نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شناسایی و انتخاب مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 شناسایی و انتخاب مواد،بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22068/jstc.2019.97600.1492

چکیده

با توسعه کاربرد قطعات منیزیمی در صنایع مختلف، ضرورت ایجاد لایه محافظ در برابر خوردگی و سایش روی این قطعات بیشتر احساس می‎شود. در این پژوهش پوشش کامپوزیتی Al-SiC با استفاده از فرایند پاشش سرد روی بستر آلیاژ منیزیم AZ31B ایجاد شد. برای این منظور پودر آلومینیم خالص و پودرهای کامپوزیتی با درصد وزنی 25، 50 و 75 از ذرات تقویت کننده SiC آماده‎سازی شد. پوشش‌دهی با استفاده از گاز نیتروژن در دمای 300ºC، فشار 30 بار و فاصله‎ی پاشش 20mm انجام شد. اثر افزودن درصدهای مختلف پودر SiC برکیفیت و خواص پوشش‎های حاصل بررسی شد. مشخصات ریزساختاری سطح مقطع پوشش‎ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی، آزمون ریز‎سختی‎سنجی و نرم افزار تحلیل تصویر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد ذرات تقویت‎کننده، به دلیل شکستن و خرد شدن ذرات بزرگ‌تر و هم-چنین عدم اتصال مناسب ذرات سخت تقویت کننده با زمینه، مقدار تخلخل پوشش افزایش می‎یابد. از طرف دیگر, با افزایش درصد وزنی پودر SiC در مخلوط پودر اولیه، توزیع این ذرات در پوشش یکنواخت‎تر شده و سختی پوشش افزایش می‎یابد. سختی پوشش حاصل از پودر کامپوزیتی Al-75wt%SiC حدود 90HV است که در مقایسه با پوشش آلومینیم خالص بیش از 80 درصد افزایش را نشان می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of SiC particles on the microstructure and hardness of cold sprayed Al-SiC composite coating

نویسندگان [English]

  • zahra eyvazi 1
  • Amir Abdollah-zadeh 2
  • hamid ziaei 1
  • rajabali seraj 1
  • firooz kargar 1

1 Department of material engineering, Faculty of engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of material engineering, Faculty of engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the development of the applications of magnesium components in many industries, relatively low corrosion and wear resistance of this alloy leads to the development of different protective layers. In this paper, the effect of SiC reinforcement on the cold spraying behavior of Al-SiC powder on a magnesium alloy substrate is addressed. The pure Al powder is blended with different amount of SiC powder including 25, 50 and 75 wt.%. The feedstock is sprayed on sand blasted AZ31B substrate. The process is carried out with 30bar pressure and 300°C temperature of process gas (Nitrogen). A 20mm standoff distance is used for spraying. The effect of different values of SiC on the deposition behavior of the Al-SiC powders are investigated. The coatings cross-section is evaluated by scanning electron microscopy, image analysis software and microhardness test. The results showed that the high velocity reinforcement particles leads to the SiC particle breaking during the process. This phenomenon increases the porosity of the coating. Furthermore, the higher value of reinforcement in initial powder leads to the homogenous distribution of them and the higher coating hardness. The hardness of the Al-75wt% SiC coating is about 90 HV, which is increased by 80% compared to pure Al coating microhardness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold spray
  • Al-SiC Composite
  • Hardness
  • Porosity
  • Magnesium AZ31B