نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 شناسایی و انتخاب مواد،بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 شناسایی و انتخاب مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22068/jstc.2019.104435.1517

چکیده

در این پژوهش پوشش کامپوزیتی Al-Al2O3 با استفاده از فرایند پاشش سرد روی ورق آلیاژ Al-7075-T6 ایجاد شد. برای این منظور پودر آلومینیوم خالص و پودرهای Al2O3 با درصد وزنی 25، 50 و 75 مخلوط شدند. پوشش‌دهی با استفاده از گاز نیتروژن در دمای C°300، فشار 30 بار و فاصله‎ی پاشش mm 20 انجام شد. اثر افزودن درصدهای مختلف پودر Al2O3 برکیفیت و خواص پوشش‎های حاصل بررسی شد. مشخصات ریزساختاری پوشش‎ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی، ریز‎سختی‎سنجی، پراش سنجی پرتو ایکس و نرم افزار تحلیل تصویر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد ذرات تقویت‎کننده، به دلیل شکستن و خرد شدن ذرات بزرگ‌تر و هم-چنین عدم اتصال مناسب ذرات سخت تقویت‌کننده با زمینه، مقدار تخلخل پوشش افزایش می‎یابد. از طرف دیگر، با افزایش درصد وزنی پودر Al2O3 در مخلوط پودر اولیه، توزیع این ذرات در پوشش یکنواخت‎تر شده و سختی پوشش افزایش می‎یابد. سختی پوشش حاصل از پودر کامپوزیتی Al-75wt.%Al2O3 برابر با HV 104 است که در مقایسه با پوشش آلومینیوم خالص بیش از 85 درصد افزایش را نشان می‎دهد. نتایج آزمون پراش پرتو ایکس نمایانگر ریزدانه شدن ساختار و عدم اکسیداسیون و تبدیل فازی در پوشش‌های خالص و کامپوزیتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of Al2O3 particles on the microstructure and hardness of cold sprayed Al-Al2O3 composite coating

نویسندگان [English]

  • hamid ziaei 1
  • Amir Abdollah-zadeh 2
  • zahra eyvazi 1
  • rajabali seraj 3
  • firooz kargar 3

1 Department of material engineering, faculty of engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of material engineering, Faculty of engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Department of material engineering, Faculty of engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, Al-Al2O3 composite coating produced by cold spray method on Al-7075-T6 sheet. The pure Al powder is blended with different amount of Al2O3 powder including 25, 50 and 75 wt. %. The feedstock is sprayed on sand blasted substrate using nitrogen gas at a constant temperature of 300 °C, pressure of 30 bar and the stand-off distance of 20 mm. The effect of different values of Al2O3 on the deposition behavior of the Al-Al2O3 powders are investigated. Microstructural characteristics of the coatings are evaluated by scanning electron microscopy, image analysis software, microhardness and X-ray diffraction tests. The results showed that the high velocity of particles leads to the Al2O3 particle breaking during the process. This phenomenon increases the porosity of the coatings Furthermore, the higher value of reinforcement in the initial powder leads to the homogenous distribution of them and the higher coating hardness. The hardness of the Al-75Al2O3 coating is 104 HV, which is increased by 85% compared to pure Al coating. X-ray diffraction test indicated the fine-grained structure, no-oxidation and no phase transformation in the pure and composite coatings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold spray
  • Al-Al2O3 Composite
  • Hardness
  • Porosity
  • Al-7075-T6