نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 شرکت ایپکو

10.22068/jstc.2019.97242.1489

چکیده

در این مقاله، عیوب مختلف در کامپوزیت لایه‌ای پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن تحت بارگذاری کششی، با استفاده از تحلیل ارتعاش، تشخیص داده شده است. لذا از آزمون کشش بر روی نمونه‌های استاندارد کامپوزیتی سوراخ‌دار، براساس استاندارد ASTM-D5766، استفاده شده است. حسگرهای شتاب‌سنج، بر روی نمونه‌های فوق، نصب شده و سیگنال‌های ارتعاشی، داده‌برداری شده‌اند. داده‌های تجربی مربوطه به نمونه‌های رزین خالص و الیاف خالص از روش تبدیل فوریه سریع و سیگنال‌های مربوط به نمونه‌های استاندارد کامپوزیتی سوراخ‌دار، از روش تبدیل بسته موجک تحلیل گردید. در انتها نشان داده شد که تحلیل ارتعاش می‌تواند ابزار مناسبی برای تشخیص سه نوع عیب مانند شکست الیاف، ترک ماتریسی و سایر خرابی‌ها در کامپوزیت‌ها باشد. بر این اساس، بیشترین درصد مکانیزم خرابی در نمونه‌های استاندارد کامپوزیتی، مربوط به خرابی‌های جدایش الیاف از ماتریس، تورق و بیرون زدگی الیاف از ماتریس شد. این نتایج، مطابقت مناسبی با تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Detection of Different Defects in Carbon Fiber Reinforced Polymer Matrix Laminated Composite under Tension by Vibration Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azadi 1
  • Nezamoddin Raeisi 1
  • Seyed Ashkan Moosavian 2
  • Meysam Shakouri 1

1 Semnan University

2 IPCO

چکیده [English]

In this article, different defects in the carbon fiber reinforced polymer matrix laminated composite under tensile loading have been detected by the vibration analysis. For this objective, the tensile test on open-hole composite standard specimens was performed based on the ASTM-D5766 standard. The tensile loading was considered as 2 mm/min, based on the mentioned standard. Acceleration sensors was installed on standard specimens and vibration signals were acquired during tensile loading. In order to detect different defects, in addition to composite standard samples, pure resin and pure fiber specimens were also tested under tensile loading. Signals for pure resin and pure fiber samples were analyzed by the Fourier transform method and signals for open-hole composite standard specimens were analyzed by the wavelet transform approach. Obtained results from the signal analysis showed that the vibration analysis could be a proper method to detect three types of defects in the carbon fiber reinforced polymer matrix laminated composite, including the fiber breakage, matrix cracking and other failures. These other failures were debonding, the delamination and the pull-out. Then also, the maximum percentage of failure mechanisms in the open-hole composite standard samples was due to debonding of fibers from the matrix, the delamination and the pull-out failure. Such these results had an agreement with images from the scanning electron microscopy, which obtained from the fracture surface of standard specimens, after tensile testing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defects detection
  • Carbon fiber laminated composite
  • Tensile loading
  • Vibration Analysis
  • Wavelet transform