نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مواد، اهواز، ایران

10.22068/jstc.2019.95983.1480

چکیده

در این مقاله، کامپوزیت هیبریدی سطحی Al 3003/Al3Zr + Al3Ti توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) به‌صورت درجای تولید شد. از ورق کارشده‌ی آلیاژ آلومینیم Al 3003-H14 به‌عنوان زیرلایه و از ذرات فلزی زیرکنیم و تیتانیم به‌عنوان تقویت‌کننده استفاده شد و تعداد شش پاس FSP اعمال گردید. سپس، بر روی نمونه‌‌های FSP شده یک مرحله عملیات حرارتی آنیل در دمای ℃ 500 و به‌مدت زمان 4 ساعت انجام شد. سختی و رفتار سایشی فلز پایه و نمونه‌‌های FSP شده در شرایط قبل و بعد از عملیات حرارتی آنیل مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی‌های‌ ریزساختاری با استفاده از روش میکروسکوپی نوری (OM) و الکترونی روبشی (SEM) و هم‌چنین آنالیز فازی توسط پراش پرتو ایکس (XRD) انجام شد. بررسی‌های ریزساختاری نشان داد که اعمال فرآیند FSP منجر به ریز و هم‌محور ‌شدن دانه‌ها با توزیع یکنواخت ذرات تقویت‌کننده می‌گردد. هم‌چنین مشاهده شد که واکنش شیمیایی در فصل مشترک بین زمینه آلومینیم با ذرات فلزی افزوده شده اتفاق افتاده و ترکیبات آلومینایدی Al3Zr و Al3Ti تشکیل می‌شوند. انجام عملیات حرارتی آنیل باعث بهبود واکنش‌های شیمیایی حالت جامد شده و به تشکیل بیش‌تر ترکیبات آلومینایدی کمک می‌کند. هم‌چنین مشاهده شد که بیش‌ترین سختی و مقاومت به سایش در کامپوزیت‌ هیبریدی و بعد از عملیات حرارتی آنیل حاصل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of heat treatment on microstructure and wear behavior of in-situ formed Al 3003/Al3Zr+ Al3Ti composite fabricated via friction stir processing

نویسندگان [English]

  • mojtaba zadali mohammad kotiyani 1
  • khalil Ranjbar 2

1 Materials Science and Engineering Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Materials Science and Engineering Department, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

In this article, in-situ formed hybrid surface composite of Al 3003/Al3Zr + Al3Ti was fabricated by friction stir processing (FSP). A rolled Al 3003-H14 aluminum alloy sheet and zirconium and titanium metal powders were used as reinforcements and six passes of FSP were applied. Then, FSPed samples were subjected to annealing heat treatment at 500 ºC for 4 hours. Wear behavior and the hardness of the base metal as well as FSPed samples before and after annealing was measured. Microstructural observation was performed using optical (OM) and scanning electron microscope (SEM), and phase formation was identified with X-Ray diffraction (XRD). Microstructural examination revealed that applying the FSP, resulted in fine and equiaxed grains with more uniform distribution of reinforcing particles. It was also observed that chemical reaction occurred at the interface between the aluminum matrix and the metallic powders, to form aluminides of Al3Zr and Al3Ti. The post annealing heat treatment activated these solid state reactions and more aluminides were formed. It was also found that, the maximum hardness and wear resistance were obtained by the FSPed and annealed hybrid composite sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friction stir processing (FSP)
  • In-situ hybrid composite
  • Annealing
  • Al3Zr and Al3Ti Aluminides
  • Al 3003 alloy