نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 گروه مهندسی مواد دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22068/jstc.2019.92187.1464

چکیده

در تحقیق حاضر، به بررسی تأثیر درصد وزنی کربنات کلسیم و همچنین اصلاح سطحی آن بر استحکام برشی بین لایه‌ای و خواص خمشی کامپوزیت اپوکسی/الیاف کربن پرداخته شده است. در گام نخست، سطح نانوذرات کربنات کلسیم با استفاده از ترکیب تری گلیسیداکسی پروپیل تری متوکسی سیلان اصلاح شد که در ادامه با استفاده از آنالیز طیف‌سنج مادون قرمز روند اصلاح سطحی مورد تأیید قرار گرفت. نانوذرات کربنات کلسیم اصلاح شده در مقادیر مختلف (0.5، 1، 3 و 5 درصد وزنی زمینه) با استفاده از روش‌های همزدن و آلتراسونیک وارد ساختار کامپوزیت شدند. نتایج آزمون‌های مکانیکی نشان داد که افزودن 3 درصد وزنی نانوذرات کربنات کلسیم اصلاح شده باعث بهبود به ترتیب 25، 36 و 27 درصدی استحکام برشی بین لایه‌ای، استحکام خمشی و مدول خمشی می‌شود. آنالیز سطح شکست نمونه‌ها موید بهبود استحکام فصل‌مشترک الیاف کربن و زمینه در حضور نانوذرات بود. استحکام برشی بین لایه‌ای، استحکام خمشی و مدول خمشی نمونه حاوی نانوذرات کربنات کلسیم اصلاح سطحی شده مقادیر بالاتری را در مقایسه با نمونه حاوی نانوذرات کربنات کلسیم اصلاح نشده از خود نشان دادند. نتایج حاصله نشان داد که اختلاط نانوذرات کربنات کلسیم اصلاح شده سیلانی در زمینه کامپوزیت الیافی نقش کلیدی را در دستیابی به کامپوزیت با کارایی بالا دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improvement in interlaminar shear strength and flexural properties of carbon fiber/epoxy composite using surface-modified carbonate calcium

نویسندگان [English]

  • Soraya Shahbakhsh 1
  • Hamed Khosravi 2
  • Esmaeil Tohidlou 3

1 University of Sistan and Baluchestan

2 Department of Materials Eng. Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan

3 Department of Materials Engineering University of Sistan and Baluchestan Zahedan

چکیده [English]

In the presen study, the effect of carbonate calcium (CaCO3) loading and CaCO3 modification on the interlaminar shear strength (ILSS) and flexural properties of carbon fiber/epoxy composite was investigated. Firstly, CaCO3 was functionalized with 3-glycidoxypropyltrimetoxysilane (3-GPTMS), which was confirmed by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. The CaCO3 nanoparticles were infused into carbon fiber/epoxy composite at various contents (0.5, 1, 3, and 5 wt.% with respect to the matrix) using ultrasonication and standard mixing routes. The results of mechanical tests showed that adding 3 wt.% silanized-CaCO3 improved the ILSS, flexural modulus, and flexural strength of the carbon fiber/epoxy composite by 25%, 36%, and 27%, respectively. Micrographs of fracture surface analysis confirmed that the carbon fiber/matrix interfacial bonding can be improved significantly by incorporating the silanized CaCO3 nanoparticles. The ILSS, flexural modulus, and flexural strength of the silanized CaCO3/carbon fiber/epoxy composite were greater than that of unmodified CaCO3/carbon fiber/epoxy composite. These results indicated that the silane-modified CaCO3 dispersion within the matrix of fibrous composites plays a key role to achieve high performance composites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber-reinforced composite
  • Nano-carbonate calcium
  • Surface modification
  • Interlaminar shear strength
  • Flexural properties