نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران

10.22068/jstc.2019.98620.1499

چکیده

در این پژوهش، اثرات نانو رس اصلاح شده کلوزیت 20A و گرافن اکسید بر رفتار فشاری نانوکامپوزیت‌ پلی‌کربنات مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌ها با روش تزریق تهیه گردیده و از روش مستربچ برای توزیع بهتر نانو در فاز زمینه استفاده شده است. مستربچ نانو رس از روش مستقیم به کمک دستگاه اکسترودر و مستربچ گرافن اکسید به کمک روش حلال ساخته شده است. نمونه‌های نانوکامپوزیت رس و گرافن اکسید به ترتیب در سه درصد وزنی 0.5%، 1% 3% و 0.3%، 0.6%، 0.9% ساخته شده‌اند. آزمون فشار در سه نرخ کرنش ε ̇=〖10〗^(-3),〖10〗^(-2),〖10〗^(-1) s^(-1) در دمای محیط به کمک دستگاه یونیورسال سنتام انجام گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش نرخ کرنش، تنش تسلیم افزایش می‌یابد. همچنین، بهترین درصد وزنی رس و گرافن اکسید 1% و 0.6% بود که به ترتیب باعث بهبود 7.6% و6.2% در تنش تسلیم فشاری گردید. در ادامه، مدلی به منظور پیش‌بینی منحنی تنش-کرنش فشاری در نرخ‌های مختلف بر اساس اصلاح مدل جی‌سل-‌جوناس ارائه گردید. مدل ارائه شده به خوبی منحنی تنش-کرنش را در نرخ‌های مختلف پیش‌بینی نمود. در پایان، بر اساس ترکیب مدل ارینگ و مدل میکرومکانیکی تورسانی و همکاران مدلی برای توصیف تنش تسلیم نانوکامپوزیت بر اساس درصد وزنی فیلر و نرخ کرنش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Experimental study of the compression behavior of Graphene Oxide and Nano-clay reinforced polycarbonate nanocomposites at low strain rates

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein majzoobi 1
  • Hossein Malekmohammadi 2
  • Javad Payandehpeyman 3

2 Department of Mechanical Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 Department of Mechanical Engineering, Hamedan University of Technology, Hamedan, Iran

چکیده [English]

In this study, the effects of Cloisite 20A modified nanoclay and graphene oxide on the compression behavior of polycarbonate nanocomposite were examined by experiment. Samples were prepared based on injection and the masterbatch method was used for a better dispersion of nano particles in the matrix phase. The masterbatch of nanoclay was prepared through the direct method using an extruder, and the masterbatch of graphene oxide was prepared using the solvent method. The clay reinforced nanocomposite were prepared for three weight percentages of 0.5%, 1%, 3%, and samples of graphene oxide nanocomposites were produced for 0.3%, 0.6%, 0.9%. The compression test was performed at three strain rates of ε ̇=〖10〗^(-3),〖10〗^(-2),〖10〗^(-1) s^(-1) at ambient temperature using a universal testing machine, Santam. The results showed that, by increasing the strain rate, the yield stress is increased. Moreover, the best weight percentage of clay and graphene oxide was 1% and 0.6%, respectively, which made improvement of 7.6% and 6.2% in the compression yield stress, respectively. Additionally, a model was proposed for predicting the compressive stress-strain curve at various strain rates based on a modified G’sell-Jonas model. The proposed model could reasonably predict the stress-strain curves at the applied strain rates. Finally, based on the combination of Eyring model and the micromechanical model of Turcsanyi, a model was proposed for describing the yield stress of the nanocomposite based on volume percentage of filler and strain rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polycarbonate
  • Graphene oxide
  • Nanoclay
  • Compressive yield stress
  • diagram Stress-Strain