با سرعت کم در مقادیر انرژی 30،20، 50، 60 و 80 ژول قرار گرفته و انرژی آستانه نفوذ و سوراخ شدگی با استفاده از روش پروفایل انرژی مشخص و رفتار کامپوزیت‌های ساخته‌شده در مواجهه با بارهای ضربه‌ای، با ترسیم نمودار‌های نیروی تماس-خیز، نیروی تماس-زمان، خیز-زمان وانرژی-زمان مطالعه گردیده است. نهایتا اثرات تغییر انرژی بر مقادیر بیشینه نیروی تماس، انرژی جذب‌شده و خیز نیز بررسی‌شده است. نتایج نشان‌دهنده روندهای مختلف افزایش نیروی تماس، انرژی جذب‌شده و خیز با افزایش انرژی ضربه می‌باشد، بطوریکه با افزایش انرژی ضربه تا حدود 60 ژول (آستانه سوراخ شدگی)، انرژی جذب شده روند صعودی داشته و سپس کاهش می یابد درحالیکه مقدار نیروی تماس پس از این مقدار ثابت بوده و مقدار خیز با افزایش انرژی ضربه روند صعودی خود را حفظ می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An experimental investigation of the low velocity impact behavior of woven carbon-fiber-epoxy composites

نویسندگان [English]

  • Babak Abazadeh
  • Farzin Azimpour Shishevan

Department of Mechanical engineering, Faculty of Engineering, university of Bonab, Bonab, Iran.

چکیده [English]

In this paper, the low velocity impact of woven carbon-fiber-epoxy composites have been investigated experimentally using a number of impact tests. The woven laminates are twill and made by vacuum infusion technique (VARIM). The low velocity impact tests were carried out with different impact energies of 20, 30, 50, 60 and 80 J to find the penetration and perforation threshold energies using profile energy method. Then the impact behavior of the samples was studied using drawn diagrams of contact force-deflection, contact force-time, deflection-time, and energy-time to investigate the effect of the energy of impact and its' variations on the maximum contact force, absorbed energy and deflection in the woven Carbon-Fiber-Epoxy Composites. The results show that the contact force, absorbed energy and deflection increases when the applied impact energy increases up to 60 J. It is worth mentioning that the observed enhancement trends of the contact force, absorbed energy and deflection are different from each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low velocity impact
  • Woven Composite
  • Carbon fiber
  • Epoxy Matrix