نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد مراغه

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22068/jstc.2021.128359.1661

چکیده

در تحقیق حاضر با استفاده از تست‌های تجربی و شبیه‌سازی المان محدود، رفتار بیرون کشیدگی الیاف حافظه‌دار شکلی از بتن پلیمری مطالعه می‌شود. جهت انجام شبیه‌سازی‌ها از روش المان محدود سه‌بعدی استفاده شده و رفتار سوپرالاستیک الیاف حافظه‌دار شکلی توسط سابروتین یومت در نرم‌افزار آباکوس تعریف می‌شود. به منظور در نظر گرفتن فرضیات واقع‌بینانه‌تر، اندرکنش الیاف و بتن با استفاده از مفهوم ناحیه انتقالی سطح مشترک شبیه‌سازی شده که پارامترهای آن با استفاده از روش المان محدود معکوس و استفاده از نتایج تست تجربی انجام پذیرفته بر روی یک نمونه الیاف به دست آمده است. پس از صحت‌سنجی نتایج با استفاده از تست‌های تجربی، تأثیر قطر و طول مدفون شدگی بر رفتار چسبندگی این نوع الیاف با بتن مطالعه شده است. در نهایت، به منظور بررسی عملکرد الیاف حافظه‌دار شکلی، رفتار بیرون کشیدگی این نوع الیاف با الیاف فولادی متناظر نیز مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد برای الیاف با قطر 0.5mm، با افزایش طول مدفون شدگی از 10mm به 30mm نیروی بیرون کشیدگی برای الیاف حافظه‌دار شکلی و فولادی به ترتیب در حدود 17% و 12% افزایش می‌یابد. بر این اساس، مشاهده می‌شود که استفاده از الیاف حافظه‌دار شکلی پارامترهای مؤثر بیرون کشیدگی الیاف از بتن را تا حد قابل توجهی بهبود می‌بخشند که علت این امر را می‌توان در نیروهای چسبندگی سطحی قوی بین الیاف حافظه‌دار شکلی و بتن دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Finite Element Analysis of the Adhesive behavior of Shape Memory Alloy fiber and Polymer Concrete

نویسندگان [English]

  • Ahmad Maleki 1
  • Amir ebrahim Akbari Baghal 2
  • Ramin Vafaeipour Sorkhabi 3

1 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University of Maragheh

2 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University of Marghaeh

3 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University of Tabriz

چکیده [English]

In the present study, the pullout behavior of shape memory alloy fibers and concrete was studied. To perform the simulations, a three-dimensional finite element method was used and the supralastic behavior of shape memory fibers was defined using UMAT subroutine in ABAQUS software. In order to consider more realistic assumptions, the interaction between fibers and concrete has been simulated using the concept of transitional area of the contact surface. The contact surface parameters were obtained using the inverse finite element method and experimental test data performed on a fiber sample. After validating the results using experimental testing, the effect of diameter parameters and embedded length on the adhesive behavior of this type of fiber with concrete has been studied. Finally, in order to evaluate the performance of shape memory fiber fibers, the pullout behavior of this type of fiber has been compared with the corresponding steel fibers. The results show that for fibers with a diameter of 0.5 mm, with increasing the embedded length from 10 mm to 30 mm, the pullout strength for SMA and steel fibers increases by about 17% and 12%, respectively. Based on this, it was observed that the use of shape memory fibers significantly improves the effective pullout parameters of fiber from concrete, which can be attributed to the strong surface adhesion forces between shape memory fibers and concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shape memory alloy fibers
  • Pullout behavior
  • Concrete
  • finite element method
  • adhesive force