نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

3 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.

10.22068/jstc.2020.131527.1673

چکیده

در این مقاله به تحلیل دینامیکی پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی تحت ضربه مایل سرعت پایین توسط یک ضربه زننده کروی پرداخته شده است. معادلات حرکت بر اساس تئوری کلاسیک پوسته (CST) و با استفاده از روش نیوتن استخراج شده‌اند. شرایط مرزی پوسته دو سر ساده در نظر گرفته شده است. مؤلفه‌های جابه‌جایی با توجه به شرایط مرزی به‌صورت بسط سری فوریه دوگانه نوشته شده‌اند. برای بدست آوردن فرکانس طبیعی و پاسخ پوسته استوانه‌ای تحت بارگذاری ضربه سرعت‌پایین، معادلات حرکت با استفاده از روش توابع وزنی گالرکین حل شده است. تاریخچه نیروی تماس، با استفاده از مدل جرم و فنر بهبودیافته (IS-M) و با بهره‌گیری از قانون خطی هرتز پیش‌بینی شده است. برای صحه‌گذاری، نتایج با نرم‌افزار المان محدود آباکوس و آخرین کارهای انجام شده در این زمینه مقایسه شده اند که مطابقت خوبی بین پارامترهای تاریخچه نیروی تماس نظیر بیشینه نیروی تماس و زمان تماس وجود دارد. در این مطالعه اثر پارامترهای هندسی پوسته مانند نسبت طول به شعاع (L⁄R) و نسبت ضخامت به شعاع (h⁄R) و هم‌چنین اثر پارامترهای ضربه زننده شامل سرعت (v_0)، جرم (m_i) و زاویه برخورد ضربه زننده (γ) بر روی پاسخ ضربه بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical investigation of Low-Velocity Oblique Impact on Composite Cylindrical Shells

نویسندگان [English]

  • Reza Azarafza 1
  • Amir Hossein Golkar 2
  • Ali Davar 3

1 Faculty of Materials & Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

2 Faculty of Materials & Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran..

3 Faculty of Materials & Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran..

چکیده [English]

In this paper, dynamic analysis of the composite cylindrical shells subjected to oblique low-velocity impact by a spherical impactor is investigated. The equations of motion based on classical shell theory (CST) have been extracted using the Newton method. The boundary conditions are considered to be simply supported. The displacement components are written as double Fourier series expansions according to the boundary conditions. In order to obtain the natural frequency and cylindrical shell response under low-velocity impact loading, the equations of motion are solved using the Galerkin weighted functions method. The contact force history is improved by the mass-spring modeling method and predicted using the Hertz linear contact law. For verification purpose, the results are compared with the Abaqus finite element software and the latest available literature and good agreement is observed between the contact force history parameters like maximum contact force and the contact time. In this study, the effect of shell geometrical parameters including ratio of length-to-radius (L⁄R) and ratio of thickness-to- radius (h⁄R) and also the effect of impactor parameters including velocity (v_0), mass (m_i) and angle of impact (γ) on the impact response is investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low velocity oblique impact
  • Composite cylindrical shell
  • Improved Spring-mass model
  • Contact force history

[1]  Abrate, S., “Impact on Composite Structures”, Cambridge University Press, 1998.

[2]  Christoforou, A. P. and Swanson, S. R., “Analysis of Simply Supported Orthotropic Cylindrical Shells Subject to Lateral Impact Loads”, J. Appl. Mech. Trans. ASME, Vol. 57, No. 2, pp. 376–382, 1990.

[3]  Gong, S. W., Toh, S. L. and Shim, V. P. W., “The Elastic Response of Orthotropic Laminated Cylindrical Shells to Low-Velocity Impact”, Compos. Eng., Vol. 4, No. 2, pp. 247–266, 1994.

[4]  Shivakumar, K. N., Elber, W. and Illg W., “Prediction of Impact Force and Duration Due to Low-velocity Impact on Circular Composite Laminates”, J. Appl. Mech. Trans. ASME, Vol. 52, No. 3, pp. 674–680, 1985.

[5] Malekzadeh-Fard, K. Azarnia, A. H. and Zolghadr, N., “Analytical modeling to predict dynamic response of Fiber-Metal Laminated Panel subjected to low velocity impact”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 5, No. 3, pp. 331-342, 2018.

[6]  Pierson, M. O. and Vaziri, R., “Analytical Solution for Low-Velocity Impact Response of Composite Plates”, AIAA J., Vol. 34, No. 8, pp. 1633–1640, 1996.

[7]  Her, S. C. and Liang, Y. C., “The Finite Element Analysis of Composite Laminates and Shell Structures Subjected to Low Velocity Impact”, Compos. Struct., Vol. 66, No. 1–4, pp. 277–285, 2004.

[8]  Xi, W., Kui, Z., Wei, Z. and Bing, C. J., “Theoretical Solution and Finite Element Solution for an Orthotropic Thick Cylindrical Shell under Impact Load”, J. Sound Vib., Vol. 236, No. 1, pp. 129–140, 2000.

 [9] Studeh, A., Enferadi, M., “Parametric Study of the Dynamic Response of Composite Cylindrical Shells to Low Velocity Impact”, The 7th Conference of Iranian Aerospace Society 2008.

[10] Khalili, S. M. R., Azarafza, R. and Davar, A., “Transient Dynamic Response of Initially Stressed Composite Circular Cylindrical Shells under Radial Impulse Load”, Compos. Struct., Vol. 89, No. 2, pp. 275–284, 2009.

[11] Malekzadeh Fard, K. and , Gholami, M., “Dynamic Response of the Curved Composite Shells Subjected to Low-Velocity Multi Mass Impacts”, In Persian, Scientific Journal of Aerospace Mechanics, Vol. 10, No. 3, pp. 73-88, 2014.

[12] Davar, A. Azarafza, R. Faraii Shoaa, J., “Experimental and numerical analysis of low-velocity impact on composite sandwich panels with grid stiffened core”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 6, No.4, pp. 615-626, 2020.

[13] Shariyat, M. and Rosahnfar, M., “Analysis of a sandwich plate with point supports subjected to an eccentric low-velocity impact with semi-analytical method”, In Persian, Iranian Journal of Mechanical Engineering , Vol. 20, No.1, pp. 25-44, 2018.

[14] Safarabadi, M., Ashkani, P. and Ganjiani, S.M, “Finite element simulation of high velocity impact on polymer composite plates ”, In Persian, Journal of Science andTechnology of Composites, Vol. 05, No. 02, pp. 157-168, 2018.

[15] Torabizadeh, M. A. “Response of aluminum foam sandwiches under low velocity impact”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 05, No. 02, pp. 177-184, 2018.

[16] Hedayatian, M., Liaghat, GH. H., Rahimi GH. H., Pol, M. H. and Khoshsorour, M. “Experimental study on dynamic response of grid cylindrical composite structures under high velocity impact”, In Persian, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 2, pp.41-46, 2014.

[17]  Kavousi Sisi, M., Shakeri, M. and Sadighi, M. “Dynamic Analysis of Asynchronous Low-Velocity Impacts on Laminated Composite Plate”, In Persian, Amirkabir J. Mech. Eng., Vol. 50, No. 1, pp. 47-62, 2018.

[18]  Soroush, M., MalekzadehFard, K. and Sharavi, M. “Experimental Measurement of Parameters for High Velocity Impact Simulation on Composite Plate Based On PDM and CZM”, In Persian, Modares Mechanical Engineering, Vol. 19, No. 9. pp. 2215-2226, 2019.

[19] Davar, A., Khalili, S. M. R., MalekzadehFard, K. “Assessment of different higher order theories for low-velocity impact analysis of fibre-metal laminate cylindrical shells”, J. Materials Design and Applications, Vol. 0, No. 0. pp. 1-30, 2013.

[20] Jin, G., Ye, T. and Su, Z., “Structural Vibration”, Engineering Structures, 2015.

[21] Leissa, A. W., “Vibration of shells”, Nasa Washington, 1973.

[22]   Soedel, W., “Vibrations of shells and plates”, Marcel Dekker, 2004.

[23]  Choi, I. H. and Lim, C. H., “Low-Vvelocity Impact Analysis of Composite Laminates using Linearized Contact Law”, Compos. Struct., Vol. 66, No. 1–4, pp. 125–132, 2004.

[24] Pashah, S., Massenzio, M. and Jacquelin, E., “Prediction of Structural Response for Low Velocity Impact”, Int. J. Impact Eng., Vol. 35, No. 2, pp. 119–132, 2008.

[25]   Swanson, S. R., “Limits of Quasi-Static Solutions in Impact of Composite Structures”, Compos. Eng., vol. 2, no. 4, pp. 261–267, 1992.

[26]   Gong, S. “A Study of Impact on Composite Laminated Shells”, National University of Singapore, 1995.

[27]   Matemilola, S. A. and Stronge, W. J., “Impact Response of Composite Cylinders”, Int. J. Solids Struct., Vol. 34, No. 21, pp. 2669–2684, 1997.