نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

2 استادیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

4 دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

10.22068/jstc.2020.32816

چکیده

در این تحقیق، تاثیر افزودن نانوذرات خاک رس بر رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های زمینه اپوکسی تقویت‌شده با الیاف بازالت تحت بارگذاری خمشی بررسی شد. برای بهبود توزیع این نانوذرات درون زمینه کامپوزیت، سطح آنها توسط عامل کوپلینگ تری گلیسیداکسی پروپیل تری متوکسی سیلان اصلاح سطحی شد و روند انجام این فرآیند با استفاده از آزمون طیف سنجی مادون قرمز مورد تایید قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون خمش سه‌نقطه‌ای نشان داد که بیشترین افزایش در خواص خمشی به ازای توزیع 5 درصد وزنی نانورس درون زمینه پلیمری کامپوزیت‌ بدست می‌آید. در این درصد وزنی نانورس، استحکام خمشی، مدول خمشی، کرنش شکست و انرژی جذب‌شده به ترتیب به میزان 30، 38، 15 و 40 درصد افزایش یافت. بررسی‌های ریزساختاری نشان داد که افزودن نانورس اصلاح سطحی شده منجر به بهبود انتقال تنش بین الیاف بازالت و زمینه پلیمری می‌گردد که این امر، تاثیر قابل توجهی بر بهبود عملکرد مکانیکی کامپوزیت‌های زمینه پلیمری تقویت‌شده با الیاف بازالت تحت بارگذاری خمشی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An investigation on the flexural performance of basalt fibers-epoxy hybrid composites reinforced with nanoclay particles

نویسندگان [English]

  • Arsalan Bagheri Tirtash 1
  • Abbas Montazeri 2
  • Alireza Shahrabi-Farahani 4

1 Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran

2 Assistant Professor, Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran

4 Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran

چکیده [English]

In this investigation, consequence of introducing nanoclay particles on the flexural response of basalt fibers reinforced epoxy composites was examined. To improve the dispersion of nano reinforcements into the polymer matrix, their surface was modified with 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane coupling agent (3-GPTS). Accordingly, the surface functionalization was vouched using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). Results of the three-point bending test suggested that the highest enhancement of flexural properties was achieved via 5 wt. % of nanoclay particles. In this case, with the addition of 5 wt. % of nanofillers, flexural strength, flexural modulus, failure strain and energy absorption were increased by 30, 38, 15 and 40 percent, respectively. Microscopic investigations demonstrated that presence of nanoclay particles within the structure of basalt fibers reinforced epoxy composites enhances the stress transfer between epoxy matrix and basalt fibers which, in turn, causes a significant improvement in the mechanical properties of basalt fibers reinforced polymer composites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid composite
  • Basalt fibers
  • Nanoclay particles
  • Surface modification
  • Flexural performance