نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پوسته‌های کامپوزیتی به دلیل خواص منحصربفردشان ، یکی از سازه‌های پرکاربرد در صنایع هوایی، دریایی و خودروسازی می‌باشد. در دهه‌های اخیر تحقیقات بسیاری زیادی برای پیش‌بینی بار بحرانی کمانش پوسته‌های کامپوزیتی، بدون خرابی یا شکست انجام شده است. یکی از مهم‌ترین روش‌های غیرمخرب، روش همبستگی ارتعاشی یا VCT می‌باشد. هدف تحقیق حاضر پیش‌بینی بار بحرانی کمانش پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی با استفاده از روش VCT می‌باشد. برای این منظور در ابتدا تحلیل ارتعاشات خطی و غیرخطی پوسته‌ی استوانه‌ای کامپوزیتی با استفاده از نرم‌افزار المان محدود آباکوس و در بارهای فشاری مختلف انجام شد. در مرحله‌ی بعد با استفاده از روش تحلیلی ریلی-ریتز و عددی، بار بحرانی کمانش خطی سازه مذکور محاسبه شد. سپس به کمک روش VCT بار بحرانی کمانش غیرخطی پوسته‌ها‌ی استوانه‌ای کامپوزیتی پیش‌بینی شد. در ادامه و برای صحت سنجی نتایج روش VCT، پنج پوسته‌ی کامپوزیتی مشابه و با شرایط یکسان و با استفاده از روش پیچش الیاف ساخته شد و تحت آزمون فشار محوری قرار داده شد. در نهایت بار بحرانی کمانش تجربی به دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که اختلاف بار بحرانی کمانش غیرخطی پیش‌بینی شده به روش VCT با بار بحرانی کمانش به دست آمده از آزمایش تجربی کمتر از 3 درصد می‌باشد که این موضوع دال بر مناسب بودن روش VCT برای پیش‌بینی بار بحرانی کمانش با دقت بسیار بالا برای پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prediction of the critical buckling load of composite cylindrical shells by using Vibration Correlation Technique

نویسندگان [English]

  • Davoud Shahgholian-Ghahfarokhi 1
  • Mohammad-Reza Raafat 2
  • Gholam-Hossein Rahimi 3

1 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to unique properties, composite cylindrical shells are used extensively in aviation, marine and automotive industry. In recent decades, several studies have been done to predict the critical buckling load of composite cylindrical shells without breakdown or failure. One of the most important non-destructive methods is Vibration Correlation Technique (VCT). The aim of this research is the prediction of the critical buckling load of composite cylindrical shells by using VCT. For this purpose, linear and nonlinear vibration analysis of composite cylindrical shells were performed in different compressive loads by using finite element software ABAQUS, firstly. In the next step, linear buckling critical load was determined by using Rayle-Ritz and numerical methods. Then, non-linear critical buckling load of composite cylindrical shells was predicted by using VCT. To validate the results of VCT, five composite cylindrical shells were fabricated by using filament winding method with same conditions and axial compression test was done. Finally, the critical buckling load was measured experimentally. The results show that the difference between the critical buckling load of VCT with experimental buckling load is less than 3%. This subject implies that VCT is suitble for prediction of critical buckling load of composite cylindrical shells with very high accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite cylindrical shells
  • Vibration correlation technique
  • Buckling
  • Fabrication
  • Numerical analysis

[1] Kidane, S. Li. G. Helms, J. Pang, S. S. and Woldesenbet, E., “Buckling Load Analysis of Grid Stiffened Composite Cylinders,”Composites: Part B Engineering, Vol. 34, No. 1, pp. 1–9, 2003.

[2] Hosokawa, K.  Murayama, M. and Sakata, T. T., “Free Vibration Analysis of Angle-ply Laminated Circular Cylindrical Shells with Clamped Edges,” Science and Engineering of Composite Materials., Vol. 9, No. 1, pp. 67–80, 2000.

[3] Singer, J. Arbocz, J. and Weller, T., “Buckling Experiments, Shells, Built-up Structures”, composites and additional topics, Vol. 2. John Wiley & Sons, 2002.

[4] Hühne, C.  Zimmermann, R.  Rolfes, R. and Geier, B., “Sensitivities to Geometrical and Loading Imperfections on Buckling of Composite Cylindrical Shells,” European Conference on Spacecraft 2002.

[5] Abramovich, H. Govich, D. and Grunwald, A., “Buckling Prediction of Panels Using the Vibration Correlation Technique,” Progress in Aerospace Sciences, Vol. 78, No. 1, pp. 62–73, 2015.

[6] Jansen, E. L.  Abramovich, H. and Rolfes, R., “The Direct Prediction of Buckling Loads of Shells Under Axial Compression Using VCT—Towards an Upgraded Approach,” in Proceedings of the 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, 2014.

[7] Souza, M. A. and Assaid, L. M. B., “A new technique for the Prediction of Buckling Loads from Nondestructive Vibration Tests,” Experimental Mechanics, Vol. 31, No. 2, pp. 93–97, 1991.

[8] Souza, M. A Fok, W. C. and Walker, A. C., “Review of Experimental Techniques for Thin‐walled Structures Liable to Buckling: Neutral and Unstable Buckling,” Experimental Technology, Vol. 7, No. 9, pp. 21–25, 1983.

[9] Arbelo, M. A., “Vibration Correlation Technique for the Estimation of Real Boundary Conditions and Buckling Load of Unstiffened Plates and Cylindrical Shells,” Thin-Walled Structer, Vol. 1, No.1, pp. 1-10, 2014.

[10] C. Bisagni., “Composite Cylindrical Shells under Static and Synamic Axial Loading: An experimental campaign,” Prog. Aerosp. Sci., Vol. 78, pp. 107–115, 2015.

[11] E. Skukis, O. Ozolins, K. Kalnins, and M. A. Arbelo, “Experimental Test for Estimation of Buckling Load on Unstiffened Cylindrical shells by Vibration Correlation Technique,” Procedia Eng, Vol. 172, pp. 1023–1030, 2017.

[12] Abaqus, C. A. E., “User’s manual,” Abaqus Anal. User’s Man., 2016.

[13] American Society for Testing and Materials, “ASTM D 638 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics,” Pennsylvania, 2002.

[14] American Society for Testing and Materials, ASTM D 2256 Tensile Properties of Yarns by the Single-Strand Method. 2010.

[15] Gibson, R. F, Principles of composite material mechanics. CRC press, 2016.

[16] Amabili, M., “Nonlinear Vibrations and Stability of Shells and Plates“, Cambridge University Press, 2008.

[17] Reddy, J. N., “Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics“, John Wiley & Sons, 2002.

[18] Buragohain, M. and Velmurugan, R., “Study of Filament Wound Grid-stiffened Composite Cylindrical Structures,” Composites Structure, Vol. 93, No. 1, pp. 1031-038, 2011.

[19] Kalnins, K. Arbelo, M. A. Ozolins, O. Skukis, E. Castro, S. G. P. and Degenhardt, R., “Experimental Nondestructive Test for Estimation of Buckling Load on Unstiffened Cylindrical Shells Using Vibration Correlation Technique,” Shock and Vibration, Vol. 2015, 2015