نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

3 دانشجویدکترا، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

10.22068/jstc.2018.83208.1425

چکیده

در این تحقیق، تاثیر افزودن نانولوله کربنی چند جداره بر رفتار ضربه سرعت بالای کامپوزیت های زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف کولار و الیاف پلی اتیلن با وزن مولکولی بالا با چیدمان لایه لایه بررسی شد. در ابتدا، نمونه های کامپوزیتی هیبریدی در درصدهای وزنی 1/0، 3/0، 5/0 و 9/0 از نانولوله کربنی به روش لایه گذاری دستی در دمای 200 درجه سانتیگراد و زمان 50 دقیقه ساخته شدند. سپس آزمایش ضربه سرعت بالا با پرتابه نوک تیز با سرعت m/s 84 بر روی کامپوزیت های هیبریدی انجام پذیرفت. همچنین برای بررسی مکانیزم شکست نانو کامپوزیت های هیبریدی از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد جذب انرژی برای نمونه حاوی 1/0 درصد وزنی نانولوله کربنی نسبت به نمونه بدون نانو به میزان 56/13 درصد افزایش یافته است. توزیع مناسب نانو لوله کربنی و انتقال تنش بین الیاف و زمینه، باعث افزایش لایه لایه شدگی و جذب انرژی بیشتر شده است. همچنین نتایج میکروسکوپی نشان داد در 1/0 درصد وزنی نانولوله کربنی با ایجاد پدیده پل زنی ترک و بیرون کشیدگی نانولوله، جذب انرژی در کامپوزیت هیبریدی افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of carbon nanotubes on high velocity impact behavior of hybrid Kevlar- ultrahigh molecular weight polyethylene fibers composite with interlayer configuration

نویسندگان [English]

  • Mansour Bavafa Bigdilou 1
  • Reza Eslami-Farsani 2
  • Hossein Ebrahimnezhad-Khaljiri 3

1 Department of Mechanical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

3 Facultyof Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, the effect of adding multi-wall carbon nanotubes on high velocity impact behavior of epoxy matrix composites with kevlar fibers and ultra-high molecular weight polyethylene fibers layered arrangement was investigated. Initially, hybrid composite specimens were made in 0.1, 0.3, 0.5 and 0.9 wt.% cabon nanotube by hand lay-up method, in temperature of 200 °C and 50 minutes. Therefore, high velocity impact test with a sharp projectile with velocity 84 m/s was performed on hybrid composites. Also, to investigate the failure mechanism of hybrid nanocomposites, a field emission scanning electron microscope (FESEM) was used. The results showed that energy adsorption increased for the specimen containing 0.1 wt.% of carbon nanotubes by 13.56% in comparison with the without nano specimen. Proper distribution of carbon nanotubes and stress transfer between fibers and matrix, increased delamination and has been more energy absorbed. Also, microscopic results showed that in 0.1 wt.% of carbon nanotube, the cracking bridging phenomenon and nanotube pulling out, energy absorption in the hybrid composite was increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-walled carbon nanotubes
  • Kevlar fibers
  • Polyethylene fibers
  • High velocity impact