نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا ن.

2 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا ن.

10.22068/jstc.2019.92523.1465

چکیده

سازه های مشبک کامپوزیتی به عنوان سازه هایی سبک که استحکام و سفتی بالایی نسبت به وزنشان دارند، در صنایع مختلفی همچون هوافضا، خودروسازی و کشتی سازی رایج شده اند. از آنجا که بسیاری از موارد استفاده از سازه های کامپوزیتی در صنایع، به صورت انحنادار می باشد، نیاز است تا رفتار خمشی سازه های کامپوزیتی انحنادار تحت بررسی قرار گیرند. پنلهای ساندویچی کامپوزیتی، از دو پوسته کامپوزیتی نازک متصل به طرفین شبکه ریب های تقویت کننده کامپوزیتی تشکیل شده است. در این پژوهش، به بررسی تجربی و عددی رفتار خمشی پنلهای ساندویچی کامپوزیتی انحنادار با هسته مشبک تحت بارگذاری خمش سه نقطه پرداخته شده است. بدین منظور، دو نوع پنل ساندویچی با هسته تقویت کننده مربعی و مثلثی در نظر گرفته شده است. سازه ها به روش لایه چینی دستی و رشته پیچی الیاف ساخته شده اند. نمونه های ساخته شده، تحت آزمایش خمش سه نقطه ای قرار گرفتند. تمامی نمونه ها در نرم افزار اباکوس مدل سازی عددی شده اند. برای بدست آوردن خواص مکانیکی ریب ها و پوسته ها، تست کشش مطابق استاندارد صورت گرفته است. همچنین پیش بینی تخریب سازه ها، برای شبیه سازی عددی صورت گرفته است. همبستگی خوبی بین نتایج عددی و تجربی مشاهده شد. نتایج نشان دادند که پنل ساندویچی با هسته ریب مثلثی 7 درصد سفتی خمشی بیشتری نسبت به هسته مربعی از دارند. بار بیشینه قابل تحمل توسط پنل های ساندویچی با هسته ریب مثلثی تا لحظه واماندگی نیز نسبت به نمونه مربعی 5/7 درصد بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Experimental and numerical investigation of effect of shape of ribs on flexural behavior of curved composite sandwich panels with lattice core under

نویسندگان [English]

  • Soroush Masoumiasl 1
  • Gholamhossein Rahimi 2

1 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Sandwich panels have become popular in various industries like aerospace, marine and automotive as a lightweight structure that has high stiffness and strength to weight ratio. Since many of composite structures that been used in these industries has curvature, there is a desire to investigate the effect of curvature on flexural behavior of these structures. Composite Sandwich panel with lattice core are made from thin composite shell connected to both sides of a series of composite ribs. In this research, the flexural behavior of curved composite sandwich panels under three point bending, has been investigated experimentally and numerically. For this purpose, two types of sandwich panels with core of square and isogrid ribs were considered. Grids are fabricated by filament winding method. Samples were subjected to three point bending test. The test has been numerically simulated by FEM in Abaqus. Tension tests are conducted on grids and shells in order to obtain mechanical property of them. Also, structure failure were predicted for numerical simulations. Good correlation between experimental and FEM analysis was obtained. Results show that sandwich panel with isogrid shape of core has 7% more bending stiffness compared to square-shaped core sandwich panel. Results also indicate that the ultimate strength of sandwich panel with isogrid core is 7.5% higher than the sandwich panel with square shape of core.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curved composite sandwich panel
  • Three point bending
  • Bending stiffness

[1]   Chen, H. J. And Tsai, S. W., “Analysis and Optimum Design of Composite Grid Structures,” Journal of Composite Materials, Vol. 30, No. 4 Pp. 503-534, 1996.

[2]   Gan, C. Gibson, R. F. Newaz, G. M., “Analytical/Experimental Investigation Of Energy Absorption In Grid-Stiffened Composite Structures Under Transverse Loading,” Society For Experimental Mechanics, Vol. 44, No. 2, 2004.

[3]   Jadhav, P. Mantena, P. R. Gibson, R. F., “Energy Absorption and Damage Evaluation of Grid Stiffened Composite Panels under Transverse Loading,” Composites: Part B, Vol. 37, Pp. 191-199, 2006.

[4]   Frulloni, E. Kenny, J. M. Conti, Torre, P. L., “Experimental Study and Finite Element Analysis of the Elastic Instability of Composite Lattice Structures for Aeronautic Applications,” Composite Structures, Vol. 78, Pp.519–528, 2007.

[5]   Zhang, Z. Chen, H. Ye, L., “Progressive Failure Analysis for Advanced Grid Stiffened Composite Plates/Shells,” Composite Structures, Vol. 86, Pp. 45-54, 2008.

[6]   Totaro, G. Gurda, Z., “Optimal Design of Composite Lattice Shell Structures For Aerospace Applications,” Aerospace Science and Technology, Vol. 13, Pp. 157–164, 2009.

[7]   Yazdani, M. Rahimi, G. H. Khatibi, A. A. Hamzeh, S., “An Experimental Investigation Into The Buckling of GFRP Stiffened Shells under Axial Loading,” Scientific Research And Essays, Vol. 4 No. 9, Pp. 914–920, 2009.

[8] Yazdani, M. Rahimi, G. H., “The Effects of Helical Ribs’ Number and Grid Types on The Buckling of Thin-Walled GFRP Stiffened Shells under Axial Loading,” Journal of Reinforced Plastics and Composite, 2009.

[9]   Vasiliev, V. V. Barynin, V. A. Razin, A. F., “Anisogrid Composite Lattice Structures – Development and Aerospace Applications,” Composite Structures, Vol. 94, Pp. 1117–1127, 2012.

[10] Rahimi, G. H. Zandi, M. Rasouli, S. F., “Analysis of The Effect of Stiffener Profile on Buckling Strength In Composite Isogrid Stiffened Shell under Axial Loading,” Aerospace Science And Technology, Vol. 24, Pp. 198–203, 2013.

[11] Xiong, J. Ghosh, R. Ma, L. Ebrahimi, H. Hamouda, A.M.S. Vaziri A. and Wu, L., “Bending Behavior of Lightweight Sandwich-Walled Shells With Pyramidal Truss Cores,” Composite Structures Vol. 116, Pp. 793–804, 2014.

[12] Malekzadeh Fard, K. Livani, M. Veisi, A. Gholami, M., “Improved High - Order Bending Analysis of Double Curved Sandwich  Panels  Subjected  to  Multiple  Loading  Conditions,” Latin American Journal of Solids and Structures, Vol. 11, Pp. 1591- 1614, 2014.

[13] Haldar, S. Caputo, D. Buesking, K. Bruck, H. A., “Flexural Behavior of Singly Curved X-Cor Sandwich Composite Structures: Experiment and Finite Element Modeling,” Composite Structures, Vol. 129, Pp. 70-79, 2015.

[14] Malekzadeh Fard, K. and Rezaei Hassanabadi, M., “Free Vibration and Static Bending Analysis of Curved Sandwich Panel With Magneto-Rheological Fluid Layer In Sheets Using Improved High Order Sandwich Panel Theory” In Persian, Journal of Science and Technology of Composite, Vol. 1, No. 2, Pp. 49-62, 2015.

[15]Tahani, V. Shahgholian Ghahfarokhi, D. Rahimi, Gh. H. “Experimental And Numerical Investigation of Effect of Shape of Ribs on Flexural Behavior of Grid Composite Plates,” In Persian, Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 6, Pp. 303-311, 2016.

[16]Ge, D. Mo, Y. He, B. Wu, Y. Du, X., “Experimental and Numerical Investigation of Stiffened Composite Curved Panel under Shear and In-Plane Bending,” Composite Structures Vol. 137, Pp. 185–195, 2016.

[17] Shahgholian Ghahfarokhi, D. Tahani, V. And Rahimi, G. H., “Experimental and Numerical Investigation of The Effect of Longitudinal and Horizontal Ribs on Flexural Behavior of Grid Stiffened Composite Plates”, In Persian, Journal of Science And Technology Of Composites, Vol. 3, No. 4, Pp. 333-342, 2017.

[18] Zarei, M. And Rahimi, G. H., “Free Vibration Analysis of Grid Stiffened Composite Conical Shells”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 4, No.1, Pp. 1-8, 2017.

[19] Shahgholian Ghahfarokhi, D. Ghanadi, A. Rahimi, Gh. H., “Experimental and Numerical Investigation of The Free Vibration of Composite Sandwich Plates With Lattice Cores,” In Persian, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 01, Pp. 0-8, 2017.

[20] Azarafza, R. Davar, A. And Mahmoodi, A., “Three-Point Bending Test of Metal and Composite Sandwich Panels With Grid Stiffened Core”, In Persian, Journal of Science And Technology of Composites, Vol. 3, No. 4, Pp. 377-388, 2017.

[21] Singh, H. Mahajan, P., “Modeling Damage Induced Plasticity for Low Velocity Impact Simulation of Three Dimensional Fiber Reinforced Composite,” Composite Structures, Vol. 131, Pp. 290–303, 2015.

[22] Jones, R. M., “Mechanics of Composite Materials,” Second Edition, Taylor & Francis, Virginia, Pp. 97, 1999.

[23] Kim, E. H. Rim, M. S. Lee, I. Hwang, T. K., “Composite Damage Model Based On Continuum Damage Mechanics and Low Velocity Impact Analysis of Composite Plates,” Composite Structures, Vol. 95, Pp. 123–134, 2013.

[24]Lee, C. S., Kim, J. H. Kim, S. K. Ryu, D. M. Lee, J. M., “Initial and Progressive Failure Analyses for Composite Laminates Using Puck Failure Criterion and Damage-Coupled Finite Element Method,” Composite Structures, Vol. 121, Pp. 406–419, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]   Chen, H. J. And Tsai, S. W., “Analysis and Optimum Design of Composite Grid Structures,” Journal of Composite Materials, Vol. 30, No. 4 Pp. 503-534, 1996.

[2]   Gan, C. Gibson, R. F. Newaz, G. M., “Analytical/Experimental Investigation Of Energy Absorption In Grid-Stiffened Composite Structures Under Transverse Loading,” Society For Experimental Mechanics, Vol. 44, No. 2, 2004.

[3]   Jadhav, P. Mantena, P. R. Gibson, R. F., “Energy Absorption and Damage Evaluation of Grid Stiffened Composite Panels under Transverse Loading,” Composites: Part B, Vol. 37, Pp. 191-199, 2006.

[4]   Frulloni, E. Kenny, J. M. Conti, Torre, P. L., “Experimental Study and Finite Element Analysis of the Elastic Instability of Composite Lattice Structures for Aeronautic Applications,” Composite Structures, Vol. 78, Pp.519–528, 2007.

[5]   Zhang, Z. Chen, H. Ye, L., “Progressive Failure Analysis for Advanced Grid Stiffened Composite Plates/Shells,” Composite Structures, Vol. 86, Pp. 45-54, 2008.

[6]   Totaro, G. Gurda, Z., “Optimal Design of Composite Lattice Shell Structures For Aerospace Applications,” Aerospace Science and Technology, Vol. 13, Pp. 157–164, 2009.

[7]   Yazdani, M. Rahimi, G. H. Khatibi, A. A. Hamzeh, S., “An Experimental Investigation Into The Buckling of GFRP Stiffened Shells under Axial Loading,” Scientific Research And Essays, Vol. 4 No. 9, Pp. 914–920, 2009.

[8] Yazdani, M. Rahimi, G. H., “The Effects of Helical Ribs’ Number and Grid Types on The Buckling of Thin-Walled GFRP Stiffened Shells under Axial Loading,” Journal of Reinforced Plastics and Composite, 2009.

[9]   Vasiliev, V. V. Barynin, V. A. Razin, A. F., “Anisogrid Composite Lattice Structures – Development and Aerospace Applications,” Composite Structures, Vol. 94, Pp. 1117–1127, 2012.

[10] Rahimi, G. H. Zandi, M. Rasouli, S. F., “Analysis of The Effect of Stiffener Profile on Buckling Strength In Composite Isogrid Stiffened Shell under Axial Loading,” Aerospace Science And Technology, Vol. 24, Pp. 198–203, 2013.

[11] Xiong, J. Ghosh, R. Ma, L. Ebrahimi, H. Hamouda, A.M.S. Vaziri A. and Wu, L., “Bending Behavior of Lightweight Sandwich-Walled Shells With Pyramidal Truss Cores,” Composite Structures Vol. 116, Pp. 793–804, 2014.

[12] Malekzadeh Fard, K. Livani, M. Veisi, A. Gholami, M., “Improved High - Order Bending Analysis of Double Curved Sandwich  Panels  Subjected  to  Multiple  Loading  Conditions,” Latin American Journal of Solids and Structures, Vol. 11, Pp. 1591- 1614, 2014.

[13] Haldar, S. Caputo, D. Buesking, K. Bruck, H. A., “Flexural Behavior of Singly Curved X-Cor Sandwich Composite Structures: Experiment and Finite Element Modeling,” Composite Structures, Vol. 129, Pp. 70-79, 2015.

[14] Malekzadeh Fard, K. and Rezaei Hassanabadi, M., “Free Vibration and Static Bending Analysis of Curved Sandwich Panel With Magneto-Rheological Fluid Layer In Sheets Using Improved High Order Sandwich Panel Theory” In Persian, Journal of Science and Technology of Composite, Vol. 1, No. 2, Pp. 49-62, 2015.

[15]Tahani, V. Shahgholian Ghahfarokhi, D. Rahimi, Gh. H. “Experimental And Numerical Investigation of Effect of Shape of Ribs on Flexural Behavior of Grid Composite Plates,” In Persian, Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 6, Pp. 303-311, 2016.

[16]Ge, D. Mo, Y. He, B. Wu, Y. Du, X., “Experimental and Numerical Investigation of Stiffened Composite Curved Panel under Shear and In-Plane Bending,” Composite Structures Vol. 137, Pp. 185–195, 2016.

[17] Shahgholian Ghahfarokhi, D. Tahani, V. And Rahimi, G. H., “Experimental and Numerical Investigation of The Effect of Longitudinal and Horizontal Ribs on Flexural Behavior of Grid Stiffened Composite Plates”, In Persian, Journal of Science And Technology Of Composites, Vol. 3, No. 4, Pp. 333-342, 2017.

[18] Zarei, M. And Rahimi, G. H., “Free Vibration Analysis of Grid Stiffened Composite Conical Shells”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 4, No.1, Pp. 1-8, 2017.

[19] Shahgholian Ghahfarokhi, D. Ghanadi, A. Rahimi, Gh. H., “Experimental and Numerical Investigation of The Free Vibration of Composite Sandwich Plates With Lattice Cores,” In Persian, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 01, Pp. 0-8, 2017.

[20] Azarafza, R. Davar, A. And Mahmoodi, A., “Three-Point Bending Test of Metal and Composite Sandwich Panels With Grid Stiffened Core”, In Persian, Journal of Science And Technology of Composites, Vol. 3, No. 4, Pp. 377-388, 2017.

[21] Singh, H. Mahajan, P., “Modeling Damage Induced Plasticity for Low Velocity Impact Simulation of Three Dimensional Fiber Reinforced Composite,” Composite Structures, Vol. 131, Pp. 290–303, 2015.

[22] Jones, R. M., “Mechanics of Composite Materials,” Second Edition, Taylor & Francis, Virginia, Pp. 97, 1999.

[23] Kim, E. H. Rim, M. S. Lee, I. Hwang, T. K., “Composite Damage Model Based On Continuum Damage Mechanics and Low Velocity Impact Analysis of Composite Plates,” Composite Structures, Vol. 95, Pp. 123–134, 2013.

[24]Lee, C. S., Kim, J. H. Kim, S. K. Ryu, D. M. Lee, J. M., “Initial and Progressive Failure Analyses for Composite Laminates Using Puck Failure Criterion and Damage-Coupled Finite Element Method,” Composite Structures, Vol. 121, Pp. 406–419, 2015.