نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ایران

2 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

4 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، روش‌های مختلف تغییر شکل شدید پلاستیک به‌منظور ساخت کامپوزیت‌های زمینه فلزی و دست‌یابی به خواص مکانیکی و ریزساختاری مطلوب مورد توجه محققین قرار گرفته است. در بین روش‌های تغییر شکل شدید پلاستیک، روش نورد تجمعی متقاطع الهام‌گرفته از نورد تجمعی معمولی می‌باشد که توانایی تولید کامپوزیت‌های فلزی با خواص مکانیکی و ریزساختاری مطلوب‌تر را دارد. در این تحقیق، برای اولین بار، کامپوزیت زمینه آلومینیمی متشکل از 5% پودر نیکل خالص به‌وسیله نورد تجمعی متقاطع در هشت پاس تولید شد. ریزساختار و خواص مکانیکی در پاس‌های مختلف با استفاده از میکروسکوپ‌های نوری و الکترون روبشی، آنالیز عنصری و آمون‌های کشش تک‌محوره و ریزسختی ویکرز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ریزساختاری نشان داد که پیوند بین لایه‌ها در پاس‌های ابتدایی ضعیف‌تر بوده و در ساختار تخلخل وجود دارد، ولی با افزایش پاس و بعد از پاس هشتم، توزیع بهتری از پودرهای نیکل و لایه‌های اکسیدی در کامپوزیت مشاهده شد و از میزان تخلخل کاسته شد. با افزایش پاس‌های فرآیند نورد تجمعی استحکام کششی و ریزسختی به‌صورت پیوسته افزایش یافت. دلیل این افزایش به سبب مکانیزم‌های حاکم در فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید می‌باشد و پودر نیکل در این افزایش سهم چندانی نداشت. همچنین مقدار ازدیاد طول نیز پس از افت شدید در ساندویچ اولیه، با افزایش پاس تا پایان پاس هشتم به‌صورت پیوسته و با نرخ کم، افزایش یافت. مقدار استحکام کششی و ریزسختی نسبت به نمونه‌ی آنیل به‌ترتیب 3.88 و 2.5 برابر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of mechanical properties and microstructure for Al/Ni %5 produced by cross accumulative roll bonding process

نویسندگان [English]

  • moslem tayyebi 1
  • Davood Rahmatabadi 2
  • reza rashidi 3
  • Ramin Hashemi 4

1 Department of Material Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

2 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 School of Metallurgy and Materials Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

4 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, different SPD methods have been attention of researchers to produce metal matrix multi-layered composite and to achieve good mechanical properties and microstructure. Among SPD methods, CARB process is inspired by ARB which has the ability to produce metal composites with better mechanical and microstructural properties. In this investigation, for the first time, aluminum composite matrix consisting of 5% pure nickel powder was produced by CARB in eight pass. Microstructure and mechanical properties of produced composite were evaluated in the different cycles of CARB process by optic and scanning electron microscopy, elemental analysis, uni-axial tensile test, microhardness, respectively. Results of microstructure showed that the bonding between the layers in the first passes is weak and there is a porosity in structure but by increasing the passes and after 8 pass, in produced composite, distribution of nickel powders and oxide layers has better than previous cycles, and porosity reduced. By increasing the number of CARB passes, tensile strength and microhardness increased continuously. The reason for this increase is due to the governing mechanisms in the process of SPD, and the nickel powder did not contribute much to this increase. Also, the amount of elongation after a severe drop in the initial sandwich, increased by increasing the pass until the end of the eighth cycle, continuously with a low increase rate. The tensile strength and microhardness increased 3.88 and 2.5 times, respectively, compared to the annealed sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SPD
  • CARB process
  • Ni particle
  • mechanical properties and microstructure

[1]   Jamaati, R., Toroghinejad, M. R. and  Najafizadeh, A., “An Alternative Method of Processing Mmcs by Car Process“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 527, No. 10, pp. 2720-2724, 2010.

[2]   Lee, D. and  Kim, B., “Nanostructured Cu–Al 2 O 3 Composite Produced by Thermochemical Process for Electrode Application“ Materials Letters, Vol. 58, No. 3, pp. 378-383, 2004.

[3]   Alizadeh, M. and  Salahinejad, E., “A Comparative Study on Metal–Matrix Composites Fabricated by Conventional and Cross Accumulative Roll-Bonding Processes“ Journal of Alloys and Compounds, Vol. 620, No. 1,  pp. 180-184, 2015.

[4]   Alizadeh, M., “Comparison of Nanostructured Al/B 4 C Composite Produced by Arb and Al/B 4 C Composite Produced by Rrb Process“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 528, No. 2, pp. 578-582, 2010.

[5]   Ruppert, M., Höppel, H. W. and  Göken, M., “Influence of Cross-Rolling on the Mechanical Properties of an Accumulative Roll Bonded Aluminum Alloy Aa6014“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 597, No. 1, pp. 122-127, 2014.

[6]   Alizadeh, M., “Processing of Al/B4c Composites by Cross-Roll Accumulative Roll Bonding“ Materials Letters, Vol. 64, No. 23, pp. 2641-2643, 2010.

[7]   Alizadeh, M. and  Paydar, M. H., “High-Strength Nanostructured Al/B4c Composite Processed by Cross-Roll Accumulative Roll Bonding“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 538, No. 1, pp. 14-19, 2012.

[8]   Naseri, M., Hassani, A. and  Tajally, M., “An Alternative Method for Manufacturing Al/B4c/Sic Hybrid Composite Strips by Cross Accumulative Roll Bonding (Carb) Process“ Ceramics International, Vol. 41, No. 10,  pp. 13461-13469, 2015.

[9]   Alizadeh, M. and  Salahinejad, E., “Processing of Ultrafine-Grained Aluminum by Cross Accumulative Roll-Bonding“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 595, No. 2, pp. 131-134, 2014.

[10] Verstraete, K., Helbert, A. L., Brisset, F., Benoit, A., Paillard, P. and  Baudin, T., “Microstructure, Mechanical Properties and Texture of an Aa6061/Aa5754 Composite Fabricated by Cross Accumulative Roll Bonding“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 640, No. 7,  pp. 235-242,  2015.

[11] D. Rahmatabadi, M. Tayyebi, R. Hashemi, B. Eghbali, Investigation of mechanical properties and microstructure for Al/Cu/SiC composite produced by Cross Accumulative Roll Bonding process, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 7, pp. 180-184, 2017.

[12] Alizadeh, M., “Comparison of Nanostructured Al/B4c Composite Produced by Arb and Al/B4c Composite Produced by Rrb Process“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 528, No. 2, pp. 578-582, 2010.

[13] Rahmatabadi, D., Hashemi, R., Mohammadi, B. and  Shojaee, T., “Experimental Evaluation of the Plane Stress Fracture Toughness for Ultra-Fine Grained Aluminum Specimens Prepared by Accumulative Roll Bonding Process“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 708, No. 2, pp. 301-310, 2017.

[14] Rahmatabadi, D. and  Hashemi, R., “Experimental Evaluation of Forming Limit Diagram and Mechanical Properties of Nano/Ultra-Fine Grained Aluminum Strips Fabricated by Accumulative Roll Bonding“ International Journal of Materials Research, 2017.

[15] Quadir, M., Wolz, A., Hoffman, M. and  Ferry, M., “Influence of Processing Parameters on the Bond Toughness of Roll-Bonded Aluminium Strip“ Scripta Materialia, Vol. 58, No. 11, pp. 959-962, 2008.

[16] Mehr, V. Y., Rezaeian, A. and  Toroghinejad, M. R., “Application of Accumulative Roll Bonding and Anodizing Process to Produce Al–Cu–Al 2 O 3 Composite“ Materials & Design, Vol. 70, No. 2, pp. 53-59, 2015.

[17] Xing, Z., Kang, S. and  Kim, H., “Structure and Properties of Aa3003 Alloy Produced by Accumulative Roll Bonding Process“ Journal of materials science, Vol. 37, No. 4, pp. 717-722, 2002.

[18] Motevalli, P. D. and  Eghbali, B., “Microstructure and Mechanical Properties of Tri-Metal Al/Ti/Mg Laminated Composite Processed by Accumulative Roll Bonding“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 628, No. 3, pp. 135-142, 2015.

[19] Dehsorkhi, R. N., Qods, F. and  Tajally, M., “Investigation on Microstructure and Mechanical Properties of Al–Zn Composite During Accumulative Roll Bonding (Arb) Process“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 530, No. 1, pp. 63-72, 2011.

[20] Shabani, A., Toroghinejad, M. R. and  Shafyei, A., “Fabrication of Al/Ni/Cu Composite by Accumulative Roll Bonding and Electroplating Processes and Investigation of Its Microstructure and Mechanical Properties“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 558, No. 1, pp. 386-393,  2012.

[21] Eizadjou, M., Talachi, A. K., Manesh, H. D., Shahabi, H. S. and  Janghorban, K., “Investigation of Structure and Mechanical Properties of Multi-Layered Al/Cu Composite Produced by Accumulative Roll Bonding (Arb) Process“ Composites Science and Technology, Vol. 68, No. 9, pp. 2003-2009, 2008.

[22] Mozaffari, A., Manesh, H. D. and  Janghorban, K., “Evaluation of Mechanical Properties and Structure of Multilayered Al/Ni Composites Produced by Accumulative Roll Bonding (Arb) Process“ Journal of Alloys and Compounds, Vol. 489, No. 1, pp. 103-109, 2010.

[23] Alizadeh, M. and  Samiei, M., “Fabrication of Nanostructured Al/Cu/Mn Metallic Multilayer Composites by Accumulative Roll Bonding Process and Investigation of Their Mechanical Properties“ Materials & Design, Vol. 56, No. 1, pp. 680-684, 2014.

[24] D. Rahmatabadi, R. Hashemi, Experimental investigation of fracture surfaces and mechanical properties of AA1050 aluminum produced by accumulative roll bonding process, Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 10, pp. 305-312, 2016.

 [25] Alizadeh, M. and  Paydar, M., “Fabrication of Nanostructure Al/Sic P Composite by Accumulative Roll-Bonding (Arb) Process“ Journal of Alloys and Compounds, Vol. 492, No. 1, pp. 231-235, 2010.

[26] Jamaati, R., Naseri, M. and  Toroghinejad, M. R., “Wear Behavior of Nanostructured Al/Al2o3 Composite Fabricated Via Accumulative Roll Bonding (Arb) Process“ Materials & Design, Vol. 59, No.1,  pp. 540-549,  2014.

[27] Ardakani, M. R. K., Amirkhanlou, S. and  Khorsand, S., “Cross Accumulative Roll Bonding—a Novel Mechanical Technique for Significant Improvement of Stir-Cast Al/Al2o3 Nanocomposite Properties“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 591, No. 1, pp. 144-149,  2014.

[28] Kamali Ardakani, M. R., Khorsand, S., Amirkhanlou, S. and  Javad Nayyeri, M., “Application of Compocasting and Cross Accumulative Roll Bonding Processes for Manufacturing High-Strength, Highly Uniform and Ultra-Fine Structured Al/Sicp Nanocomposite“ Materials Science and Engineering: A, Vol. 592, No. 1, pp. 121-127,  2014.