نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان

2 گروه مهندسی شیمی-دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

10.22068/jstc.2019.99708.1501

چکیده

کامپوزیت های دندانی به دلیل داشتن ویژگی هایی نظیر حفظ زیبایی دندان، ماهیت غیر مهاجم و محافظه کارانه، خواص فیزیکی و مکانیکی بهبود یافته، به طور گسترده برای ترمیم دندان مورد استفاده قرار می گیرند. کامپوزیت های دندانی مستعد آسیب هایی نظیر ریزترک های ناشی از تنش های حرارتی و مکانیکی می باشند که این آسیب ها می توانند موجب تضعیف خواص این مواد شوند. تشخیص ریزترک ها در کامپوزیت های دندانی دشوار و در بسیاری از موارد غیر ممکن می باشد. همچنین در صورت تشخیص نمی توان این آسیب ها را به صورت درجا و با به کارگیری مواد و روش های مرسوم ترمیم نمود، از این رو ایجاد خاصیت خودترمیمی در کامپوزیت های دندانی ضرورت می یابد. در سال های اخیر ترمیم خودبخود آسیب هایی نظیر ترک خوردگی در مواد کامپوزیت دندانی بدون نیاز به مداخله بشر و جایگزینی قطعات جدید، توسعه یافته است. رایج ترین روش تهیه کامپوزیت های خودترمیم شونده دندانی، میکروکپسوله کردن عامل ترمیم در پوسته پلیمری و جاسازی میکروکپسول های تهیه شده در ماتریس آکریلاتی کامپوزیت دندانی می باشد. بررسی خاصیت خودترمیمی در این کامپوزیت های هوشمند دندانی با تعیین چقرمگی شکست کامپوزیت ها قبل و بعد از عمل ترمیم از طریق آزمون خمش شکاف تک لبه انجام می گیرد. در این پژوهش، مطالعاتی که تا کنون در زمینه کامپوزیت های دندانی هوشمند خودترمیم شونده انجام شده اند، مرور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A review of recent studies on self-healing smart composites for application in dentistry

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ahangaran 1
  • Amir H. Navarchian 2

1 University of Isfahan

2 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Isfahan

چکیده [English]

Dental composites are widely used for dental restorations due to features such as maintaining the beauty of the teeth, non-invasive and conservative nature, and improving the physical and mechanical properties. Dental composites are susceptible to damages such as micro-cracking caused by thermal and mechanical stresses, which can weaken the properties of these materials. In dental composites, the detection of micro-cracks is very difficult and in some cases impossible. In addition, it is not possible to repair these damages in situ by using conventional materials and methods. Therefore, the self-healing ability in dental composites is necessary. In recent years, the spontaneous repair of damages such as micro-cracking in dental composite materials has been developed without any type of human intervention and the replacement of new components. The most common method for the preparation of self-healing dental composites is microencapsulation of healing agent in polymeric shell and dispersion of the prepared microcapsules in the acrylate matrix of dental composite. The self-healing properties of dental composites can be investigated by determining the fracture toughness of composites before and after healing performance using single edge V-notch beam test. In the present study, the studies on self-healing smart dental composites will be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dental composite
  • micro-crack
  • Dental caries
  • Self-healing polymer
  • Fracture toughness